Externa aktörer och exploatörer

Stockholmsregionen växer snabbt och samverkan mellan olika aktörer som arbetar och bygger i stadens infrastruktur, är viktig. Region Stockholm har daglig kontakt med aktörer som påverkar kollektivtrafikens miljöer.

Ombyggnationen av Slussen är ett exempel på när samarbetet mellan olika aktörer är viktigt.

Det kan handla om privatpersoner, företag, myndigheter eller kommuner som ska planera eller genomföra bygg- och anläggningsarbeten i anslutning till kollektivtrafikens områden.

Region Stockholm bevakar och arbetar för att minimera påverkan på kollektivtrafiken med syfte att:

  • Se till att trafiken går enligt tidtabell
  • Skapa en säker och trygg kollektivtrafik
  • Hålla kostnader nere

Innan en extern aktör kan påbörja sitt arbete i kollektivtrafikens miljö ska det planerade arbetet vara godkänt av landstinget. 

Region Stockholm samarbetar med externa aktörer under både planerings- och produktionsskedet och ser till att trafik- och säkerhetsföreskrifter följs. Först när Region Stockholm granskat det planerade arbetet kan aktiviteterna starta.

Trafik- och säkerhetsföreskrifter

I vissa fall tecknar Region Stockholm avtal med externa aktörer. Det beror på omfattningen av arbetet.

Ärenden i detaljplaner och bygglov

Aktörer som deltar i arbeten som ingår i detaljplaner eller som berörs av bygglovsärenden, ska kontakta avdelningen för strategisk utveckling vid trafikförvaltningen.
E-post: bygga@sl.se

Kontakt med Region Stockholm

Region Stockholm ansvarar för kollektivtrafikens anläggningar och hjälper gärna till medan en aktivitet pågår.

Exempel på när du bör kontakta Region Stockholm:

  • När en aktivitet är närmre än 50 meter från en kollektivtrafikanläggning
  • Åtta veckor innan aktiviteten startar
  • Vid större trafikpåverkande aktiviteter ska kontakten med Region Stockholm tas senast ett år innan byggstart
  • Om aktiviteten påverkar trafiken
  • Om arbete kommer ske i närheten av ett bussväderskydd eller busshållplats
  • Om man är osäker på om en aktivitet påverkar kollektivtrafiken

Blankett för anmälan av aktivitet

Det finns olika blanketter för olika typer av aktiviteter. Välj den blankett som passar din aktivitet. Blanketterna finns på den här webbsidan.