Beslut om busstrafiken på Södertörn

Den 24 maj fattade trafikförvaltningen beslut om vart och ett av de förslag på förändringar i busstrafiken som Nobina tidigare presenterat.

Nu har beslut tagits om de förändringar Nobina föreslagit för busstrafiken på Södertörn.

Tidigare i år skickade bussentreprenören Nobina ett antal förslag på vilka förändringar i busstrafiken på Södertörn som man vill göra med start sommaren 2016. Kommunerna har återkommit med synpunkter och trafikförvaltningen har nu tagit enskilda beslut för vart och ett av Nobinas förslag.

Bussentreprenören har genom sitt avtal med trafikförvaltningen möjlighet att göra förändringar i trafiken vid andra tillfällen än det ordinarie tidtabellsskiftet i december. De måste då skicka förslagen på remiss till kommunerna.

Förslag som godkänns

Flera av förslagen som trafikförvaltningen har godkänt gäller mindre justeringar i tidtabellen eller enstaka avgångar. Godkännandet motiveras med att grundkraven för kollektivtrafiken fortfarande uppfylls. Det kan exempelvis handla om att en linje får något färre avgångar, medan en annan får utökat utbud som väger upp. Därigenom skapas en helhet som är tänkt att gynna en majoritet resenärer och samtidigt påverka så få som möjligt negativt. 

Förslag som avslås

Förslag som trafikförvaltningen avslår är i huvudsak de som handlar om att ge befintliga linjer nya ändhållplatser längre ifrån innerstaden eller dra in linjer som går parallellt med en pendeltågslinje. Exempel på sådana linjer är till exempel linje 806, 809, 810 och 869. 

I ett skede där stora förändringar ska ske i spårtrafiken i och med Citybanans driftstart, är det viktigaste att säkerställa att den samlade kapaciteten i trafiksystemet utnyttjas på bästa sätt. Därför föreslår trafikförvaltningen i dessa fall att i stället fortsätta utreda förslaget.

Att trafikförvaltningen har tagit ställning till Nobinas förslag till trafikförändringar, innebär inte att det är exakt klart hur trafiken kommer att se ut.

I ett par fall avslår trafikförvaltningen föreslagna förändringar då de bryter mot det krav på grundtrafik som finns. Detta gäller exempelvis vissa förändringar på linje 783, som i framtiden kan komma att bli en så kallad stomlinje.

Är det klart hur trafiken kommer att gå?

Att trafikförvaltningen har tagit ställning till Nobinas förslag till trafikförändringar, innebär inte att det är exakt klart hur trafiken kommer att se ut. Utifrån trafikförvaltningens godkännande ska Nobina ta fram en definitiv trafiklösning. Hur det totala trafikläget kommer att se ut blir klart tidigast under sensommaren eller i början av hösten.

Ser över trafikläget varje år

Trafikförvaltningen ser varje år över det totala trafikläget i hela Stockholms län för att kunna genomföra förändringar i samband med att man byter tidtabell. Tidtabellsskiftet sker i december och redan under hösten året innan börjar trafikförvaltningen samla in förslag från trafikentreprenörerna, som sammanställs och går på remiss till kommunerna.

Varje förändring måste godkännas av trafikförvaltningen

Inom vissa avtal, som i avtalet E23 (Handen/Nynäshamn/Tyresö) med Nobina, finns möjlighet för entreprenören att lämna in förslag direkt till kommunerna. Men det är alltid trafikförvaltningen som godkänner förslagen innan en förändring kan genomföras. Om förslaget är beskrivet på en översiktlig nivå behövs ofta grundligare utredning om bland annat kostnader och konsekvenser innan trafikförvaltningen kan fatta beslut om ett eventuellt genomförande.

Långsiktigt arbete för en hållbar ekonomi

Trafikförvaltningen arbetar långsiktigt och det övergripande målet för verksamheten är en väl fungerande kollektivtrafik med en ekonomi i balans. Därför vill man göra förändringar som påverkar resenärerna så lite som möjligt men som samtidigt ger mest kollektivtrafik för pengarna.

Läs hela rapporten Godkännande av trafik E23 normal- och sommartidtabell T16 här. 

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik