Samråd och granskning

Syftet med samråd och utställning/granskning är att visa hur arbetet med planering och projektering av järnvägsplaner fortskrider. Tekniska lösningar och miljökonsekvenser redovisas och allmänheten får tillfälle att påverka den slutliga planeringen genom att komma med synpunkter.

Järnvägsplan Kungsträdgården - Klarabergsgatan

2016-12-29 Järnvägsplan vinner laga kraft

Den järnvägsplan som fastställts av Trafikverket överklagades men efter att överklagandena återkallats kan Spårväg City fortsätta arbetet med sikte på trafikstart från Klarabergsgatan mot Djurgården i december 2018. Arbetet utförs i samverkan med Stockholms stads tätskiktsprojekt för att minimera kostnader och störningar i trafiken. Följ länken till det formella beslutet och bilagor. 

Järnvägsplanen ställdes ut juni-augusti 2014. De synpunkter som kom in sammanställdes, ändringar gjordes och Länsstyrelsen tillstyrkte den reviderade järnvägsplanen som därefter lämnades till Trafikverket. Nedan är länken till de dokument som beskriver alla detaljer i den fastställda järnvägsplanen. 

Nedan finns det material som ställdes ut juni - augusti 2014, först en sammanfattande broschyr och under det en länk till alla dokument.

Plankorsning Skärsätra hamnväg (Lidingöbanan)

I mars 2017 togs beslut att inte bygga någon ny övergång vid Skärsätra hamnväg på Lidingöbanan. Under hösten 2016 gjordes en social konsekvensbeskrivning för att reda ut hur en plankorsning påverkar boende på båda sidor om korsningen. Samrådet om plankorsningen avslutades den 9 februari 2015.

Lidingöbanan (Torsvik – Gåshaga brygga)

Järnvägsplanen för Lidingöbanan vann laga kraft 20 december 2013. Banan började trafikeras oktober 2015.