Nu bygger vi om inne i Tomteboda

Arbetet med att bygga den nya och moderna bussdepån i Tomteboda pågår för fullt. Nu river vi gamla väggar, bygger nya servicerum, monterar fläktar och byter ut betongbalkar mot balkar av stål i delar av postens gamla lokaler.

Bussgata i depån.

Vi bygger även verkstadsplatser och uppställningsplatser för bussarna, så kallade kolonnuppställningar. Mellan verkstadsplatserna och kolonnuppställningen har vi byggt en köryta, så kallad bussgata, för in- och utfart av bussar till verkstadsplatser.

Tomtebodas stora ytor innebär att det är möjligt att bygga en depå som kommer att ha plats för fler bussar än dess befintliga föregångare, Hornsbergsdepån, har. Det är en stor fördel eftersom kollektivtrafiken i Stockholm växer och fler bussar kommer att behöva rulla på gatorna framöver.

Ny verkstadsdel i depån

Bussdepåns verkstad utgörs av en ombyggd del av huvudbyggnaden som består av 21 000 m2 verkstadsplatser, lagerlokaler (servicerum) och fläktrum.

För tillfället bygger vi de nya servicerummen ute i den stora terminalbyggnaden och monterar fläktsystem. Servicerummen ska förse verkstaden med olika typer av material för underhåll av bussarna och förbrukningsvaror till personalen. Det kommer exempelvis att finnas rum som tillhandhåller olja, batterier och kontorsmaterial. Rummen, som kommer att vara bemannade av servicepersonal, har fönster som är vända ut mot verkstadshallen.

För att luften i lokalerna ska ha en bra kvalitet och ge personalen en god arbetsmiljö är det ett krav att ha ett fläktsystem som är anpassat för en depåverksamhet. Fläktarna har byggts in i speciella fläktrum och  monterats i taket för att utnyttja volymen och optimera ytorna på golvet.

I depån bygger vi även teknikrum för rening av verkstadens spillvatten, fjärrvärmeundercentral, tryckluftskompressorcentral, oljerum, spilloljerum samt rum för elinstallationer.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik