Markundersökningar i Kästa

Mellan 8-11 april kommer vi att undersöka markförhållandena i Kästa. I höjd med Kästa villaområde planerar vi att förlägga Spårväg syd i en tunnel, cirka 30 till 50 meter under marknivå.

För att kunna göra det behöver vi veta mer exakt hur markförhållandena ser ut och var berget är beläget. Vi undersöker marken genom så kallad seismisk mätning vilket innebär att ljudvågor skickas ner i marken. Metoden innebär ingen fysisk påverkan för omgivningen.
Under veckan kommer personal att finnas i Kästa villaområde för att placera ut så kallade geofoner som skickar ut ljudvågorna. Personalen kommer att vara både utanför och innanför privata tomtmarker, som mest är vi omkring 25 meter in på tomterna.  

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik