Tillgänglighet på stationerna

För att förbättra tillgängligheten vi genomfört en rad åtgärder vid de flesta av Roslagsbanans stationer. Dessa arbeten avslutades i huvudsak under 2012. Därefter har förbättringar har skett på de nya dubbelspårssträckorna och på Stockholms östra i samband med ombyggnaden hösten 2015. Nu återstår några stationer på de sträckor där vi ska bygga nya dubbelspår.

SL arbetar för att kollektivtrafiken ska upplevas som ett bra och tryggt alternativ när det gäller resor för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Därför genomförs en rad åtgärder förbättrad tillgänglighetet och säkerhet vid Roslagsbanans stationer och plankorsningar.

I det arbetet är SL:s riktlinjer Ritill, ett viktigt verktyg. Läs mer genom att klicka på länkarna nedan.

Beroende på hur de enskilda stationerna på Roslagsbanan är utformade har vi genomfört följande åtgärder för att förbättra tillgängligheten:

  • Ramper förses med konttrastmarkeringar, handledare, räcken och avåkningsskydd.
  • Nya ramper byggs i vissa fall.
  • Perronger kompletteras med kupolplattor och taktila stråk (orienteringsplattor för synskadade).
  • Perrongkanter kompletteras med sinusplattor och kontrastmarkeringar.
  • Plattformsändar kompletteras med nedfallningsskydd.
  • Taktila stråk anläggs för att markera vägen fram till perrongerna.
  • Övergångar markeras med kupolplattor.
  • Soffor och bänkar får resningshandtag, anpassade i höjd och marken under kontrastmarkeras. Nya bänkar monteras i vissa fall.
  • Trappor kompletteras med kontrastmarkering.

Längs banan och vid vissa fastigheter genomförs även åtgärder för bullerskydd och en bättre miljö.