Fler eldrivna bussar i framtidens Region Stockholm

Den 19 februari fattade Trafiknämnden ett beslut som innebär att Stockholm kan komma att få Sveriges hittills största elbussatsning.

På tisdagen den 19 februari fattade Trafiknämnden beslut om att godkänna trafikförvaltningens elbussutredning. Med denna utredning tar trafikförvaltningen ytterligare ett steg mot att ha en busstrafik helt utan lokala utsläpp.

Syftet med övergång till eldrift är att bidra till bättre luftkvalitet, minskat buller och ökad energieffektivisering, vilket bidrar till att skapa en ännu mer attraktiv Stockholmsregion.

‒ Förutom att eldriven trafik bidrar till en attraktiv Stockholmsregion med lägre lokala utsläpp, betyder det här att trafikförvaltningen kan fortsätta nyttja de investeringar som redan har gjorts i biogas, säger Johan Böhlin, strateg inom drivmedel och energi på trafikförvaltningen.

Den största nyttan med elbussar finns framför allt i tät stadsmiljö, där buller och luftföroreningar ger skadliga hälsoeffekter. Därför har utredningen fokuserat på analyser av Stockholms innerstad och Lidingö.

Ur ett klimatperspektiv är eldriften strategiskt viktig, eftersom det gör att det biodrivmedel som i dag används i bussarna kan frigöras och användas i sektorer i samhället som inte har lika goda förutsättningar för att bli eldrivna. Under arbetets gång har fokus på just klimatfrågan stärkts, och analyser pekar på att en stor del av busstrafiken i Sverige bör vara eldriven år 2030 för att de nationella klimatmålen ska kunna nås.

Förutom att eldriven trafik bidrar till en attraktiv Stockholmsregion med lägre lokala utsläpp, betyder det här att trafikförvaltningen kan fortsätta nyttja de investeringar som redan har gjorts i biogas.

Elbussatsningen i Stockholm bygger på att arbeta med befintlig infrastruktur så långt som möjligt genom att satsa på depåladdning. Det är tydligt att det är stadsbussar i regionens tätorter som kommer att ha störst potential att elektrifieras med dagens elbussteknik. Genom ökad dialog och samverkan med andra parter som påverkar bussystemet är detta möjligt.

Fakta

  • Redan i dag finns elbussar i SL-trafiken. Sedan augusti 2018 rullar det fem elbussar i ordinarie trafik i Norrtälje.
  • Förutsättningarna för att införa elbussar varierar mellan olika delar av regionen. De avgörande faktorerna är dels vilken sorts trafik som körs, dels vilken sorts bussar det rör sig om. Korta bussar är lättare att elektrifiera än långa och buss i stadstrafik är lättare att elektrifiera än de bussar som kör i högre hastigheter på motorväg eller landsväg.
  • Därför är potentialen för elbussar störst i tätbebyggda områden och andra områden där trafiken kan gå med bussar som är lämpliga för stadstrafik. Bussar som ska köra på vägar över 70 km/h har andra typer av säkerhetskrav och finns ännu inte som elbussar på marknaden.
  • Att bussdepån ligger nära trafiken är också viktigt för att minska tiden som bussarna behöver köra tomma fram och tillbaka till depån för att ladda. All körning kräver energi, och ibland kan bussarna också behöva ladda mitt på dagen.
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik