Roslagsbanans depå i Molnby

För att Roslagsbanan ska kunna åka med tätare trafik i framtiden behövs, förutom dubbla spår på banan, även nya och fler tåg. Dessa tåg måste i sin tur städas och lagas någonstans. Därför bygger vi en sk depå, ett garage med verkstad, för de nya tågen i Molnby i Vallentuna kommun.

Detta gör vi

Mellan 2020 fram till 2024 kommer Roslagsbanan få 22 nya tåg som ska komplettera de befintliga renoverade tågen. Varje nytt tågfordon som kommer är 60 meter långt och består av tre sammanlänkade vagnar. Vi bygger en depå, ett sorts garage där de nya tågen ska kunna underhållas.

Syfte

De nya tågen behövs för att Roslagsbanan ska kunna åka med tätare trafik i framtiden. Tågvagnarna måste i sin tur förvaras, rustas, tvättas och lagas någonstans. Eftersom depån i Mörby inte räcker till för alla nya tågen bygger vi en depå i Molnby.

Vem påverkas och tidplan

De arkeologiska förundersökningarna startade våren 2015 och fortsatte även under 2016. Under tiden pågick projektering ocht upphandling av entreprenörer och leverantörer. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd och klar för driftsättning under 2020 – då de första nya fordonen levereras.

 

 Innehåll ny tågdepå i Molnby

Depån, det vill säga det nya tåggaraget, ska ge plats för 22 nya tåg av längre modell än de tåg som finns i dag.  Varje tågfordon är 60 meter långt och består av 3 sammalankädae vagnar.

Den nya depån planeras innehålla:

 • Uppställningshall
 • Verkstadshall
 • Hjulsvarv för både befintliga och nya fordon
 • Leveransspår
 • Anslutande spår
 • Teknikbyggnad med likriktarstation
 • Närvärmeverk
 • Kontorsbyggnad för administration, personalutrymmen samt förråd
 • Plats för avfallshantering
 • Parkering
 • Anslutande väg från norr samt en gång- och cykelväg till Molnby station i söder

Läs mer om Roslagsbanans befintliga och nya tåg

Webbkamera över området: 
http://liveevents.nu/sl/sl_2_1280u.jpg

 

 

Arkeologiska fynd längs vid nya depån på Roslagsbanan omhändertas

Innan bygget för depån startade undersöktes marken, som är rik på fornminnen, av arkeologer.

Skogen inom det blivande depåområdet avverkades, men ett särskilt känsligt område med naturmark där det finns äldre lövträd och s.k. hasselbuketter och extra rikligt med fornlämningar har lämnats helt orört.

Silvermynt från 900-talet med arabisk skrift

I november 2016 gjordes ett fynd i ett 3000 år gammalt gravröse. Skatten består av 163 silvermynt, så kallade dirhemer, och är en av de största som hittats i Uppland. Silvermynten är från 900-talet med arabisk skrift från det fjärran Samarkand, dagens Uzbekistan och Iran.

Mer information om arbetet finns på Arkeologikonsults hemsida. 

Länk till Arkeologikonsult 

Upprustning av tågdepån i Mörby

För att sköta det fortsatta underhållet av de befintliga vagnarna sker för närvarande en investering för att rusta upp depån i Mörby.

 

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!