Roslagsbanan

Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt. Antalet resenärer ökar och därför förstärker vi Roslagsbanans kapacitet. Vi bygger fler dubbelspår och förbättrar tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd. Vi rustar även upp stationer och befintliga vagnar, köper nya tåg och bygger en ny depå. Den totala budgeten är cirka 8 miljarder kronor.

Detta gör vi

Vi bygger totalt 22 km dubbelspår, förbättrar bullerskydd, tillgänglighet och säkerhet längs hela banan. Vi rustar upp stationer och befintliga vagnar, köper nya tåg och bygger en ny depå.

Syfte

Syftet är att öka kapaciteten samt förbättra säkerheten, tillgängligheten och genomföra bullerskyddsåtgärder. Dubbelspår minskar risken för störningar vilket ger bättre punktlighet och gör det möjligt för merparten av resenärerna att i framtiden få 10-minuterstrafik.

Vem påverkas och tidsplan

För att kunna genomföra utbyggnaderna måste vi ibland stänga av delar av banan. Bullrande arbeten kan ibland störa närboende. Arbetet med Roslagsbanans utbyggnad beräknas pågå fram till år 2021.

Det här är Roslagsbanan

Karta Roslagsbanan

Karta över Roslagsbanans utbyggnader 2014–2021.

Se förstorad karta

Modern veteran 130 år

Den 19 december 2015 har Roslagsbanan varit i drift 130 år och är idag Sveriges enda smalspåriga järnväg med reguljär tågtrafik. Roslagsbanans historia börjar år 1885 då sträckan Östra Station–Rimbo öppnades i privat regi av Stockholm–Rimbo Järnväg, SRJ och invigningen skedde i närvaro av Kung Oscar II.

Läs mer om Roslagsbanans historia

Roslagsbanan är idag en av Sveriges modernaste järnvägsanläggningar.

Trots många år på nacken är Roslagsbanan idag en av Sveriges modernaste järnvägar som sedan 2003 är utrustad med ATC (Automatic Train Control), ett säkerhetssystem som hindrar tågen både att köra mot rött ljus och att köra för fort. Ytterligare ett säkerhetssystem med hinderdetektorer är nu installerat vid flertalet plankorsningar med biltrafik. Detektorerna stoppar tåget automatiskt om en bil fastnat mellan bommarna.

Utbyggnad och upprustning pågår

För att minska störningskänsligheten och öka punktligheten pågår för närvarande en omfattande utbyggnad med totalt 22 km dubbelspår. Säkerheten förbättras vid plankorsningar och stationer som rustas upp. Åtgärder för bättre bullerskydd sker längs hela banan. Det pågår även arbeten med att öka tillgängligheten så att det ska vara lättare för den som reser med rullstol, rullator eller barnvagn.

Fler tåg ger tätare trafik 

Arbete pågår med upphandling av nya tåg. Samtidigt planerar vi för att bygga en ny depå för underhåll av de nya vagnarna som ska komplettera de befintliga. Fler tåg innebär att trafiken på Roslagsbanan kan öka och det blir möjligt för merparten av resenärerna att få minst 10-minuterstrafik. Då kan fler åka klimatsmart och välja att åka tåg i stället för buss eller bil.

Roslagsbanan idag

Roslagsbanan har dagligen cirka 46 000 påstigande resenärer. Banan sträcker sig mellan Stockholms östra och delar sig norrut med tre linjer mot Kårsta, Österskär respektive Näsbypark. På den totala sträckan som är 65 kilometer finns 38 stationer. Roslagsbanan passerar genom sex kommuner: Stockholm, Solna, Täby, Vallentuna och Österåker. 

Planerade byggnationer 

Sträckan Stockholms östra–Roslags Näsby

 • Bulleråtgärder
 • Planskild korsning vid Frescati
 • Planskild korsning vid Enebybergs station

Läs mer om sträckan Stockholms östra–Roslags Näsby

Kårstalinjen: Sträckan Roslags Näsby–Kårsta

 • Ombyggnad av Roslags Näsby station
 • Roslags Näsby–Tibble–Visinge, 3,5 km dubbelspår
 • Täby kyrkby–Kragstalund, 2,1 km dubbelspår
 • Ombyggnationer vid stationerna Ormsta, Molnby och Lindholmen
 • Uppgradering av signalsystem och bullerskyddsåtgärder på sträckan Lindholmen–Kårsta
 • Ny depå i Molnby
 • Bulleråtgärder

Under våren 2016 startar arbetena på sträckan Roslags Näsby–Visinge

Förberedande arbeten sker längs hela sträckan och en omfattande ombyggnad av Roslags Näsby station startar. Dessa arbeten påverkar inte tågtrafiken under 2016. Dubbelspårsutbyggnaden samt flera gång- och cykelbroar på sträckan byggs i samband med den planerade trafikavstängningen på Kårstalinjen under våren/sommaren 2017.

 Läs mer om Kårstalinjen

Österskärslinjen: Sträckan Roslags Näsby–Österskär

 • Hägernäs–Ullna kvarnväg, 3,2 km dubbelspår, norr om Arninge enkelspår i nytt läge 
 • Planfri korsning vid Ullna kvarnväg/Rydbokrossen
 • Arninge resecentrum, en ny tågstation och knutpunkt med bussanslutningar
 • Ombyggnation vid Åkersberga station
 • Planskild korsning vid Båthamnsvägen och Rallarvägen
 • Bullerskyddsåtgärder

 Läs mer om Österskärslinjen

Övriga projekt

I samband med Roslagsbanans ombyggnad genomförs en rad delprojekt.
Läs mer:   

Bakgrund

Två förstudier har genomförts. Den ena pekade ut ett antal delsträckor där dubbelspårsutbyggnader kan öka kapaciteten och minska störningskänsligheten. Denna förstudie beslutades i SL:s styrelse i juni 2008. Den andra är från 2010 och avsåg en kapacitetsförstärkning av Roslagsbanan inklusive dubbelspår.

Ta del av dokumentation om förstudier m.m.

Under våren 2010 fattade SL:s styrelse beslut att gå vidare med järnvägsplaner för fler dubbelspår. Samtidigt beslutades att studera inköp av nya fordon och att utreda nya depåer. Trafiknämnden har fattat beslut om Roslagsbanans utbyggnad följande datum: 2012-11-13, 2013-03-12 och 2013-04-16.

Dubbelspårsutbyggnaden berör kommunerna Täby, Vallentuna och Österåker. Övriga åtgärder som planskilda korsningar, säkerhets-, signal- och bullerdämpande åtgärder berör också Stockholms stad, Solna och Danderyd. 

Moderniseringar under 2000-talet

År 2003 var ATC-systemet (Automatic Train Control) fullt utbyggt på hela banan. 2004 rustades sträckan Roslags Näsby–Visinge. 2005 rustades bangården på Stockholms östra samt sträckan fram till Roslagsvägen. 2006 rustades sträckan Visinge–Lindholmen, 2007 sträckan Rydbo–Österskär och 2008 sträckan Galoppfältet–Rydbo samt bron över Åkers kanal. Mellan åren 2008–2010 byggdes dubbelspår på sträckorna Stockholms östra–Viggbyholm och Åkersberga–Åkers Runö samt en ny mötesstation vid Kragstalund.

Roslagsbanan - ett riksintresse

Alltsedan 2010 är Roslagsbanan utpekat av Trafikverket som ett riksintresse för kommunikationer. Det innebär att Roslagsbanan skyddas mot åtgärder "som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen" enligt 3 kap 8 § andra stycket miljöbalken

En precisering av vad riksintresset innebär finns nu samlat i ett dokument. Se nedan. Preciseringen har utformats genom ett samarbete med representanter från Trafikverket Region Stockholm, Trafikförvaltningen SLL och Länsstyrelsen i Stockholm. Här beskrivs bland annat Roslagsbanans funktion och värde, som ska utgöra ett underlag i kommunernas planering och tillståndsprövning samt för Länsstyrelsen, Trafikverket och andra myndigheter vars prövningar och verksamheter berör Roslagsbanan.

Roslagsbanan – precisering av riksintresse (pdf)

Samråd och utställning/granskning

Syftet med att hålla samråd och genomföra utställningar/granskning är att visa allmänheten vad vi planerar och projekterar i vårt arbete med järnvägsplaner och miljökonsekvernsbeskrivningar (MKB). Tekniska lösningar och miljökonsekvenser redovisas och sakägare, myndigheter och andra intressenter får tillfälle att påverka den slutliga utformningen genom att skicka in sina synpunkter.

Roslagsbanans förlängning till Arlanda

I en förstudie har SL studerat olika alternativ för att förbättra kollektivtrafiken till och från Arlanda.

Läs mer om förlängningen till Arlanda

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!