Slussen anpassas till framtidens resenärer

Slussens tunnelbanestation är närmare 70 år gammal och det börjar bli dags att rusta upp stationen. En ny utredning visar hur trafikförvaltningen på bästa sätt kan anpassa tunnelbanan till framtidens byten mellan olika kollektivtrafikslag.

Tunnelbanetåg vid plattform på Slussen.

Slussens tunnelbanestation invigdes på 50-talet men fanns redan innan tunnelbanan som spårvägsstation. Dagens anläggning är sliten och i behov av en omfattande upprustning. Anläggningen behöver möta de krav som ställs på bland annat miljöhänsyn, tillgänglighet och brandsäkerhet i en modern bytespunkt samtidigt som den behöver anpassas till de nya resenärsströmmar som uppstår i de förändrade kopplingarna mellan de olika trafikslagen.

Enligt beslut i trafiknämnden i januari 2018 ska en utredningsstudie genomföras i enlighet med regionens investeringsprocess där inriktningen är att planera bytespunkt Slussen för de behov som ses i ett år 2050-perspektiv. En första utredning är nu klar och presenterades för trafiknämnden den 27 augusti.

Slussen blir en trygg och tillgänglig bytespunkt

Utredningen föreslår att trafikförvaltningen arbetar vidare med åtgärder för att framtidssäkra anläggningen konstruktivt, förbättra brandsäkerheten i tunnelbanan, upprusta tunnelbanans gestaltning, knyta ihop bytespunktens olika delar, få fler hissar från plattformarna och räta upp entrén mot Hökens gata.

Alternativet rekommenderas för att det uppnår flera framtagna effektmål:

• Det ska vara lätt att genomföra en bytesresa i Slussen för alla
• Personsäkerheten inom bytespunkt Slussen ska öka
• Tunnelbanestationen ska ha begränsad klimat- och hälsopåverkan
• Tunnelbanestationen ska vara robust

Utredningen har haft som målsättning att kommande genomförande ska påverka dagens resenärer i så liten utsträckning som möjligt.

 – Vår ambition är att noggrant planera för upprustningen av bytespunkt Slussen så att resenärspåverkan blir så lindrig som möjligt, säger Lars Devero, programledare för Bytespunkt Slussen.

Åtgärder för minskad trängsel

När Slussen förändras så förändras även gångflödena. Gångflödesanalysen som är genomförd för år 2030 visar på att gångflödena är som störst under morgonens maxtimme både från Saltsjöbanan och bussterminalen mot tunnelbanan. Detta innebär att det riskerar att bli trångt i trappor, rulltrappor och i passager med flöden i olika riktningar.

Så snart bussterminalen och anslutningen till Kryssets entré söderifrån öppnas förväntas trängseln vid de södra spärrarna att bli problematiska. För att minska konflikterna föreslås att spärrarna flyttas söderut för att skapa en buffertzon för resenärerna som ska passera ut ur spärrarna mot bussterminalen.

– Denna åtgärd är viktig då det inte är möjligt att fördela fler än hälften av resenärerna mot den södra entrén mot bussterminalen eftersom trängselproblematiken då endast förflyttas, säger Lars Devero.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafiken i slussen