Sällsynt art av skalbagge i Tomteboda

När SL började byggandet av den nya bussdepån i Tomteboda blev det nödvändigt att fälla ett antal ekar som stod i området. I ekarna fanns den sällsynta skalbaggen som kallas för bredbandad ekbarkbock.

Den bredbandade ekbarkbocken (plagionotus detritus) har till stor del försvunnit från sitt tidigare utbredningsområde och finns i dagsläget endast på några få platser i Stockholmstrakten, främst på Djurgården. I Tomteboda hittades arten så sent som 2014. Arten är numera rödlistad som starkt hotad i Sverige vilket innebär att det finns en stor risk att den dör ut.

SL bygger en faunadepå för att värna om den bredbandade ekbarkbocken

För att värna om den bredbandade ekbarkbocken sparades veden från ekarna som fälldes i vintras för att göra en så kallad faundepå. En faunadepå består av trädstockar eller grenar som har samlats ihop för att förmultna och förvandlas till så kallad död ved.

För att den bredbandade ekbarkbocken ska kunna överleva och lägga ägg behöver den få tillgång till nyligen död ekved (faunadepån) som är placerad på en ljus och solig plats. Förhoppningen är att de nya skalbaggarna som kläcks i faunadepån ska sprida sig till närliggande områden med ekar.

Det är inte enbart den bredbandade ekbarkbocken som är beroende av en faunadepå. Tusentals arter, främst insekter, mossor, lavar och svampar, är också beroende av död ved för sin överlevnad. En faunadepå kan därför gynna ett stort antal arter.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik