Samråd angående vattenverksamhet

Trafikförvaltningen bjuder in till samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken för tillstånd avseende vattenverksamhet med anledning av Tvärbanan Kistagrenens utbyggnad till Helenelund.

Visionsbild Kistagången

Tvärbanan från Norra Ulvsunda till Helenelund planeras att dras i Kistagången under E4:an. För att spårvagnarna ska kunna passera under vägen behöver Kistagången sänkas cirka två meter under dagens nivå. En helt ny bredare och djupare vägport kommer att anläggas för att möjliggöra detta och samtidigt förbättra det regionala gång- och cykelstråket. I samband med anläggningsarbetet för att bygga vägporten behöver grundvattennivån sänkas cirka 2,5 meter jämfört med dagens nivå. Efter det att arbetet utförts kommer grundvattennivån att hållas cirka 1,5 meter under nuvarande nivå.

Den planerade grundvattensänkningen bedöms inte medföra något negativt för miljön eller närområdet. Sänkningen bedöms inte heller ha någon negativ påverkan på befintlig infrastruktur. Den här typen av vattenpåverkande åtgärder, dvs. grundvattensänkning, är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Som ett led i tillståndsprocessen måste den som vill göra arbetena utlysa ett samråd där fastighets- och rättighetsägare inom det bedömda påverkansområdet har möjlighet att yttra sig.

För mer information se samrådsunderlaget.

Synpunkter

Skriftliga synpunkter gällande planerad vattenverksamhet ska vara SL tillhanda senast den 21 november 2017. Synpunkter kommer därefter sammanställas i en samrådsredogörelse. Skriftliga synpunkter ställs till:

Att: Daniel Söderström
Trafikförvaltningen
Tvärbanan Kista- och Solnagrenen
105 73 Stockholm

Alternativt till: daniel.soderstrom@sl.se

Märk brev och kuvert respektive e-post med "Samråd Tvärbanan"

Tillbaka till nyhetslistan tvärbanan till kista och helenelund