Expertgrupp vill se bättre framkomlighet för bussar i projekt Slussen

På måndagen den 2 februari presenterades granskningsrapporten för projekt Slussen. I den beskrivs behoven av bättre lösningar för busstrafiken och alternativa analyser för bussterminalen.

Enligt granskningsgruppen finns behov att utreda bättre lösningar för stadsbusstrafiken.

Granskningen har gjorts av en oberoende expertgrupp, på uppdrag av kommunstyrelsen i Stockholms Stad.

Expertgruppen konstaterar i sin rapport att det finns ett behov att anpassa Slussen till dagens och morgondagens trafikbehov. Det innefattar gång, cykel, kollektiv- och biltrafik. Men Slussen måste också byggas om för att klara av den framtida regleringen av Mälaren.

Busstrafikens framkomlighet bör utredas

När det gäller funktionalitet drar expertgruppen slutsatsen att framkomligheten för gående och cyklister förbättras jämfört med dagens lösning. Medan biltrafikens framkomlighet är oförändrad. Busstrafiken får lika låg framkomlighet som idag, vilket expertgruppen anser är anmärkningsvärt. Enligt granskningsgruppen finns därför behov att utreda bättre lösningar för stadsbusstrafiken.

Fortsatta utredningar för bussterminalen i Katarinaberget 

Även förslaget om en bussterminal i Katarinaberget har granskats och där konstaterar experterna att behovet av terminalen och dess storlek är grundat på vedertagen fakta om kommande trafikökning och angränsande projekt såsom t-bana till Nacka. Dock kommer fortsatta utredningar runt säkerhet och funktionalitet att krävas.

När det gäller bussterminalen har en ny detaljplan påbörjats. Inom den processen ska en miljökonsekvensbeskrivning genomföras och här understryker expertgruppen vikten av alternativanalyser.

 

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik