Spårväg syd

Trafikförvaltningen studerar möjligheten att bygga en spårväg mellan Flemingsberg och Älvsjö i södra Stockholm. Spårvägen är tänkt att passera knutpunkter som Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen.

Detta gör vi

Trafikförvaltningen utreder en möjlig framtida spårväg som är tänkt att gå mellan Flemingsberg och Älvsjö. Spårvägen passerar bland annat Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Studien har lyfts in i Sverigeförhandlingen.

Syfte

Spårväg syd ska göra det lättare att resa i södra Stockholm. Det blir en effektiv tvärförbindelse som knyter ihop olika expansiva områden, och underlättar byten mellan spårväg, buss, tunnelbana, pendeltåg och regionaltåg. En spårväg gör det också möjligt att bygga nya bostäder längs sträckan.

Vem påverkas och tidplan

Om Spårväg syd blir verklighet blir det lättare för människor att ta sig till skolor, arbetsplatser och fritidsaktiviteter på den södra sidan av Stockholm. Tidplanen är dock oviss. I dagsläget finns varken beslut eller medel avsatta för att fortsätta utreda Spårväg syd.

Med en spårväg blir det lättare att resa mellan viktiga områden i södra Stockholm, och nya bostäder kan byggas utmed sträckan. Om Spårväg syd blir verklighet kan fler välja att resa med kollektivtrafiken istället för att ta bilen, och det blir enkelt att byta mellan spårvagn, buss, tunnelbana, pendeltåg och regionaltåg.

Tidigare samråd

Under perioden 16 oktober till 15 november, 2015 pågick samråd om utredningen av Spårväg syd. Ett stort antal synpunkter och förslag kom in som redovisas i Sammanfattande rapport från den digitala enkäten, 2015-11-30 samt Samrådsremiss Planeringsstudie Spårväg syd, 2016-02-25. Tack för alla synpunkter som inkommit. 

Samrådshandlingar

Informationsfilm om Spårväg syd

Här kan du se en film som beskriver Spårväg syd. Filmen är cirka tre minuter lång.

Planeringsstudie - det här har studerats

Trafikförvaltningen har 2013-2015 genomfört en så kallad planeringsstudie, tidigare benämnd programstudie. 2010 genomfördes en förstudie, och samråd med allmänheten ledde bland annat till att några sträckningsalternativ i Älvsjö avfärdades. Ytterligare samråd och dialog med berörda har hållits löpande genom åren.

I planeringsstudien har trafikförvaltningen bland annat studerat var spårvägen kan gå, hur människor påverkas, kostnader och lönsamhet, konsekvenser för miljön, spårvägens utformning samt möjliga platser för spårvagnarnas depå. Resultatet av studierna kommer tillsammans med synpunkter från allmänheten att utgöra underlag för politiska beslut för en eventuell fortsättning av arbetet med Spårväg syd.

Spårväg syds förordade sträckning

På kartan nedan ser du det förordade sträckningsalternativet samt depåläge för Spårväg syd.

Karta linjedragning

Till förstorad karta (öppnas i nytt fönster)

Spårväg förväntas ge stärkt social sammanhållning

För att särskilt belysa de sociala effekterna av Spårväg syd har trafikförvaltningen för första gången tagit fram en social konsekvensbeskrivning (SKB), en rapport med människan i fokus. Spårväg syd bedöms ha stor sammanhållande och sammankopplande effekt både fysiskt och socialt. Den sociala hållbarheten bedöms påverkas positivt av de effekter som spårvägen ger i form av strukturerande egenskaper, status, nya resmöjligheter samt underlag för nya arbetsplatser, exploateringar och målpunkter. En utbyggnad av Spårväg syd skulle stärka sammanhållningen i sydvästra Stockholm och skulle höja områdets sociala status.
Rapporten Social konsekvensbeskrivning

Vidare arbete

Stockholms läns landsting ska bygga Spårväg Syd mellan Älvsjö och Flemingsberg. Det beskedet gavs den 30 mars 2017 när resultatet av Sverigeförhandlingen presenterades, om satsningar på kollektivtrafik och bostadsbyggande i Stockholms län.

Planeringsstudien avslutas och det vidare arbetet lyfts in i trafikförvaltningens organisation för Sverigeförhandlingen.
Sverigeförhandlingen

När det tekniska utredningsarbetet återupptas måste planeringsstudien och dess förutsättningar aktualitetsprövas. Därefter kan systemhandlingar för den förordade sträckan påbörjas. 

Under förutsättning att trafiknämnden och landstingsfullmäktige fattar genomförandebeslut under våren 2018 bedöms etapp 1 av Spårväg syd kunna börja trafikeras år 2026 och etapp 2 år 2029.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!