Undersökningar genomförs inför Kistagrenen

Nu förbereds utbyggnaden av Tvärbanans Kistagren med geotekniskaundersökningar vid Kistagången och Helenelund.

Stockholms läns landsting genom SL förbereder för utbyggnad av Tvärbanans Kistagrenen. 2023 beräknas Tvärbanan gå från Norra Ulvsunda till Helenelund.

Arbetet sker i nära samarbete med bland annat Stockholms stad och Sollentuna kommun.

Nu förbereds arbetet inför den planerade byggstarten nästa år genom så kallade inmätningar, geotekniska- och grundvattenundersökningar, på sträckan vid Kistagången och Helenelund.

Terrängen sonderas

Undersökningarna sker under dagtid (klockan 09-15) under två, tre dagar perioden 24 februari – 11 mars. Arbetet omfattar jordbergsondering för kontroll av bergfritt djup samt installation av grundvattenrör.

Varje så kallad provpunkt tar cirka en timme. Befintliga vägar kommer att användas fram till undersökningspunkterna. I de fall sonderingen kräver vatten kommer det att tas från befintlig brandpost i närheten av undersökningspunkterna.

Undersökningarna utförs av en konsult anlitad av SL. Om skador skulle uppstå kommer ersättning för dessa att regleras i anslutning till att arbetena avslutas.

Har ni frågor, upplysningar eller synpunkter, vänligen kontakta någon av nedanstående.

Kontaktpersoner:

Fastighetshandläggare program Tvärbanan Kista- och Solnagrenen:
Marie Lasku: 070 693 01 56

Utredningsledare geotekniska undersökningar:
Anna-Ida Bergström: 070 979 92 52

Tillbaka till nyhetslistan tvärbanan till kista och helenelund