Framtidens kollektivtrafik

När Stockholm växer måste kollektivtrafiken hålla jämna steg. Då kan punktliga och tillgängliga resor erbjudas även i framtiden.

År 2050 beräknas antalet invånare i stockholmsregionen vara 3,4 miljoner.

Miljardinvesteringar varje år

År 2050 beräknas antalet invånare i stockholmsregionen vara 3,4 miljoner. För att möta den växande befolkningens behov av kollektivtrafik gör Stockholms läns landsting miljardinvesteringar varje år. 

Kollektivtrafiksystemet rustas upp

Stora delar av SL:s trafiksystem är mer än 50 år gamla. Det finns ett stort behov av att rusta upp och modernisera många delar av systemen.

På Grön linje till exempel har vi de senaste åren rustat upp Hagsätra- och Farstagrenen. Saltsjöbanan rustas och moderniseras. Nya moderna bussterminaler har byggts i Jakobsberg och Täby Centrum och Röda linjen får så småningom ett nytt signalsystem samt nya tåg.

Pågående utvecklingsprojekt är exempelvis tunnelbanans utbyggnad, ombyggnaden av Slussen och upprustningen av Roslagsbanan. 

Läs om aktuella projekt på sll.se

Långsiktiga mål styr kollektivtrafiken

Regionala trafikförsörjningsprogrammet och sex strategier styr hur trafikförvaltningen arbetar inom regionala kollektivtrafikområden i Stockholms län. Områdena omfattar trafik, affärer, infrastruktur, hållbar utveckling, kommunikation och kundservice.

Kollektivtrafikens styrande dokument

Mål för framtidens kollektivtrafik

Målen för framtidens kollektivtrafik fastställs i trafikförsörjningsprogrammet som antogs av landstingsfullmäktige hösten 2017. De tre målen för den regionala kollektivtrafiken beskriver övergripande vad som ska känneteckna kollektivtrafiken i Stockholms län år 2030.

  • Ökat kollektivt resande

Befolkningsökningen i Stockholms län ställer krav på att kollektivtrafiken utvecklas i samma takt. Hela transportssystemet planeras så att fler kan välja att åka kollektivt.

  • Smart kollektivtrafiksystem

Kollektivtrafiken ska utvecklas på ett sätt som hushåller med  samhällets resurser. Den ska vara miljöanpassad, säker och resurseffektiv.

  • Attraktiv region

Kollektivtrafiken ska bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet genom att skapa tillgänglighet till arbete, service och fritidsaktiviteter utifrån olika behov och förutsättningar.

Målen pekar ut den strategiska inriktningen för landstingets och andra aktörers arbete inom området. De styr mot den gemensamma visionen som finns i utvecklingsplanen för vår region. Det vill säga att:

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion.

Regionala trafikförsörjningsprogrammet på sll.se

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 

Så reser stockholmarna

Vart fjärde år görs en stor undersökning om länsinvånarnas resvanor i vardagen. Senaste undersökningen genomfördes hösten 2015 av Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Trafikverket. Syftet är att tillsammans kunna planera framtidens resande på bästa sätt. Nästa resvanerapport presenteras 2019.

Läs om resvaneundersökningen