Landstingets stöd till kultur

Uppläsning

Från och med 2017 kan man söka följande stöd för kultur av landstinget; Verksamhetsstöd, Projektstöd, Projektstöd kultur i vården och Scenkonststöd.

Dansa en bok. Aktivitet för och med barn av Regionbibliotek Stockholm och Dans i Stockholms stad och län. Foto:Anna Molander

Landstingets syfte med stöd till kultur

Vi vill ge möjlighet för många olika aktörer att söka finansiering till sin verksamhet. På så sätt verkar landstinget för ett rikt kulturutbud med stor variation av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder i länet. Stöden ska främja alla former av kultur och ta hänsyn till både spets och bredd. Såväl etablerade som nya kulturaktörer ska ges möjlighet att bidra till detta. Barn och unga är den högst prioriterade målgruppen.

Vi vill med stödformerna möjliggöra för nya sökande samtidigt som det bör finnas utrymme för viss kontinuitet. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i och tillgänglighet till kultur för länets invånare. Den totala fördelningen av stöd ska återspegla en bredd av konstarter, stora och små aktörer, upphovspersoner och medverkande av olika kön och kulturell och etnisk bakgrund. Kultur av, med och för nationella minoriteter samt kulturaktiviteter som genomförs i skärgården är också viktiga områden. Stödgivningen ska vara inriktad på initiativ och aktiviteter inom kultur- och konstområdet som är av regionalt intresse.

Regionalt intresse och därmed kriterier vid anslagsgivning definieras ur tre perspektiv:

  1. Konstnärligt och innehållsmässigt: en verksamhet eller ett projekt, som anses ha en konstnärlig och/eller innehållsmässig betydelse för länet.
  2. Metodmässigt: en verksamhet eller ett projekt, som utgår från metoder som är relevanta för flera aktörer inom till exempel konstarternas utveckling, kulturens nya plattformar, ökad samverkan, utveckling av publikarbete och ökad delaktighet.
  3. Spridningsaspekt: en verksamhet eller ett projekt, som gynnar spridning av konst och kultur i länet.

Vilka stödformer har landstinget?

Landstinget stödjer kulturverksamhet genom stödformerna Verksamhetsstöd, Projektstöd, Projektstöd Kultur i vården och Scenkonststöd. Därutöver finns inom ramen för Film Stockholms verksamhet möjlighet till olika former av stöd till film.
Verksamhetsstödet ges för ett till tre år och ska kunna ge kulturaktörer en grund för att sprida och utveckla sin verksamhet. Projektstödet är tänkt för mer tidsbegränsade kulturverksamheter. Projektstöd Kultur i vården finansierar projekt inom ramen för kulturförvaltningens verksamhetsgren Kultur i vården. Scenkonststödet ger kommunerna möjlighet att ta del av teater-, dans- och cirkusföreställningar till subventionerat pris.

Stödformer under utfasning

Fram till och med våren 2016 har landstinget haft flera olika stödformer. Av dessa finns Projektstöd Kultur i vården och Scenkonststödet kvar. Kulturstöd till tillfällig verksamhet kunde sökas en sista gång i augusti 2016. Stödformen Kultur i skärgården kan sökas under 2016. De tidigare stödformerna uppgår i de två nya stödformerna Verksamhetsstöd och Projektstöd.
De som har sökt och fått kulturstöd i de tidigare formerna kommer att följas upp genom redovisning på samma sätt som förut.
Det här innebär att de som sökt en tidigare stödform från och med nu kan söka Verksamhetsstöd eller Projektstöd. Tidigare stödformer är Kulturstöd till tillfällig verksamhet, Kultur i skärgården, Ung aktiv kultur, Stöd för att öka tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning, Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet, Hälsopedagogisk kulturverksamhet och Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet.