Den 9 december gäller SL:s nya tidtabell

Kollektivtrafiken i Stockholm ses över årligen och nu är det klart vilka förändringar som sker när vi går över till 2019 års tidtabell.

Den nya tidtabellen för 2019 börjar gälla den 9 december 2018. På SL:s webbplats finns varje förändring beskriven linje för linje.

Buss

I busstrafiken får 55 busslinjer utökad trafik med fler avgångar. Linjerna körs i följande områden:

 • Sigtuna
 • Ekerö
 • Upplands Väsby
 • Vallentuna
 • Nacka/Värmdö
 • Huddinge/Botkyrka/Söderort
 • Norrtälje
 • Järfälla/Upplands Bro

Dessutom får SL-trafiken 14 nya busslinjer, varav 6 linjer och en nattbusslinje startar i och med tidtabellsskiftet den 9 december.

I och med att pendeltågen börjar stanna vid en ny station i Vega förändras linjenätet i Handens stadstrafik till sommartidtabellen 2019.

14 busslinjer får färre avgångar jämfört mot 2018 års tidtabell. Anledningen är till exempel anpassningar till pendeltågens avgångar, att spårbunden trafik har tillkommit på samma sträcka, att avgångarna täcks upp av en annan busslinje eller att det varit få resenärer som använt linjen. En busslinje får ny linjesträckning.

Tunnelbana

Mindre förändringar i tidtabellen görs för att fördela kapaciteten dit behovet är störst, bland annat på Röda linjen.

Två större händelser påverkar resenärer på Gröna linjen 2019: Dels stängs linjen av under en period på sommaren på sträckan Globen–Gullmarsplan för att förbereda för utbyggnaden av tunnelbanan i Söderort. Dels måste stora delar av Fridhemsplans tunnelbanestation byggas om, som tjänat sin livslängd. Det innebär att tågen på Gröna linjen kör förbi Fridhemsplan utan att stanna och resenärerna hänvisas i stället till bussar från knutpunkter i närheten.

Arbetena vid Fridhemsplan påverkar inte resenärer som reser med Blå linjen, utan de här tågen stannar som vanligt vid stationen.

Läs mer om arbetena vid Fridhemsplan här.

Pendeltåg

Pendeltågstrafiken behåller den generella utökning av turtätheten som infördes vid tidtabellsskiftet i fjol: 15-minuterstrafik under större delen av dygnet, tätare trafik på knutpunkter under hög- och mellantrafiken och att ett längre tidsintervall räknas som högtrafik jämfört med 2017.

Pendeltågen till och från Märsta kommer att stanna på alla mellanliggande stationer.
Från april 2019 börjar det gå pendeltågstrafik till en ny station längs Nynäsbanan: station Vega mellan Skogås och Handen.

Större arbeten på Mälarbanan och Nynäsbanan ger trafikförändringar, främst under påsken, sommaren och allhelgonahelgen.

Lokalbana

Spårväg City, linje 7, går sedan 3 september 2018 från en ny start- och sluthållplats vid T-Centralen.

Dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan fortsätter och under maj till november 2019 arbetar SL på Kårstagrenen. Bussar ersätter tågtrafiken. På Österskärslinjen får Österskär och Tunagård lägre turtäthet i rusningen.

På Lidingöbanan planeras de fem morgonavgångar mellan Aga och Ropsten, som infördes under 2018, att bli ett fast inslag i trafiken.

Trafiken på Tvärbanan kan påverkas av att arbetena med att förlänga banan till Kista pågår.

Trafik på sjö

Det sker vissa förändringar i Waxholmbolagets turlistor. Bland annat anpassas trafiken till att det nya isgående fartyget Yxlan börjar gå i trafik i Norrtälje vintern 2018/19.

Pendelbåtslinje 85 över Riddarfjärden, som gått på prov under 2018, kommer inte att ingå i SL:s ordinarie utbud och slutar därmed att gå 31 december 2018.

Från förslag till ny tidtabell: så går det till

I slutet av februari 2018 skickade trafikförvaltningen ut en remiss till kommunerna inom lanstinget och till funktionshindersorganisationer. Den innehöll en bruttolista med tänkbara trafikförändringar för bussar, lokalbanor, tunnelbana, pendeltåg och sjötrafik.

Bruttolistan innehöll förslag om förändring av linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. De togs fram i samarbete mellan trafikförvaltningen och trafikutövarna, som kör trafiken på uppdrag av SL.

Förslagen bygger bland annat på:

 • Kommunernas planer för ny bebyggelse.
 • Statistik över antalet resenärer på respektive linje och i respektive område.
 • Synpunkter och önskemål från kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog.

Under våren fortsatte arbetet med att utreda de föreslagna förändringarna och då gjordes även fördjupade analyser av samt prioriteringar mellan de olika förslagen. För mer komplexa förslag på större förändringar gjordes även samhällsekonomiska analyser.

Nu under senhösten är det slutliga trafikförändringsdokumentet klart. Det innehåller information om vilka förändringar som kommer att genomföras i både SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik