Internationellt spårbyggande förebild för Kistagrenen

När Tvärbanans Kistagren byggs sker det med internationellt spårbyggande som förebild. Det kan komma att göra arbetet både effektivare och billigare.

Spårvägsprojektet Odense Letbane i Danmark är en inspirationskälla till den planerade utbyggnaden av Tvärbanan.

– Vi vill ha ett samlat fokus på välfungerande trafikstarter – inte bara på enskilda kontrakt.

Det är en av flera lärdomar som Christer Martin-Löf, biträdande programledare för Tvärbanan Kista- och Solnagrenen, har dragit efter att blickat ut i Europa. Nu senast genom en studieresa i Danmark.

Systemhandlingarna för Tvärbanan Kistagrenen börjar ta form och arbetet går nu in i fasen med att ta fram förslag på en genomförandestrategi för Kistagrenen. 

– Komplexiteten i projekt av den här storleken kräver ett tydligt och samlat fokus för att vi ska få en leverans med hög kvalitet och med så få fel som möjligt, säger han. En stor del av besparingen ligger just där.

Naturligt vidga horisonten

Christer Martin-Löf har internationell erfarenhet från stora komplicerade projekt inom både spårväg och järnväg men också inom kärnkraft- och läkemedelsindustrin. Därför är det naturligt att vidga horisonten för att kunna dra nytta av andra spårvägsbyggen av liknande karaktär som Tvärbanan Kistagrenen. Nu när vi fått ett tydligt uppdrag av politiken att skaffa oss internationella intryck kommer den erfarenheten väl till pass.

– Vi besökte Århus och Odense i Danmark som planerar för spårvägssatsningar liknande våra. Det var ett intressant besök, de arbetar på ett lite annorlunda sätt än vad vi gör i Sverige. Det finns många saker vi kan lära av danskarna, säger Christer Martin-Löf.

– I Sverige har vi en beställartradition att vilja äga samordningen själva. Men med exemplet från Danmark kan vi se att det kan bli betydligt effektivare och billigare att beställa en eller flera väl avgränsade leveranser, istället för att beställa många små enheter som ska samordnas, säger Christer Martin-Löf.

Den som har bäst förmåga bör äga samordningen och det är inte alltid självklart att det är beställaren.

Tar ett helhetsgrepp

– Vi har också traditionen av att dela upp stora projekt – som Tvärbanan Kistagrenen är – i många mindre kontrakt och sedan dela ut uppdraget till olika entreprenörer. Men en lärdom från Danmark är att ta in de bästa internationella aktörerna på området, samt att låta en större entreprenör eller flera tillsammans (konsortium) ta ett helhetsgrepp om hela eller större delar av projektet.

Detta kommer att öka konkurrensen men även tillföra mycket ny kunskap avseende både utförande och genomförande tror Christer Martin-Löf.

– Ett exempel är att spårläggningen blir mer effektiv och går mycket snabbare om markanläggarna är helt färdiga med större sammanhängande delar först.

Förutom att erfarenheterna från bland annat Danmark kommer att bidra till att bygga Tvärbanan Kistagrenen mer effektivt, finns det mer allmänna skillnader som Christer Martin-Löf hoppas på ska utveckla sättet som vi bygger infrastruktur.

Låter man infrastrukturen få en mer prioriterad ställning i samhällsutvecklingen kan konsekvensen bli att dragningen kan anpassas mer efter geografiska förhållanden. Det i sig kan innebära enklare mindre omfattande konstruktioner vilket ger en billigare infrastruktur.

Krut på design

– I Danmark tas genomförandebeslut på ett mer konceptuellt underlag. Underlaget förfinas senare gemensamt med berörda parter. När beslut om genomförande och finansiering kommer tidigare i processen ges en större säkerhet och ett större engagemang i det fortsatta arbetet.

– Man utgår också från standardiserade tekniska lösningar på system och fordon i större omfattning än vi i Danmark. Andra delar tillåts bli mer individuell, man lägger till exempel en hel del krut på design och utformning av hållplatser, markbeläggning, broar och annat som syns. Det gör att deras spårväg kan upplevas mer modern, stadsmässig och framför allt attraktiv.

– En del kommer säkert att vara kontroversiellt och bidra till berikande diskussioner. Andra delar kommer smälta väl in i en redan påbörjad samhällsutveckling. Infrastruktur är oerhört kostsamt att bygga, vår uppgift är att genomföra den så kostnadseffektivt som möjligt. Att inte bygga kan dock bli ännu kostsammare, det är stora värden som står på spel i samhällsutveckling, avslutar Christer Martin-Löf.

Tillbaka till nyhetslistan tvärbanan till kista och helenelund