Spårväg Syd

Region Stockholm studerar möjligheten att bygga en spårväg mellan Flemingsberg och Älvsjö i södra Stockholm. Den planerade sträckningen passerar knutpunkter som Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Spårväg syd bedöms ha stor sammanhållande och sammankopplande effekt både fysiskt och socialt.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Region Stockholm, i samverkan med Huddinge kommun, Stockholms stad och staten, utreder en möjlig framtida spårväg som är tänkt att gå mellan Flemingsberg och Älvsjö. Spårvägen passerar bland annat Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen.

Syfte

Med en tvärförbindelse som Spårväg Syd kan fler välja att resa med kollektivtrafiken mellan viktiga områden i södra Stockholm istället för att ta bilen. Det blir enkelt att byta mellan spårvagn, buss, tunnelbana, pendeltåg och regionaltåg och nya bostäder kan byggas utmed sträckan.

Vem påverkas och tidplan

2020 påbörjades ett fördjupat utredningsarbete för Spårväg Syd, som tar vid där den första planeringsstudien slutade. Utöver utredningsarbete kommer olika typer av tillstånd och planer samrådas och beslutas innan spårvägen kan börja byggas. Under hösten 2021 planeras samråd att hållas.

Fördjupad lokaliseringsutredning för Spårväg Syd

Redan 2010 genomförde Region Stockholm (dåvarande Stockholms läns landsting) en förstudie för Spårväg Syd. 2013-2015 gjordes bland annat även en planeringstudie och 2015 hölls ett samråd för utbyggnaden. Därefter pausades arbetet, då studien lyftes in i den nationella Sverigeförhandlingen. I april 2017 undertecknades ett avtal kring genomförande mellan staten, berörda kommuner och Region Stockholm. I avtalet med Sverigeförhandlingen presenteras en tidsplan som ska gälla för projektet, med en genomförandetid på 10 år.

Därefter pausades arbetet, då studien lyftes in i den nationella Sverigeförhandlingen

I det första avtalet planerades arbetet starta 2024. 2019 kom Region Stockholm, Huddinge kommun och Stockholms stad överens om att tidigarelägga den fördjupade planeringsstudien till 2020. Bland annat kommer en fördjupad lokalieringsutredning att genomföras.

Tidigare samråd och planeringsstudier

Under perioden 16 oktober till 15 november 2015 pågick samråd om utredningen av Spårväg Syd. Ett stort antal synpunkter och förslag kom in som redovisas i Sammanfattande rapport från den digitala enkäten, 2015-11-30 samt Samrådsremiss Planeringsstudie Spårväg Syd, 2016-02-25. Tack för alla synpunkter som inkommit. 

I planeringsstudien från 2015 har Region Stockholm bland annat studerat var spårvägen kan gå, hur människor påverkas, kostnader och lönsamhet, konsekvenser för miljön, spårvägens utformning samt möjliga platser för spårvagnarnas depå. Resultatet av studierna tillsammans med synpunkter från allmänheten utgjorde underlag till Sverigeförhandlingen som fattade politiska beslut och skrev avtal om fortsatt arbete med Spårväg Syd.

Spårväg syds sträckning

Olika utformningar ska studeras inom den korridor som avtalats via Sverigeförhandlingen. Med hjälp av en fördjupad lokaliseringsstudie ska den bästa möjliga lösningen säkerställas. Detaljutformningen kommer att studeras vidare och samordnas med närliggande projekt som Tvärförbindelse Södertörn, Förbifart Stockholm, kommunens stadsutvecklingsprojekt samt med regionalt cykelstråk.

På kartan nedan ser du den avtalade korridoren inom vilken Spårväg Syd utreds.

Förväntas ge stärkt social sammanhållning

För att särskilt belysa de sociala effekterna av Spårväg Syd har trafikförvaltningen, inom ramen för planeringsstudien från 2016, för första gången tagit fram en social konsekvensbeskrivning (SKB), en rapport med människan i fokus. Spårväg Syd bedöms ha stor sammanhållande och sammankopplande effekt både fysiskt och socialt. Den sociala hållbarheten bedöms påverkas positivt av de effekter som spårvägen ger i form av strukturerande egenskaper, status, nya resmöjligheter samt underlag för nya arbetsplatser, exploateringar och målpunkter. En utbyggnad av Spårväg Syd skulle stärka sammanhållningen i sydvästra Stockholm och höja områdets sociala status.

Rapporten Social konsekvensbeskrivning

En utbyggnad av Spårväg Syd skulle stärka sammanhållningen i sydvästra Stockholm och höja områdets sociala status.

Vidare arbete

I den fördjupade lokaliseringsutredningen behöver det tekniska utredningsarbetet återupptas och planeringsstudien samt dess förutsättningar aktualitetsprövas. Spårväg Syd kommer att genomföra samråd, d.v.s. tillfällen då alla har möjlighet att lämna synpunkter och göra sina röster hörda. Samråd planeras bland annat att hållas under hösten 2021.

 

En del av Sverigeförhandlingen 

Projektet är en del av Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingen är ett initiativ från Sveriges regering för att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige och få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna. En viktig del i Sverigeförhandlingen har varit att hitta lösningar där flera parter kan dela på finansieringen och att samarbeta. De parter som är med i Spårväg Syd är:

Region Stockholm
Huddinge kommun
Stockholms stad

Tidigare planeringsstudie för Spårväg Syd

Tidigare planeringsstudie för Spårväg Syd med tillhörande underlag ex teknisk rapport, gestaltningsprogram, rapport om social hållbarhet samt MKB. Länk till sida med underlag.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?