Ny färjeterminal planeras vid Skeppsbron

Trafikförvaltningen ska planera för en ny färjeterminal vid Skeppsbron som ska samla Slussens all kollektivtrafik till sjöss vid en terminal. Trafiknämnden har den 17 december fattat ett inriktningsbeslut för den nya terminalen.

Region Stockholms trafikförvaltning fick för två år sedan i uppdrag av trafiknämnden att utreda en ny färjeterminal närmare Slussen än dagens tillfälliga terminal vid Skeppsbrokajen, som ska anpassas efter framtidens behov. Utredningen visar att det finns behov av att utöka terminalkapaciteten och samla all Slussens kollektivtrafik på vatten i en terminal. Det skapar tillväxtmöjligheter, ger bättre rådighet och gör det enklare för resenärerna.

Utökad kapacitet i ny terminal

Färjeterminalen är en viktig del av bytespunkt Slussen. I utredningen kom trafikförvaltningen fram till att man bör utforma färjeterminalen så att fyra fartyg kan angöra bryggan i stället för två fartyg som i dag. Det kan man göra genom att anlägga en större flytbrygga och bygga en rymlig terminalbyggnad som kan inrymma både biljetthantering och andra typer av service. Ett utökat serviceutbud på platsen ger ökad trygghetskänsla och möter resenärernas behov, samtidigt som det kan generera intäkter till Region Stockholm och trafikförvaltningen.

Kollektivtrafiken på vatten står i dagsläget för en liten andel av det totala kollektivtrafikresandet, men är under ständig utveckling. Nyligen fattades till exempel beslut om två nya pendelbåtslinjer som ska gå på försök från Vaxholm och Värmdö via Slussen till Strömkajen. Då den befintliga terminalen i Slussen precis täcker dagens behov, är det nödvändigt att öka kapaciteten för kollektivtrafik på vatten i bytespunkt Slussen för att möta de framtida behoven. Tanken är att Region Stockholm ska bygga och äga terminalen själv, och arrendera marken och vattenområdet.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik