Projektets tidslinje

Detta gör vi

SL utför förberedande markarbeten på flera platser samtidigt i området mellan Bromma flygplats och Solvalla i Stockholms stad. Det gör vi så att vi kan bygga ut Tvärbanans Kistagren, sträckan från Bromma flygplats till Helenelund.

Syfte

Med Kistagrenen knyts arbetsplatser i norr med bostadsområden i söder ihop. Resenärer i Stockholm ges en möjlighet till spårbunden kollektivtrafik till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Kistagrenen ger möjlighet till smarta byten till tunnelbana, pendeltåg och bussar.

Vem påverkas och tidplan

Alla som rör sig i närområdet påverkas när vi bygger ut Tvärbanan. En del arbeten är trafikpåverkande men gående och cyklister har framkomlighet under hela byggtiden. Vi planerar för att arbetena pågår till och med hösten 2022.

Arbeten i området runt Solvalla

Sedan januari 2021 pågår förberedande arbeten inför utbyggnaden av den nya spårvägen och hållplats Solvalla. Nu utökas arbetsområdet från Solvalla till Bällstakopplet.

Aktuellt just nu

Mellan Bromma flygplats och Solvallaområdet bygger vi nu på flera platser. I juni börjar vi förbereda för bygget av spårvägsbron som ska gå över Mälarbanan och Ulvsundavägen. Vi bygger brostöden först och börjar med pålningsarbeten i områdena nära travbanan och vid Bällstakopplet.

Markarbeten, jordschakt, borrning och sprängning pågår sedan tidigare i området vid Solvalla travbana när vi anlägger en tunnel för dagvatten. Vi planerar att sprängningsarbetena pågår till i slutet på sommaren.

Vi spränger på vardagar från februari till och med i sommar. Sprängning sker tre gånger per dag måndag till torsdag mellan klockan 10.00 och 14.00 samt två gånger på fredagar mellan klockan 10.00 och 12.00.

I området nära Bällstavägen/Travbanevägen arbetar vi med mark- och ledningsarbeten.

Hur blir du påverkad

När vi bygger brostöden vid Solvalla slår vi betongpålar i marken, arbetena kan uppfattas som bullrande i närområdet. Övriga arbeten som kan uppfattas som störande är borrning samt buller och vibrationer från våra maskiner. Vid sprängning påverkas framkomligheten för trafikanter och de som rör sig i närområdet.

Arbetstider

Vi arbetar främst dagtid på vardagar. Visst arbete på helger och nätter kan förekomma.

Övriga pågående arbeten i närområdet

I samma område påbörjar Stockholms stad arbetet med att bygga ett nytt gångstråk med gångtunnel under Ulvsundavägen. Stråket förbinder Annedal och Solvalla med koppling till Kistagrenens nya hållplats Solvalla.

Trafikverket utför också arbeten i närområdet när Mälarbanan byggs ut.

Gång- och cykelvägen mellan Bällstavägen och Bromma Blocks är avstängd

Gång och cykelvägen på västra sidan av Ulvsundavägen är avstängd sedan mars 2020 mellan Bällstavägen och Bromma Blocks. Ytan behövs för att ge plats för den nya spårvägen och en ny gång- och cykelväg på sträckan mellan Bromma flygplats och Solvalla. Avstängningen gäller resten av byggtiden.

Visionsbild över utbyggnaden av Tvärbanans kistagren mellan Bällstavägen och Bromma Blocks.Visionsbild över Kistagrenen mellan Bromma Blocks och Bällstavägen.

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?