Nytt inriktningsbeslut för planeringen kring Norra Danviksbron

Trafiknämnden har fattat ett förnyat inriktningsbeslut som gäller planeringsfasen inför kommande arbete med Norra Danviksbron. Beslutet innebär att planeringsfasen ska utgå ifrån att Norra Danviksbron totalrenoveras.

Norra Danviksbron. Foto: Mikael Ullén

Inför beslutet studerades tre lösningar för arbetet med Norra Danviksbron. Nu fastslås att en totalrenovering av bron är den lösning som är mest lämplig att ha som utgångspunkt under planeringsfasen. Därför har trafiknämnden beslutat om att projektets planeringsfas ska utgå ifrån att bron ska totalrenoveras.

Bibehållet utseende men med moderna material

En totalrenovering av bron innebär att brons utseende och form blir densamma även i fortsättningen och att dess kulturhistoriska värde bibehålls.

Vid en totalrenovering byts det skadade materialet i bron ut mot modernt material. Den preliminära bedömningen är att det kommer att vara stora delar av bron som måste bytas ut. Den exakta omfattningen ska utredas mer i detalj i kommande projektering.

En totalrenoverad bro beräknas få en livslängd på ungefär 60 år. Det är samma livslängd som en helt nybyggd bro skulle få, och livslängden blir dubbel så lång som om bron hade renoverats med befintliga material.

Genomförandeavtal ska upprättas

I och med det nya inriktningsbeslutet får trafikförvaltningen i uppdrag att upprätta ett genomförandeavtal med Stockholms stad. I genomförandeavtalet ska ägarfördelningen av bron (som ägs av Stockholms stad tillsammans med SL) också klargöras. Den ägarfördelning som finns i dag tecknades i samband med bygget av bron och behöver därför förnyas och moderniseras.

Inför att Slussen öppnar ska även den nya bron vara renoverad och klar för trafik.

Andra alternativ som har studerats

Under arbetets gång var det initialt två andra alternativ som studerades: att renovera bron med de befintliga materialen, och att bygga en helt ny bro. Efter dialog framkom att fler alternativ behövde studeras. Därför tillkom alternativet att totalrenovera bron.

Renovering av bron

Ett alternativ som studerades var att renovera Norra Danviksbron med de befintliga materialen och de ursprungliga byggmetoderna. På grund av brons befintliga skick är det inte en möjlig lösning. Det går inte att bibehålla den nuvarande trafikfunktionen om bron renoveras på det sättet. Alternativet innebär dessutom osäkerhet kring tid och kostnad, och skulle inte uppfylla dagens krav för driftsäkerhet och arbetsmiljö.
En sådan renovering skulle dessutom innebära att brons livslängd blir hälften så kort som om man genomför något av de andra alternativen. Bron skulle få en ny livslängd på 30 år om den renoverades på detta sätt.

En helt ny bro

Under projektets utredning fokuserade man till en början på alternativet att bygga en ny bro. En ny bro tar emellertid inte hänsyn till brons kulturhistoriska värde. Att bygga en ny bro innebär dessutom tekniska risker som även påverkar bron bredvid, Södra Danviksbron. Det skulle påverka projektets tid och kostnad. Ett nytt brobygge skulle med stor sannolikhet också kräva ansökan om en järnvägsplan, som riskerar att bli uppskjuten på grund av överklaganden.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik