Dags att planera kollektivtrafikens tidtabeller för 2019

Kollektivtrafiken i Stockholm ses över varje år och just nu pågår arbetet med att ta fram tidtabellerna som börjar gälla i december 2018. I februari skickades en remiss ut till länets kommuner och funktionshindersorganisationer som har en chans att tycka till.

Planeringen av 2019 års tidtabeller för kollektivtrafiken i Stockholms län består av flera parallella processer.

Bussar, tunnelbana, lokalbanor och sjötrafik

I mitten av februari skickas en remiss till de 26 kommunerna i Stockholms län och till funktionshindersorganisationer. Den innehåller en bruttolista med tänkbara förändringar av linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid för bussar, lokalbanor, tunnelbana och sjötrafik. Dessutom innehåller den en översiktlig beskrivning av planeringen av pendeltågstrafiken.

Förslagen har tagits fram i samarbete mellan trafikförvaltningen och trafikutövarna som kör trafiken på uppdrag av SL och Waxholmsbolaget. De bygger bland annat på:

 • Kommunernas planer för ny bebyggelse.
 • Statistik över antalet resenärer på respektive linje och i respektive område.
 • Input från kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog.

Sista datum att lämna synpunkter

28 maj är sista datum för remissinstanserna att lämna synpunkter på de trafikförändringar som beskrivits i bruttolistan. Under våren gör trafikförvaltningen och trafikutövarna ytterligare utredningar av förslagen. Det arbetet innebär bland annat att det görs fördjupade analyser av och prioriteringar mellan de olika förslagen. För mer komplexa förslag på större förändringar görs även samhällsekonomiska analyser. Med hänsyn till landstingets ekonomiska ramar kommer inte alla förslag att kunna genomföras.

Under vår, sommar och tidig höst görs en slutlig sammanvägning av förslagen och remissinstansernas synpunkter. I september beslutar trafikförvaltningen om vilka förändringar som ska genomföras.

I november är det slutliga trafikförändringsdokumentet klart. Det innehåller då information om vilka förändringar som kommer att genomföras. Dokumentet presenteras som ett informationsärende till trafiknämnden och skickas till remissinstanserna.

Den 9 december 2018 börjar de nya tidtabellerna att gälla.

Ilustration

 

Pendeltågen

I november 2016 klubbade landstingets trafiknämnd igenom det ramverk som styr planeringen av pendeltågstrafiken. Målen som beskrivs i planeringsramverket är:

 • Att trafiken ska ge korta restider
 • Att trafiken ska vara robust
 • Att trafiken ger ett effektivt resursutnyttjande
 • Att trängseln hålls på en acceptabel nivå
 • Dessutom ska trafiken följa de regionala utvecklingsplanerna för Stockholmsregionen.

Förändringar i den kommande tidtabellen

Under 2018 fortsätter landstingets trafikförvaltning att utveckla trafiken i enlighet med den målbild som beskrivs i planeringsramverket. Dessutom arbetar trafikförvaltningen för en skyndsam utveckling av infrastrukturen och trafikledningen i dialog med Trafikverket. Inför tidtabellen som börjar gälla i december 2018 är inriktningen för pendeltågstrafiken följande:

 • Att behålla men samtidigt modifiera den nuvarande tidtabellen.
 • Att inte ansöka om tåglägen hos Trafikverket för snabbtåg på Södertäljegrenen.
 • Att behålla snabbtågen på Nynäsbanan.
 • Att inte ansöka om snabbtåg på Ostkustbanan samt att utöka antalet avgångar på stationerna Häggvik, Rotebro, Ulriksdal och Norrviken på Ostkustbanan under fram för allt rusningstrafiken.

Den nya pendeltågsstationen i Vega kommer att öppnas i slutet av mars 2019. För resenärer som stiger på och av vid andra stationer längs Nynäsbanan innebär ett nytt stopp vid Vega en något förlängd restid.

Här kan du läsa mer om den nya pendeltågsstationen i Vega.

Illustration

Februari-april

Trafikförvaltningen ansöker hos Trafikverket om tåglägen för pendeltågstrafiken. Tåglägena beskriver i detalj var varje tåg på spåren ska befinna sig vid en viss tidpunkt. Pendeltågen kör på samma spår som fjärrtåg, regionaltåg och godståg. Eftersom det är många tåg från olika operatörer som ska samsas på spåren kan det uppstå konflikter där flera önskar samma tåglägen. Trafikverket ansvarar för att lösa eventuella sådana konflikter, i dialog med trafikoperatörerna.

September

I september fattar Trafikverket ett slutgiltigt beslut om tåglägena för hela Sverige. Eftersom tågtrafiken inom Europa måste samordnas byter alla länder tidtabell för tågtrafiken samtidigt. 2018 sker det den 9 december och då börjar tidtabellerna för 2019 att gälla.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik