Landstingets del i Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen är ett initiativ från Sveriges regering för att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige och få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna.

Framtidens järnvägsnät och kollektivtrafik i storstäderna för fler bostäder, bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande.

En viktig del i Sverigeförhandlingen har varit att hitta lösningar där flera parter kan dela på finansieringen och att samarbeta. Målet har varit att finansieringen ska delas mellan staten, landstinget och berörda kommuner.

Vi har förhandlat om framtidens järnvägsnät och kollektivtrafik i storstäderna för fler bostäder, bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande.

Förhandlingsfasen startade under första veckan i februari 2016 då Sverigeförhandlingen lämnade sina bud till de regioner och kommuner som bjudits in till förhandlingen.

Den 21 april 2017 skrevs avtalet om storstadsåtgärder i Stockholm under.

Överenskommelsen omfattar fyra stora satsningar på kollektivtrafiken i länet:

  • Förlängning av Roslagsbanan till T-centralen, via Odenplan
  • Tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö, med sex nya stationer
  • Spårväg syd mellan Älvsjö och Flemingsberg
  • Ny tunnelbanestation vid Hagalund

Milstolpar på väg mot genomförande

  • 13-14 juni - beslut i landstingsfullmäktige
  • hösten 2017– formella beslut hos övriga parter inklusive regeringen
  • 31 december - Sverigeförhandlingens slutleverans till regeringen
  • våren 2018 - riksdagsbeslut

Projektstarter planeras till år 2022, 2024 samt 2026. De kan enligt avtal tidigareläggas vid överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och berörd kommun.

Förhandlingens parter

De parter som nu slutit avtal med Sverigeförhandlingen är Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Täby kommun, Huddinge kommun, Österåkers kommun,Vallentuna kommun och Solna stad.

Utredningar

Inför och under förhandlingen har Stockholms läns landsting genomfört ett antal utredningar och fördjupade studier av de objekt som ingått i förhandlingen.
Rapporter som har levererats till Sverigeförhandlingens kansli

Sverigeförhandlingens roll

Sverigeförhandlingen ersätter inte den ordinarie regionala och nationella planeringen av infrastruktur. Den har pågått parallellt. Men resultatet kan komma att påverka den framtida planeringen.

Mer information om Sverigeförhandlingen

Mer information om Sverigeförhandlingen och kollektivtrafiksatsningarna i Stockholms län finns på Sverigeförhandlingens webbplats.

Sverigeförhandlingens webbplats