Regionala trafikförsörjningsprogrammet

Uppläsning

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är regionens viktigaste styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Ett av målen är att öka kollektivtrafikens marknadsandel gentemot bilen.

En del i den pågående revideringen av programmet var en digital undersökning som var öppen för alla länets invånare att svara på.

Programmet pekar ut de långsiktiga målen för kollektivtrafiken som alla aktörer i länet ska arbeta mot tillsammans. Det omfattar både upphandlad och kommersiell trafik och rör alla trafikslag, såväl buss- och spårtrafik som färdtjänst och kollektivtrafik på vatten.

Det är trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting som ansvarar för att ta fram trafikförsörjningsprogrammet. Men innehållet bygger på dialog med alla berörda kommuner, myndigheter, kollektivtrafikentreprenörer och intresseorganisationer.

Trafikförsörjningsprogrammet beslutas av landstingsfullmäktige.

 Nuvarande trafikförsörjningsprogram med bilagor 

Nu revideras trafikförsörjningsprogrammet

Det första trafikförsörjningsprogrammet antogs 2012. Nu revideras programmet för att hållas aktuellt och anpassas till förändrade förutsättningar.

Målet är en långsiktig och stabil utveckling där alla är delaktiga. Därför bygger revideringen på dialog och samråd med alla berörda intressenter.

Under februari och mars 2016 genomförde vi sammanlagt tretton samrådsmöten med länets kommuner, angränsande län, myndigheter, trafikoperatörer och intresseorganisationer.

Nu är både samrådsfasen och remissperioden avslutade. Förslaget till reviderat trafikförsörjningsprogramet beräknas vara klart för beslut i landstingsfullmäktige hösten 2017.

Viktiga områden för revidering

Samrådsmötena tog inte upp alla frågor som finns med i remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet utan fokuserade framförallt på det som är nytt:

 • Hållbar utveckling
 • Reviderad målmodell
 • Utveckling av hela resan
 • Ekonomisk effektivitet
 • Stomnätet – kollektivtrafikens ryggrad

Läs mer i samrådsbroschyren Välkommen till samråd (pdf)

Läs hela samrådsredogörelsen

De långsiktiga målen

Trafikförsörjningsprogrammet rymmer långsiktiga mål för kollektivtrafiken fram till 2030.

Visionen är att skapa en attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem. På så sätt ska den regionala utvecklingsplanens mål nås om att bli Europas mest attraktiva storstadsregion.

Sättet att följa upp målen kommer att uppdateras i samband med revideringen av trafikförsörjningsprogrammet. Utgångspunkten för den nya målmodellen är hållbarhet, där hållbarhet genomsyrar alla mål istället för att stå isolerat utan koppling till helheten.

Målen föreslås delas in i tre områden som handlar om resenären, kollektivtrafiksystemet och regionen.

Förslag till övergripande mål:

 • Ökat kollektivt resande
 • Smart kollektivtrafiksystem
 • Attraktiv region

Detta är en utveckling av målformuleringen från 2012.

Fokus på hållbar utveckling

Framtidens kollektivtrafik måste planeras utifrån fokus på hållbar utveckling. Det är därför hållbarhet kommer att genomsyra alla mål i det reviderade trafikförsörjningsprogrammet.

Hållbar utveckling består av tre delar:

 • Ekologisk hållbarhet
 • Social hållbarhet
 • Ekonomisk hållbarhet

Alla delarna samspelar och påverkar varandra. Det går inte att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle om man bara tar hänsyn till en eller två av delarna.

Social hållbarhet är målet, ekologin sätter ramarna och ekonomin är ett medel och en förutsättning för hållbar utveckling. Detta är den centrala utgångspunkten för revideringen av trafikförsörjningsprogrammet.

Remissperioden är avslutad

Nu är både samrådsfasen och remissfasen avslutade. 

Förslaget till reviderat trafikförsörjningsprogramet beräknas vara klart för beslut i landstingsfullmäktige våren 2017.

Presentation av svaren från remissen

Den 24 november 2016 genomförde trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting en konferens för att förankra remissen till nytt trafikförsörjningsprogram. Samtliga remissinstanser, såsom kommuner, myndigheter, trafikoperatörer och intresseorganisationer var inbjudna.

Syftet med konferensen var att berätta om de remissvar som kommit in och hur vi kommer att hantera dem i det slutgiltiga förslaget till reviderat program. Trafikförvaltningen berättade också om den ungdomsdialog som vi förde under en vecka i somras samt om enskilda samråd med trafikoperatörer.

Under dagen presenterades dessutom en bedömning av hur väl trafikförsörjningsprogrammet bidrar till en hållbar utveckling.

Ta del av bilderna som presenterades på remisskonferensen.

Sammanställning av remisser  (pdf)

Till presentationen (pdf)

Remiss trafikförsörjningsprogrammet (pdf)

Bilaga till remiss (pdf)   

 

Sammanfattning av svar från invånarenkät

Samrådsfasen startade med en dialog med länets invånare i januari 2016, i form av en digital undersökning. Undersökningen var öppen för alla att svara på och engagerade många. Drygt tjugotusen personer svarade och vi fick ovanligt många öppna kommentarer med synpunkter, önskemål och reflektioner.

Generellt uttrycks en önskan om att fokusera på kärnområden snarare än att utveckla nytt. Lågt pris, täta turer och tillförlitlighet är prioriterat. Bättre tvärförbindelser, fler infartsparkeringar och förenklat biljettsystem är exempel på områden för utveckling till det bättre som nämns ofta.

Här kan du läsa en sammanfattning av hela undersökningen.