Dags att planera kollektivtrafikens tidtabeller för 2020

Varje år ses kollektivtrafiken i Stockholm över och nya tidtabeller börjar gälla i december. I februari fick länets kommuner och funktionshindersorganisationer utskickat förslag och kan tycka till.

Planeringen av 2020 års tidtabeller för kollektivtrafiken i Stockholms län består av flera parallella processer.

Bussar, tunnelbana, lokalbanor och sjötrafik

I februari skickas en remiss ut till de 26 kommunerna i Stockholms län och till funktionshindersorganisationer. Den innehåller en bruttolista med förslag på förändringar av linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid för bussar, lokalbanor, tunnelbana och sjötrafik. Dessutom innehåller den en översiktlig beskrivning av planeringen av pendeltågstrafiken.

Förslagen har tagits fram i samarbete mellan trafikförvaltningen och trafikutövarna som kör trafiken på uppdrag av SL och Waxholmsbolaget. De bygger bland annat på:

  • Kommunernas planer för ny bebyggelse.
  • Statistik över antalet resenärer på respektive linje och i respektive område.
  • Input från kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog.

Sista datum att lämna synpunkter

Den 20 maj är sista datum för remissinstanserna att lämna synpunkter på de trafikförändringar som beskrivits i bruttolistan. Under våren gör trafikförvaltningen och trafikutövarna ytterligare utredningar av förslagen.

Det arbetet innebär bland annat att det görs fördjupade analyser av och prioriteringar mellan de olika förslagen. För mer komplexa förslag på större förändringar görs även samhällsekonomiska analyser. Med hänsyn till Region Stockholms ekonomiska ramar kommer inte alla förslag att kunna genomföras.

Under vår, sommar och tidig höst görs en slutlig sammanvägning av förslagen och remissinstansernas synpunkter. I september beslutar trafikförvaltningen om vilka förändringar som ska genomföras.

I november är det slutliga trafikförändringsdokumentet klart. Det innehåller då information om vilka förändringar som kommer att genomföras. Dokumentet presenteras som ett informationsärende till Trafiknämnden och skickas till remissinstanserna.

Den 15 december 2019 börjar de nya tidtabellerna att gälla.

Pendeltågen

I november 2016 klubbade Trafiknämnden i Stockholm läns landsting (idag Region Stockholm) igenom det ramverk som styr planeringen av pendeltågstrafiken. Målen som beskrivs i planeringsramverket är:

  • Att trafiken ska ge korta restider
  • Att trafiken ska vara robust
  • Att trafiken ger ett effektivt resursutnyttjande
  • Att trängseln hålls på en acceptabel nivå
  • Dessutom ska trafiken följa de regionala utvecklingsplanerna för Stockholmsregionen.

Förändringar i den kommande tidtabellen

Under 2019 fortsätter trafikförvaltningen att utveckla trafiken i enlighet med den målbild som beskrivs i planeringsramverket. Dessutom arbetar trafikförvaltningen för en skyndsam utveckling av infrastrukturen och trafikledningen i dialog med Trafikverket. Inför tidtabellen som börjar gälla i december 2019 är inriktningen för pendeltågstrafiken följande:

  • Samma utbud som i 2019 års tidtabell behålls men med en del justerade avgångstider.
  • Utökad trafik mellan Järna och Gnesta under helger.

Februari–april

Trafikförvaltningen ansöker hos Trafikverket om tåglägen för pendeltågstrafiken. Tåglägena beskriver i detalj var varje tåg på spåren ska befinna sig vid en viss tidpunkt.

Pendeltågen kör på samma spår som fjärrtåg, regionaltåg och godståg överallt utom i Stockholms innerstad, där pendeltågen går på egna spår. Eftersom det är många tåg från olika operatörer som ska samsas på spåren kan det uppstå konflikter där flera önskar samma tåglägen. Trafikverket ansvarar för att lösa eventuella konflikter, i dialog med trafikoperatörerna.

September

Den 20 september 2019 fastställs tågplanen inför nästa år, det vill säga Trafikverket fattar ett slutgiltigt beslut om tåglägena för hela Sverige. Eftersom tågtrafiken inom Europa måste samordnas byter alla länder tidtabell för tågtrafiken samtidigt. 2019 sker det den 15 december och då börjar tidtabellerna för 2020 att gälla.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik