Spårväg City och Ceequal

Spårväg City fick en Ceequal-certifiering för arbetet med tillgänglighetsanpassning av linje 7:s hållplatser på södra Djurgården i mars 2015. Hela 86,4 procent uppnåddes vilket motsvarar Excellent och den hittills högst uppnådda nivån i Sverige.

Tillgänglighetsanpassad ramp vid Skansens hållplats på linje 7. Foto: Kjell-Arne Larsson

Vad är Ceequal?

Ceequal är ett certifieringssystem för att betygsätta hur ett anläggningsprojekt hanterar miljö- och hållbarhetsfrågor. Ceequal uppmuntrar beställare, projektörer och entreprenörer att göra mer än lagens krav och branschstandard för att uppnå ekonomiska, sociala och miljömässiga resultat. Certifiering uppnås i nivå Pass, Good, Very Good och Excellent och passar alla typer av anläggningsprojekt.

Samverkansprojekt

Spårväg City bana Stockholm är ett samverkansprojekt där trafikförvaltningen som beställare har arbetat tillsammans med entreprenören Skanska med tillgänglighetsanpassningen av linje 7. I samarbetet har vi arbetat med gemensamt uppsatta mål där lösningar som är smarta med avseenda på miljö- och arbetsmiljö lyfts fram. Allas bidrag har varit viktiga och miljö- och hållbarhetsfrågorna har genom samverkan och arbetet med Ceequal kommit högt upp på den dagliga agendan.

Hur har Ceequal påverkat arbetet?

Ceequal tillför arbetet verktyg så att dokumentation skapas i alla led vilket ger en spårbarhet inom alla områden. Fokus flyttas från ständiga kontroller till en vilja att ständigt förbättra och skapa uppskattning av miljöarbete.

Vårt arbete med Ceequal har utöver tydliga rutiner för miljö- och hållbarhetsarbetet även lett till en hög grad av engagemang hos inom projektet hos både beställare, projektörer och entreprenörer.

Exempel på initiativ är:

  • Byggnation av regnvattensuppsamlare för att minimera vattenanvändningen vid dammbindning från kapningen.
  • Bodystorming; ett kreativt sätt att fånga in tredje mans bild av arbetsplatsen som innebär att man provgår/åker omledningen av trafik och gång- och cykelväg. Delar av resultatet har delats på Cykelbloggen för att underlätta och förtydliga för cyklister.
  • Smågatsten som hittats vid byggnationen har återanvänts på ett kreativt och estetiskt sätt.
  • Utökning av arbetet med tillgänglighetsanpassning med en ramp ned mot Djurgårdsslätten vid Skansens hållplats. Tilläggsarbetet utfördes efter dialog med tredje man, projektör och entreprenör till gagn för bland annat de boende i området.
  • Ny skyltning och vägmålningar vid Djurgårdsskolan som inte fanns tidigare. Under byggtiden ordnades det så att barnen som åkte spårvagn till skolan inte behövde gå över gatan för att komma till skolan.
  • I projekteringen har föreslagits olika former av ljussättning och estetisk anpassning av omgivande miljöer. 

Fortsatt arbete

Den planerade utbyggnaden av sträckan Djurgårdsbron - Ropsten pausades enligt ett beslut i Landstingsfullmäktige. Fram till dess pågick arbetet med Ceequal då certifieringen innefattar både projektering och produktion.

Spårväg Citys case study på Ceequal:s webbplats

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?