Framtidens kollektivtrafik

När Stockholm växer måste kollektivtrafiken hålla jämna steg. Då kan punktliga och tillgängliga resor erbjudas även i framtiden.

Miljardinvesteringar varje år

År 2050 beräknas antalet invånare i Stockholmsregionen vara 3,4 miljoner. För att möta den växande befolkningens behov av kollektivtrafik gör Region Stockholm miljardinvesteringar varje år. 

Kollektivtrafiksystemet rustas upp

Stora delar av SL:s trafiksystem är mer än 50 år gamla. Det finns ett stort behov av att rusta upp och modernisera många delar av systemen.

Region Stockholms trafikförvaltning fortsätter att utveckla digitaliseringen inom kollektivtrafiken. Nu utvecklas ett nytt, modernt och användarvänligt biljettsystem som gör det enklare att resa i SL-trafiken. Andra pågående utvecklingsprojekt är exempelvis tunnelbanans utbyggnad, ombyggnaden av Slussen och upprustningen av Roslagsbanan. Våren 2019 öppnade den nya pendeltågsstationen Vega och Spårväg City (linje 7) har förlängts och fått en ny start- och sluthållplats vid T-Centralen. Fridhemsplans station på Gröna linjen har rustats upp.

Läs om aktuella projekt på sll.se

Elbussar i kollektivtrafiken

Region Stockholm har tagit ett helhetsgrepp om elbussfrågan och kartlagt hur eldriven busstrafik skulle kunna bli en del av Stockholms kollektivtrafik i framtiden. Nu finns en tydlig strategi för fler elbussar i Stockholmsregionen.

Läs om elbussar i kollektivtrafiken

Långsiktiga mål styr kollektivtrafiken

Regionala trafikförsörjningsprogrammet och sex strategier styr hur trafikförvaltningen arbetar inom regionala kollektivtrafikområden i länet. Områdena omfattar trafik, affärer, infrastruktur, hållbar utveckling, kommunikation och kundservice.

Kollektivtrafikens styrande dokument

Mål för framtidens kollektivtrafik

Målen för framtidens kollektivtrafik fastställs i trafikförsörjningsprogrammet. Där beskrivs övergripande vad som ska känneteckna kollektivtrafiken inom Stockholms län år 2030.

Trafikförsörjningsprogrammet har tre övergripande mål:

  • Ökat kollektivt resande
  • Smart kollektivtrafiksystem
  • Attraktiv region

Målen pekar ut den strategiska inriktningen för Region Stockholm och andra aktörers arbete inom området. De styr mot den gemensamma visionen som finns i utvecklingsplanen för vår region. Det vill säga att:

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion.

Kollektivtrafiken ska bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet genom att skapa tillgänglighet till arbete, service och fritidsaktiviteter utifrån olika behov och förutsättningar.

Regionala trafikförsörjningsprogrammet på sll.se

Kollektivtrafikplan för Stockholms län

Arbete pågår med att ta fram en kollektivtrafikplan för kollektivtrafikens utveckling på lång sikt i Stockholms län. Kollektivtrafikplanen kommer att visa hur kollektivtrafiken i länet bör planeras för att nå målen i den regionala utvecklingsplanen (RUFS) och trafikförsörjningsprogrammet.

Planen ska visa Region Stockholms syn på den framtida önskvärda inriktningen för länets kollektivtrafik och kan på så sätt fungera som underlag exempelvis till andra planer och i förhandlingar. Planen utgår från den inriktning för utvecklingen av transportsystemet och bebyggelsen som redovisas i RUFS. 

Syftet med att ta fram en kollektivtrafikplan är:

  • att ge en tydlig målbild för kollektivtrafikens utveckling i Stockholms län. Planen ska belysa kollektivtrafikens utveckling utifrån ett systemperspektiv och visa hur kollektivtrafiken bör planeras för att nå de regionala målen i RUFS och trafikförsörjningsprogrammet.
  • att bidra till ökad kunskap om kollektivtrafikens behov, vilka omvärldsfaktorer som påverkar kollektivtrafikens utveckling och vilka konsekvenser som planeringen medför.
  • att bidra till en målstyrd planering av trafikförvaltningens verksamhet, men även tydliggöra roller och ansvar för andra planeringsaktörer.

Arbetet med att ta fram den nya kollektivtrafikplanen pågår 2018-2021.

Så reser stockholmarna

Vart fjärde år görs en stor undersökning om länsinvånarnas resvanor i vardagen. Senaste undersökningen genomfördes hösten 2015 av Stockholms läns landsting (nuvarande Region Stockholm), Stockholms stad och Trafikverket. Syftet är att tillsammans kunna planera framtidens resande på bästa sätt. Nästa resvanerapport presenteras 2020.

Läs om resvaneundersökningen