Framtidens kollektivtrafik

Stockholm växer och kollektivtrafiken måste hänga med. Det innebär en ökad belastning på alla trafiksystem i regionen. Region Stockholms långsiktiga planeringsarbete visar vägen för verksamheten och framtidens kollektivtrafik.

Miljardinvesteringar varje år

År 2050 beräknas antalet invånare i Stockholmsregionen vara 3,4 miljoner. För att möta den växande befolkningens behov av kollektivtrafik gör Region Stockholm miljardinvesteringar varje år. 

Kollektivtrafiksystemet rustas upp

Stora delar av SL:s trafiksystem är mer än 50 år gamla. Det finns ett stort behov av att rusta upp och modernisera många delar av systemen.

Pågående utvecklingsprojekt är exempelvis tunnelbanans utbyggnad som ska ge Stockholmsregionen tre mil nya spår och 16 nya stationer, ombyggnaden av Slussen, förlängning av Roslagsbanan till city och en utbyggnad av Spårväg Syd mellan Älvsjö och Flemingsberg.

Region Stockholms trafikförvaltning fortsätter att utveckla digitaliseringen inom kollektivtrafiken. Nu utvecklas ett nytt, modernt och användarvänligt biljettsystem som gör det enklare att resa i SL-trafiken.

Aktuella projekt på sll.se

Elbussar i kollektivtrafiken

Region Stockholm har tagit ett helhetsgrepp om elbussfrågan och kartlagt hur eldriven busstrafik skulle kunna bli en del av Stockholms kollektivtrafik i framtiden. Nu finns en tydlig strategi för fler elbussar i Stockholmsregionen.

Elbussar i kollektivtrafiken

Mål för framtidens kollektivtrafik

Målen för framtidens kollektivtrafik fastställs i trafikförsörjningsprogrammet. Där beskrivs övergripande vad som ska känneteckna kollektivtrafiken inom Stockholms län år 2030.

Trafikförsörjningsprogrammet har tre övergripande mål:

  • Ökat kollektivt resande
  • Smart kollektivtrafiksystem
  • Attraktiv region

Målen pekar ut den strategiska inriktningen för Region Stockholm och andra aktörers arbete inom området. De styr mot den gemensamma visionen som finns i utvecklingsplanen för vår region. Det vill säga att:

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion.

Regionala trafikförsörjningsprogrammet på sll.se

Kollektivtrafikplan för Stockholms län

Arbete pågår med att ta fram en kollektivtrafikplan för kollektivtrafikens utveckling på lång sikt i Stockholms län. Kollektivtrafikplanen kommer att visa hur kollektivtrafiken i länet bör planeras för att nå målen i den regionala utvecklingsplanen (RUFS) och trafikförsörjningsprogrammet (TFP).

Planen ska visa Region Stockholms syn på den framtida önskvärda inriktningen för länets kollektivtrafik och kan på så sätt fungera som underlag exempelvis till andra planer och i förhandlingar. Planen utgår från den inriktning för utvecklingen av transportsystemet och bebyggelsen som redovisas i RUFS. 

Syftet med att ta fram en kollektivtrafikplan är:

  • att ge en tydlig målbild för kollektivtrafikens utveckling i Stockholms län. 
  • att bidra till ökad kunskap om kollektivtrafikens behov, vilka omvärldsfaktorer som påverkar kollektivtrafikens utveckling och vilka konsekvenser som planeringen medför.
  • att bidra till en målstyrd planering av trafikförvaltningens verksamhet, men även tydliggöra roller och ansvar för andra planeringsaktörer.

Arbetet med att ta fram den nya kollektivtrafikplanen pågår 2018-2022.

Interaktiv karta med fördjupad information om arbetet

Så reser stockholmarna

Region Stockholm gör resvaneundersökningar för att förstå invånarnas behov och resvanor. Syftet är att tillsammans kunna planera framtidens resande på bästa sätt.

Resvaneundersökningen

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?