Ökad framkomlighet för stombussar

Region Stockholm samarbetar med Trafikverket och länets kommuner för att göra det enklare för stombussar att komma fram i trafiken. Förbättrad framkomlighet ger kortare restid för ett stort antal resenärer.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Region Stockholm samarbetar med Trafikverket, länets kommuner och berörda trafikoperatörer för att förbättra framkomlighet och punktlighet för länets stombussar och på så sätt göra trafiken mer attraktiv. Vi arbetar även för att utveckla nya stombusslinjer som ska binda samman regionen bättre.

Syfte

När bussarna prioriteras i trafiken med bland annat egna körfält förbättras framkomligheten betydligt. Satsningen på stombussarna är en viktig del i att utveckla kollektivtrafiken i en snabbt växande Stockholmsregion.

Vem påverkas och tidplan

Arbetet med att förbättra och utveckla stombusstrafiken i flera av Stockholms kommuner pågår till och med 2022.

När det är trångt på vägarna drabbas bussarna som har svårt att komma fram. Om bussarna prioriteras i trafiken med bland annat egna körfält kan framkomligheten förbättras betydligt. 

Satsning som gör stor skillnad

Stombussarna är de blå bussar som trafikerar ett antal linjer över större avstånd i länet. Stombusstrafiken ska kännetecknas av hög turtäthet, snabbhet, tydlighet och pålitlighet. En satsning på stombussarna gör skillnad för att skapa en kollektivtrafik som binder samman regionen på ett effektivt sätt.

Stockholm växer och allt fler ska bo, arbeta och verka här. För att skapa en attraktiv storstadsregion behöver vi knyta ihop regionen. En satsning på stombussarna ger stora nyttor, jämförbara med flera av de tunnelbane- och spårvägsprojekt som planeras i länet. Restids- och miljönyttorna ökar över tid samtidigt som kostnaderna är förhållandevis låga.

Samarbeten mellan Trafikverket, berörda kommuner, trafikoperatörer och Region Stockholm kan ge stora förbättringar för stombusstrafiken genom små men väl koordinerade åtgärder.

Du kan läsa mer om satsningen på stombussarna i broschyren grönt ljus stombuss.

Grönt ljus stombuss

Region Stockholm driver tillsammans med Trafikverket i nära samverkan med berörda kommuner ett utredningsarbete för förbättrad framkomlighet i stombussnätet. Arbetet kallar vi med ett samlat namn Grönt ljus stombuss och det bedrivs i form av en åtgärdsvalsstudie.

Syftet med utredningsarbetet är att identifiera problem med framkomligheten som påverkar befintliga och framtida stombusslinjer. Inom ramen för arbetet identifieras kostnadseffektiva åtgärder för att lösa framkomlighetsproblemen.

Resultat från hittills genomfört utredningsarbete visar att det är möjligt att åstadkomma stora restidsvinster samt att den framkomlighet som satts som mål för busstrafiken relativt biltrafikens restid kan uppnås.

Ett årsbokslut för stombusstrafiken har tagits fram i syfte att följa upp genomförandet stombussnätet enligt stomnätsplanen. Bokslutet ska ge en samlad bild av stombussnätets utveckling i länet och ett nytt bokslut ska tas fram varje år. 
Stombuss bokslut 2019
Stombuss bokslut 2018

Utredningar om framkomlighet

Tidplanen för utredningarna och för genomförandet av åtgärderna beskrivs i utredningsplanen för stomnätet.

Arbete pågår med genomföranden som bygger på dessa sammanfattande rapporter (pdf):

Handlingsplan för stombuss 2017-2021

Sedan 2012 har trafikförvaltningen arbetat tillsammans med Stockholms stad med en gemensam handlingsplan för stombussarnas framkomlighet i Stockholm.

Åtgärderna i handlingsplanen syftar till att:

  • Minska restiden
  • Minska körtidsvariationen och öka restidens förutsägbarhet
  • Minska variationen i väntetid vid hållplats genom förbättrad regularitet
  • Öka kollektivtrafikens attraktivitet

Åtgärderna följs upp och utvärderas. Data för körtider, trafikståtid (det vill säga stillastående i kö eller vid röd trafiksignal), hållplatstid, regularitet och restideffekter samlas in före och efter genomförda åtgärder för att kunna svara på vilken effekt de ger.

Linje 6 – en lyckad satsning på Stockholms nya stomlinje (pdf)

Stomnätsplan för Stockholms län

Till grund för arbetet med förbättrad stombusstrafik ligger Stomnätsplanen. Den är en långsiktig plan för utveckling av kollektivtrafikens stomtrafik. Stomnätsplanen omfattar kollektivtrafikens stomtrafik, det vill säga spårtrafik och stombussar. Planen beskriver dels vilken framkomlighet, restider och komfort som stomtrafiken behöver ha, dels vilka viktiga stråk som behöver trafikeras med stomtrafik. Region Stockholm arbetar nu med en ny kollektivtrafikplan som kommer att ersätta stomnätsplanen 2021.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?