Saltsjöbanan

Saltsjöbanan är lokalbanan som går från Slussen till Saltsjöbaden och Solsidan. Nu rustar vi banan för att fler ska kunna åka med oss. Med fler mötesstationer, nytt säkerhetssystem, utbyggd depå samt upprustade spår och broar säkrar vi banans livslängd och möter morgondagens behov av kollektivtrafik i Nacka.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi har installerat ett nytt säkerhetssystem som minskar risken för olyckor och byggt ut depån i Neglinge. Nu ska vi bygga om Tattby och Fisksätra för att möjliggöra tätare trafik, återlägga banan till Slussen och tillföra fler tåg. Danviksbron ska renoveras och bulleråtgärder utföras längs banan.

Syfte

Vi rustar Saltsjöbanan för att den ska hålla i minst 50 år till. Banan är cirka 125 år gammal och behöver moderniseras och anpassas. Saltsjöbanan ska på ett säkert sätt transportera fler resenärer inom Nacka och hela vägen in till Slussen.

Vem påverkas och tidplan

Alla åtgärder beräknas vara klara 2026. Ersättningsbussar går från Henriksdal till Slussen tills arbetena i Slussen och på Danviksbron är klara. Under åren som vi bygger mötesstationerna i Tattby och Fisksätra kommer stora delar av banan att vara avstängd, enligt plan under 2022.

Saltsjöbanan – en naturlig del av Nacka

Gammal stationsskylt

Saltsjöbanan har under 125 år varit en del av Nacka. I 50 år har SL:s resenärer åkt på banan och för varje år som går ökar antalet som vill åka med. Stockholm och Nacka växer och Saltsjöbanan behöver rustas upp för att möta morgondagens krav på kollektivtrafik i området.
I program Saltsjöbanan ingår olika delar som tillsammans möjliggör en tätare och mer säker resa för fler. Alla delar beräknas vara klara till 2026. Då har vi rustat banan så att den håller i minst 50 år till. Välkommen att följa med på vår resa!

Mötesstationer som möjliggör fler avgångar

För att kunna ha tätare avgångar så att fler ska kan åka med oss behöver vi fler sträckor med dubbelspår längs Saltsjöbanan, som till stor del går på enkelspår. Vi bygger två mötesstationer, en i Fisksätra och en i Tattby som skapar förutsättningar för att ha fler tåg ute på banan samtidigt. I och med att mötesstationerna byggs får stationerna två plattformar.

Samråd för mötesstationerna under 2019. Byggstart planeras till början av 2022 och beräknas pågå i cirka ett år. Under en längre period av 2022 kommer delar av Saltsjöbanan vara avstängd och ersättas med bussar. Planering för hur ersättningstrafiken kommer att fungera pågår. Även arbete med järnvägsplan respektive detaljplan pågår. 

Läs mer om mötesplatsen i Fisksätra på Nacka kommuns webb (öppnas i nytt fönster). 
Läs mer om mötesplatsen i Tattby på Nacka kommuns webb (öppnas i nytt fönster).

Fler tåg på banan

Fler tåg behövs för att kunna möjliggöra tätare avgångar. Till att börja med bygger vi om ett fordon (två vagnar) från tunnelbanan för att det ska kunna gå på Saltsjöbanan.
Tillsammans med de nya mötesstationerna möjliggör nya tåg en kapacitetsökning från dagens 20-minuters trafik till 12-minuters trafik.

Högre säkerhet

Genom att installera ett nytt säkerhetssystem på alla tåg och längs banan ökar vi säkerheten och minskar risken för olyckor. Systemet övervakar bland annat att den tillåtna hastigheten inte överskrids och att tåget inte passerar stoppsignal. Tågen stannar automatiskt vid rött ljus och kan endast köra vidare när det blir grönt.
Systemet som installeras heter Automatic Train Control, förkortas ATC och är en del av signalsystemet. Det är samma typ av system som finns på de flesta banor i Sverige och internationellt.
Sommaren 2019 sattes systemet i trafik efter att alla installationer och tester blivit klara.

Danviksbron

1.jpg

Danviksbron består av två broar. Den södra ägs helt av Stockholms stad medan den norra samägs av Region Stockholm och Stockholms stad. Norra Danviksbron är en så kallad klaffbro och har ett körfält för bussar i kollektivtrafiken och ett spårgående fält där Saltsjöbanan går. Bron är viktig både för transport på land samt för transport på vattnet. Den binder samman Nacka och Södermalm och utgör en av enbart två passager där båtar kan ta sig in från Östersjön till Mälaren. Den andra finns i Södertälje. 
Bron är från 1920-talet och dess tekniska livslängd är slut. I slutet av 2019 fattade Trafiknämnden ett inriktningsbeslut som innebär att vi nu planerar för att totalrenovera bron och byta ut skadat material mot nytt.
Den norra Danviksbron är unik i Sverige och har ett viktigt kulturhistoriskt värde. I och med att vi totalrenoverar bron kan vi bevara dess utseende.
Den renoverade bron kommer att uppfylla framtidens krav på driftsäkerhet och effektivitet, och gör det möjligt för kollektivtrafiken att fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt. När arbetena i Slussen är klara ska även bron vara klar så att Saltsjöbanan åter kan trafikera sträckan hela vägen in till Slussen.

Norra Danviksbron förvaltas idag gemensamt av Region Stockholm och Stockholms stad. Projektet genomförs därför tillsammans mellan de båda organisationerna.

Saltsjöbanan tillbaka i Slussen

När Nya Slussen tar plats finns inte möjlighet för Saltsjöbanan att trafikera sista sträckan in till Slussen. Idag är därför Henriksdal slutstation. Vi passar på att upprusta sträckan mellan Henriksdal och Slussen, så långt vi kan. På hela sträckan bygger vi en ny järnvägsanläggning och i Slussen en ny dubbelspårsstation som ska vara klar när arbetena i Slussen är klara så att Saltsjöbanan kan nå sin riktiga slutdestination. Den nya stationen i Slussen kommer att ligga där den gamla stationen låg, i anslutning till nya bussterminalen och tunnelbanan. 

Upprustad depå i Neglinge

Under november 2020 planerar vi att höja skorstenen på pelletspannan i depån med fyra meter. Höjningen kommer innebära en förändring för närboende då dagens skorsten är lika hög som nocken på kringliggande fastigheter. Efter höjningen kommer röken att släppas ut fyra meter över hustaken.

För att effektivt kunna underhålla och reparera alla tåg som ska gå på banan har vi rustat upp depån i Neglinge. Upprustningen ger högre säkerhet, bättre tillgänglighet och minskade bullernivåer. Vi har bland annat bytt ut kraftförsörjningen, installerat nya växlar samt bytt spår och kontaktledningar både inom- och utomhus. Verkstadshallen har vi byggt ut och taket har höjts för att kunna reparera ett helt tågset utan att ta en vagn i taget. Det ger en effektivare drift med färre tågrörelser innanför depåområdet.

Neglinge depå före och efter utbyggnad

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?