Utbyggnad och säkerhet

Längs med hela Roslagsbanan bygger vi 22 kilometer dubbelspår, 20 av dessa är redan klara. Nu återstår två kilometer mellan Täby kyrkby och Kragstalund. Vi gör stationer mer tillgängliga, sätter upp bullerskydd och gör korsningar över banan mer säkra. Vi behöver stänga av vägar och hitta nya lösningar under byggtiden. Här på sidan informerar vi så fort vi kan om vad som är på gång.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi bygger 22 kilometer dubbelspår och förbättrar tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd längs hela Roslagsbanan. På flera platser förstärker vi banan och gör stationer mer tillgängliga och säkra. Under 2020 behöver vi stänga av banan mellan Täby kyrkby och Kårsta för att utföra våra arbeten.

Syfte

Allt arbete längs med Roslagsbanan syftar till att öka kapaciteten, säkerheten och tillgängligheten. Med fler dubbelspår och uppdaterat signalsystem minskar vi risken för störningar i trafiken. När alla insatser är klara kommer Roslagsbanan kunna möta framtidens ökade resandebehov.

Vem påverkas och tidplan

Alla som reser med eller bor nära Roslagsbanan påverkas av våra arbeten. För att kunna genomföra utbyggnaden behöver vi periodvis stänga av delar av banan. Våra byggarbeten kan ibland orsaka buller, damning och avstängda vägar. Enligt nuvarande plan är utbyggnaden klar år 2024.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi kommer att använda sms-utskicken när en plötslig förändring sker som vi inte hunnit lägga ut här på webbplatsen.

Under "Störningsinformation" hittar du det som är aktuellt just nu i respektive område.  

Vad händer längs med Kårstalinjen 2019-2021?

Vi bygger de sista två kilometrarna dubbelspår och förbereder banan för de nya tågen. Arbeten pågår längs med Kårstalinjen på sträckan Täby kyrkby – Kragstalund samt Vallentuna - Lindholmen. Sedan hösten 2019 medför arbetena avstängningar av vägar och en ny trafiksituation i Täby kyrkby.

Under 2020 kommer vi att påbörja byggnationen av två kilometer dubbelspår mellan Täby kyrkby ­och Kragstalund. På sträckan kommer vi även bygga om plankorsningar till planfria korsningar, vilket innebär bilbroar, järnvägsbroar eller gång- och cykelpassager över eller under järnvägen.

Mellan Vallentuna och Kårsta kommer vi att arbeta med trafiksäkerheten längs med järnvägen. Till exempel förbättra bomanläggningar där mindre vägar korsar järnvägen.

Arbeten på sträckan Täby kyrkby - Kragstalund 2019-2021

Under september 2019 – maj 2020 gör vi de förberedande arbetena som behöver göras innan vi kan börja arbeta med själva dubbelspåren på spårområdet. Tågtrafiken går som vanligt. I juni 2020 börjar arbetet med att bygga dubbelspår, därför behöver vi stänga av trafiken på sträckan.

För att öka trafiksäkerheten på sträckan gör vi följande:

  • Korsningen Jarlabankes väg får en järnvägsbro. Roslagsbanan och en ny gång- och cykelväg ska läggas på en bro medan bilar och gång- och cykeltrafik ska kunna passera under i en tunnel.
  • Adolf Lemóns väg/Snöbärsgränd får en ny passage under järnvägen för gång- och cykeltrafik.
  • Vid Korsningen Lokevägen bygger vi en tunnel för gång- och cykeltrafik. Här bygger vi även en hiss för att öka tillgängligheten.
  • Vi tar bort två korsningar för gång- och cykeltrafik vid Bylevägen respektive Hembergavägen när vi bygger nya mer säkra övergångar.

Samtidigt bygger vi om gång- och cykelvägar i närheten av Roslagsbanan och arbetar med bullerdämpande åtgärder längs hela sträckan.

Järnvägsövergångar Täby kyrkby - Kragstalund

Under arbetet med att bygga dubbelspår mellan Täby kyrkby och Kragstalund kommer järnvägsövergångarna att påverkas vid olika tillfällen och olika mycket. På den här sidan beskriver vi hur arbetet kommer att se ut vid varje övergång.

Arbeten på sträckan Vallentuna–Kårsta 2020-2021

Signalsäkerhetssystem ska uppdateras längs hela sträckan för att få en mer stabil anläggning. Längs hela sträckan förstärker vi banan där det behövs. Några broar över vattendrag kommer vi att byta ut.

Via länken kommer du till en presentation som beskriver arbetena vi gör under 2020.Presentation arbeten Vallentuna 2020.pdf

Vallentuna
Den befintliga plattformsövergången i södra änden byggs om till en mer trafiksäker variant, en s.k. chikanövergång eller zick-zackpassage. En ny växel läggs in i norra änden av plattformen för att höja driftsäkerheten.

Ormsta
Plattformen flyttas något söderut. I norra plattformsänden bygger vi en ny säkrare övergång för gående, som förses med separata bommar för respektive spår. Det innebär kortare väntetid vid bommarna och framför allt att avstigande resenärer inte längre behöver gå ut mitt i bilvägen mellan de befintliga bommarna för att komma vidare.

Vi bygger även bullerskärmar norr och söder om korsningen Ormstavägen.

Molnby
En mindre ombyggnad av plattformen på stationen ska göras.
Byggandet av en ny tågdepå strax norr om Molnby station fortsätter. Läs mer om tågdepån i Molnby

Lindholmen
Vi bygger en ny sidoplattform söder om Gårdsvägen för avstigande.
Gårdsvägens korsning med järnvägsspåren flyttar vi något söderut för att korsningen över spåren ska bli vinkelrät, detta gör korsningen säkrare. En annan säkerhetsåtgärd vid Gårdsvägen är att vi separerar gång- och cykeltrafik från övrig trafik.

De två korsningarna med gångfållor norr om plattformarna på Lindholmens station stängs, istället bygger vi en ny säkrare passage, med bommar och ljud- och ljusanlägging.

Bullerskyddsskärmar byggs på västra sidan mot befintliga fastigheter söder om Gårdsvägen.

Kårsta
På sträckan mellan Lindholmen och Kårsta utför vi säkerhetshöjande åtgärder vid plankorsningar. Bland annat kommer vi att förbättra bomanläggningar och ljud- och ljussignaler där mindre vägar korsar järnvägen. I vissa fall bygger vi ersättningsvägar för att kunna stänga de plankorsningar som inte uppfyller säkerhetskraven.

Vid Frösunda station och vid anslutningen till den nya depån i Vallentuna bygger vi så kallade mötesspår. Mötesspår används för att mötande tåg ska kunna passera varandra när det bara finns ett spår på en sträcka. Frösunda station får även en ny plattform.

Åkersberga

Åkersberga är slutstation för många tåg. Stationen byggs ut med ett tredje spår för att det ska vara möjligt att vända tågen snabbare än idag. Arbetet beräknas pågå fram till en bit in på 2021.

Vid Åkersberga station förlänger vi en perrong, sätter upp ett nytt perrongtak och bygger ett tredje spår. Vi ska även bygga en gångbro med hissar och trappor ner till perrongerna. 

Järnvägsövergången vid Båthamnsvägen är stängd och ersatt av en järnvägsbro vid Rallarvägen. Efter trafikavstängningen i augusti 2020 kommer vi att öppna upp järnvägsbroarna och trafiken kommer återigen att gå på dubbelspår mellan Åkersberga och Åkers Runö. Samtidigt kommer vi kunna återgå till normal turtäthet i rusningstrafik från stationerna Österskär och Tunagård. 

Den korsning som finns vid Luffarbacken gör vi säkrare med ljud-, ljus- och bomsignaler. Under trafikavstängningen i augusti 2020 tar vi anläggningen i bruk. 

Arninge

Vid Arninge planerar vi i samarbete med Täby kommun och Trafikverket att bygga en ny station och en bussterminal. Arninge blir därmed en ny knutpunkt för kollektivtrafiken. Den nya järnvägsstationen kommer att tas i bruk först när hela anläggningen beräknas vara klar år 2022.

Illustrationen är en vision av den nya stationen vid Arninge. lllustration: Ahlqvist & Almqvist arkitekter

Arninge blir ett nytt nav för kollektivtrafiken i nordostkommunerna och en knutpunkt där byten mellan olika kollektiva färdmedel kan ske snabbt och enkelt. I projektet ingår en ny järnvägsstation vid Roslagsbanan, en ny trafikplats med en ny bussterminal för regional busstrafik, en möjlig infart­sparkering och en anslutning för lokal busstrafik. Från plattformen kan resenärerna ta sig planskilt (via trappor/hiss) på en gång­bro över E18 för att nå busshållplatserna och Arninge handelscentrum.

En väderskyddad gångbro över E18 knyter ihop stationen med Arninge handelscentrum. Via trapphus med rulltrappor och hiss tar man sig från gångbron och vidare till plattformen respektive busshållplatserna. I trapphusen kommer det att finnas väderskyddade väntutrymmen. För dig som cyklar kommer det att finnas gott om cykelparkeringar.

Den nya anläggningen vid Arninge beräknas i sin helhet stå klart 2022. Se även länkar till Trafikverkets och Täby kommuns hemsidor längst ner på denna sida.

Portvägen vid station Enebyberg

Syftet med ombyggnationen är främst att öka säkerheten och tillgängligheten vid Enebyberg station. Enligt nuvarande planering omfattar ombyggnadsplanerna en så kallad planskild korsning, det vill säga en järnvägsbro, med passage för biltrafik samt gång- och cykeltrafik under banan.

Beräknad starttid för denna byggnation är 2022. Just nu pågår planering och innan sommaren 2020 räknar vi med att få den miljödom som reglerar hur vi ska arbeta då passagen kommer att ligga under grundvattennivån.  

Annorlunda byggmetod

Vi kommer att bygga passagen, eller tunneln, vid sidan av banvallen. Vi kommer att behöva stänga av Roslagsbanan, sommaren 2022, för att gräva bort befintligt spår och skjuta in den färdigbyggda tunneln i sitt rätta läge. Sedan återbygger vi spår ovanpå tunneln. Anledningen till det här arbetssättet är att vi ska ha banan avstängd under så kort period som möjligt. 

Under byggtiden kommer en provisorisk korsning för gång- och cykeltrafik att byggas, för att möjliggöra att passera Roslagsbanan och ge tillträde till Enebybergs station. 

På uppdrag av Danderyds kommun pågår också planering för att bygga en gång- och cykeltunnel i höjd med Gethagsvägen. Tanken är att denna ska byggas samtidigt som vi bygger om Portvägen och med liknande metod. 

Planskild korsning i Frescati

Detta har hittills varit en av de mest olycksdrabbade platserna på Roslagsbanan. All trafik på Roslagsbanans tre grenar passerar denna korsning med cirka 400 tåg per dygn i bägge riktningarna. Som mest passerar 30 tåg i timmen och i framtiden kan det bli en ökning till 40 tåg i timmen. Under högtrafik innebär detta att bommarna fälls väldigt ofta. Trafiken in i området till Bergianska trädgården och Plantagen är omfattande, speciellt under sommartid.

Idag är korsningen reglerad med signaler, bommar och även hinderdetektor, som installerades under hösten 2014. Det innebär att om en bil fastnat mellan bommarna stannar tåget automatiskt. För att öka säkerheten ytterligare planerar vi att bygga en planskild korsning så att bilar, gång- och cykeltrafikanter på ett tryggt och säkert sätt ska kunna passera under järnvägen. Samtidigt är målet att förbättra trafiksäkerheten utan att göra intrång i området, som tillhör nationalstadsparken där det historiska landskapets natur- och kulturvärden inte får komma till skada.

Roslagbanans nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev direkt på mejlen? Anmäl dig här!

Läs vårt senaste nyhetsbrev här.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?