Saltsjöbanans upphöjning

Vi kommer att bygga en järnvägsbro i Sickla där Saltsjöbanan kommer att gå. Saltsjöbanan utgör idag en barriär och genom att lägga järnvägen på bron blir det en sammanhängande stadsmiljö med plats för både gående, cyklister, kollektivtrafikanter och bilister. Samråd för upphöjningen pågår 10 oktober till 6 november.

Detta gör vi

I höjd med Sickla köpkvarter bygger Nacka kommun bostäder som en del av Stockholmsöverenskommelsen. Tunnelbanan byggs till Nacka med tre nya stationer samtidigt som Nacka kommun ska bygga 13 500 nya bostäder.

Syfte

Nacka kommun bygger stad och i Sickla-Planiaområdet kommer nya bostads- och kontorslokaler att byggas. Saltsjöbanan delar idag Sickla köpkvarter och den nya stadsdelen. Vi bygger därför en järnvägsbro där Saltsjöbanan kommer att gå för att få bort den barriär som järnvägen utgör idag.

Vem påverkas och tidplan

Arbetet med upphöjningen sker under perioden 2021–2022. Då bron ska byggas behöver vi tillgång tillspåret och området runt om kring. Därför behöver Saltsjöbanan stängas av under delar av byggperioden.

Samråd för Saltsjöbanans upphöjning

På uppdrag av Nacka kommun kommer trafikförvaltningen att bygga en järnvägsbro i Sickla för Saltsjöbanan. Saltsjöbanan utgör i dag en barriär och genom att lägga järnvägen på en bro skapas en sammanhängande stadsmiljö med plats för gående, cyklister, kollektivtrafikanter och bilister. Arbetena sker under åren 2021–2022. Då bron ska byggas behöver vi tillgång till spåret och området runt omkring. Saltsjöbanan behöver därför stängas av under stor del av byggperioden och resenärer hänvisas till ersättningstrafiken. Även boende och näringsidkare runt byggområdet. kommer att påverkas.

Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting, har tillsammans med Nacka kommun upprättat handlingar för järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning för upphöjningen av Saltsjöbanan vid Nacka station.

Samrådshandlingar för järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning finns tillgängliga för synpunkter under tiden 10 oktober till 6 november 2018 på följande platser:

  • Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting, Lindhagensgatan 100, Stockholm
  • Nacka stadshus, Granitvägen 15, Nacka
  • Biblioteket, Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17, Nacka

Synpunkter

Skriftliga synpunkter på järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning ska vara trafikförvaltningen till handa senast 6 november 2018 för att ingå i dokumentationen från detta samrådstillfälle. Synpunkter ställs till:

E-post: upphojningen.saltsjobanan@sl.se

Postadress: Stockholms läns landsting
Trafikförvaltningen
Att: Tomas Ramstedt
105 73 Stockholm

Märk brev och kuvert respektive e-post med "Samråd järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning Saltsjöbanans upphöjning SL 2017-0739"

Samrådsmöte 17 oktober

Vi har samrådsinformation då representanter från trafikförvaltningen och Nacka kommun finns på plats och kan svara på frågor.

Tid: Onsdagen den 17 oktober kl. 16.00–19.00
Plats: Arenan, Dieselverkstaden våning 3, Marcusplatsen 17,  Nacka.

Järnvägsplanens olika steg

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!