Utbyggnad och säkerhet

Längs med hela Roslagsbanan bygger vi 22 kilometer dubbelspår, 20 av dessa är redan klara. Nu återstår två kilometer mellan Täby kyrkby och Kragstalund. Vi gör stationer mer tillgängliga, sätter upp bullerskydd och gör korsningar över banan mer säkra. Vi behöver stänga av vägar och hitta nya lösningar under byggtiden. Här på sidan informerar vi så fort vi kan om vad som är på gång.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi bygger 22 kilometer dubbelspår och förbättrar tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd längs hela Roslagsbanan. På flera platser förstärker vi banan och gör stationer mer tillgängliga och säkra. Under 2020 behöver vi stänga av banan mellan Täby kyrkby och Kårsta för att utföra våra arbeten.

Syfte

Allt arbete längs med Roslagsbanan syftar till att öka kapaciteten, säkerheten och tillgängligheten. Med fler dubbelspår och uppdaterat signalsystem minskar vi risken för störningar i trafiken. När alla insatser är klara kommer Roslagsbanan kunna möta framtidens ökade resandebehov.

Vem påverkas och tidplan

Alla som reser med eller bor nära Roslagsbanan påverkas av våra arbeten. För att kunna genomföra utbyggnaden behöver vi periodvis stänga av delar av banan. Våra byggarbeten kan ibland orsaka buller, damning och avstängda vägar. Enligt nuvarande plan är utbyggnaden klar år 2024.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi kommer att använda sms-utskicken när en plötslig förändring sker som vi inte hunnit lägga ut här på webbplatsen.

Under "Störningsinformation" hittar du det som är aktuellt just nu i respektive område.  

Det här händer längs med Kårstalinjen

Vi har nu kommit en bra bit på vägen med byggnationen av de två kilometerna dubbelspår mellan Täby kyrkby och Kragstalund. Vi har byggt om plankorsningen vid Jarlabankes väg och öppnat upp den nya planskilda korsningen för biltrafik samt gång- och cykeltrafik.
Vi har stängt de olycksdrabbade korsningarna för gång- och cykeltrafik och öppnat upp en av två nya gång- och cykelpassagerna under järnvägen.
Under 2021 kommer vi fortsätta med dubbelspårutbyggnaden på den sista sträckan upp mot Kragstalund. Vi kommer även öppna den tredje gång- och cykelpassagen under järnvägen samt färdigställa de gång och cykelvägar som går längs med spåret.

Mellan Vallentuna och Kårsta har vi utfört en rad arbeten för att höja trafiksäkerheten längs med järnvägen. Vi har exempelvis förbättrat bomanläggningar där mindre vägar korsar järnvägen.
Detta arbete kommer fortsätta främst på sträckan mellan Lindholmen och Kårsta. Utöver detta kommer vi även bygga ett mötesspår och mittplattform vid Frösunda station samt rusta upp anläggningen vid Kårsta station.

Arbeten på sträckan Täby kyrkby - Kragstalund 2021

Under januari till juni gör vi de förberedande arbetena inför dubbelstårsutbyggnaden på den avslutande sträckan mellan Lokevägen och Kragstalund. Tågtrafiken går som vanligt. Från 25 juni 2021 till 16 oktober  stängs trafiken av på sträckan för att vi ska återuppta arbetet med att bygga dubbelspår samt färdigställa de bullerdämpande åtgärderna längs hela sträckan.

För att öka trafiksäkerheten på sträckan gör vi följande:

  • Korsningen Jarlabankes väg har fått en järnvägsbro. Roslagsbanan och en ny gång- och cykelväg går på en bro medan bilar och gång- och cykeltrafik passerar under i en tunnel.
  • Adolf Lemóns väg/Snöbärsgränd har fått en ny passage under järnvägen för gång- och cykeltrafik.
  • Vid Korsningen Lokevägen bygger vi en tunnel för gång- och cykeltrafik. Här bygger vi även en hiss för att öka tillgängligheten.
  • Vi tar bort två korsningar för gång- och cykeltrafik vid Bylevägen respektive Hembergavägen när vi bygger nya mer säkra övergångar.

Samtidigt bygger vi om gång- och cykelvägar i närheten av Roslagsbanan och arbetar med bullerdämpande åtgärder längs hela sträckan.

Järnvägsövergångar Täby kyrkby - Kragstalund

Under arbetet med att bygga dubbelspår mellan Täby kyrkby och Kragstalund kommer järnvägsövergångarna att påverkas vid olika tillfällen och olika mycket. På den här sidan beskriver vi hur arbetet kommer att se ut vid varje övergång.

Arbeten på sträckan Vallentuna–Kårsta 

Under 2021 ska ett helt nytt signalsäkerhetssystem byggas på hela sträckan för att få en mer stabil anläggning och kunna köra tätare trafik. Vi kommer även att uppgradera kontaktledningsanläggningen på sträckorna Lindholmen-Frösunda och Ekskogen-Kårsta, totalt ca 9 km. På delar av sträckan behöver vi även utföra markförstärkningsarbeten samt byta ut räls och slipers.

På sträckan mellan Lindholmen och Kårsta ska vi utföra säkerhetshöjande åtgärder vid plankorsningar. Bland annat kommer vi att förbättra bomanläggningar och ljud- och ljussignaler där mindre vägar korsar järnvägen. I vissa fall bygger vi ersättningsvägar för att kunna stänga de plankorsningar som inte uppfyller säkerhetskraven.

De återstående arbetena mellan Vallentuna och Lindholmen består av återställande arbeten utanför spårområdet, så som markarbeten och grässådd.

Frösunda station

Här kommer vi utföra förstärkningsarbeten på banan för att sedan bygga ett så kallat mötesspår. Mötesspår används för att mötande tåg ska kunna passera varandra när det bara finns ett spår på en sträcka. Vi kommer även bygga en ny mittplattform. Ett nytt teknikhus kommer att byggas för att styra signaler och växlar.
Vi ska även byta ut den järnvägsbro som går över Frösundaån.

Kårsta station
Vi kommer att rusta upp spåren vid Kårsta station samt anlägga en ny gång- och cykelväg på västra sidan av spåren från Kårstavägen fram till stationen. Ett nytt teknikhus kommer att byggas för att styra signaler och växlar.

Norr om stationen byggs ett uppställningsspår för tåg.

Täby centrum, Täby galopp, Viggbyholm och Rydbo

På station Täby centrum och Täby galopp håller vi just nu på att förbereda för ett nytt teknikhus som kommer på plats i början av juni. På plattformarna ska vi även byta belysning. Utöver det ska vi utföra kanalisationsarbeten.

Vid Viggbyholm och Rybo station ska vi bygga om inne i teknikhuset och även byta armaturer på belysningen, men inte själva stolparna.

Anledningen till att vi gör dessa arbeten är för att få en stabilare anläggning och minska störningarna i trafiken. Vi byter ut belysningen för vi för att minska strömförbrukningen och på det sättet få en mer klimatsmart anläggning.

De flesta arbetena kommer att utföras under nattetid, inget av arbetena är särskilt bullrande. Det kommer att finnas maskiner och människor i rörelse. Kapningar av betong och andra bullrande arbeten kommer i möjligaste mån att utföras på dagtid. Arbetena är klara under hösten och under Allhelgonahelgen tas bommarna i bruk. 

Arninge

Vid Arninge bygger vi, i samarbete med Täby kommun och Trafikverket, en ny station och en bussterminal. Arninge blir därmed en ny knutpunkt för kollektivtrafiken. Den nya järnvägsstationen öppnar i december 2021.

Illustrationen är en vision av den nya stationen vid Arninge. lllustration: Ahlqvist & Almqvist arkitekter

Arninge blir ett nytt nav för kollektivtrafiken i nordostkommunerna och en knutpunkt där byten mellan olika kollektiva färdmedel kan ske snabbt och enkelt. I projektet ingår en ny järnvägsstation vid Roslagsbanan, en ny trafikplats med en ny bussterminal för regional busstrafik, en möjlig infart­sparkering och en anslutning för lokal busstrafik. Från plattformen kan resenärerna ta sig planskilt (via trappor/hiss) på en gång­bro över E18 för att nå busshållplatserna och Arninge handelscentrum.

En väderskyddad gångbro över E18 knyter ihop stationen med Arninge handelscentrum. Via trapphus med rulltrappor och hiss tar man sig från gångbron och vidare till plattformen respektive busshållplatserna. I trapphusen kommer det att finnas väderskyddade väntutrymmen. För dig som cyklar kommer det att finnas gott om cykelparkeringar.

Den nya anläggningen vid Arninge invigs i december 2021. Se även länkar till Trafikverkets och Täby kommuns hemsidor längst ner på denna sida.

Portvägen vid station Enebyberg

Enligt nuvarande planering omfattar ombyggnadsplanerna en så kallad planskild korsning, det vill säga en järnvägsbro, med passage för biltrafik samt gång- och cykeltrafik under banan. Syftet med ombyggnationen är främst att öka säkerheten och tillgängligheten vid Enebyberg station.

Planerad byggstart är 2022. Just nu pågår detaljprojektering och under 2021 ska vi handla upp en entreprenör. 2020 fick vi det tillstånd för vattenverksamhet som krävs för den grundvattenpåverkan som anläggningsarbetet medför.

Annorlunda byggmetod

Vi kommer att bygga passagen, eller tunneln, vid sidan av banvallen. Vi kommer att behöva stänga av Roslagsbanan, sommaren 2022, för att gräva bort befintligt spår och skjuta in den färdigbyggda tunneln i sitt rätta läge. Sedan återbygger vi spår ovanpå tunneln. Anledningen till det här arbetssättet är att vi ska ha banan avstängd under så kort period som möjligt. 

Under byggtiden kommer en provisorisk korsning för gång- och cykeltrafik att byggas, för att möjliggöra att passera Roslagsbanan och ge tillträde till Enebybergs station. 

På uppdrag av Danderyds kommun pågår också planering för att bygga en gång- och cykeltunnel i höjd med Gethagsvägen. Tanken är att denna ska byggas samtidigt som vi bygger om Portvägen och med liknande metod. 

Planskild korsning i Frescati

Detta har hittills varit en av de mest olycksdrabbade platserna på Roslagsbanan. All trafik på Roslagsbanans tre grenar passerar denna korsning med cirka 400 tåg per dygn i bägge riktningarna. Som mest passerar 30 tåg i timmen och i framtiden kan det bli en ökning till 40 tåg i timmen. Under högtrafik innebär detta att bommarna fälls väldigt ofta. Trafiken in i området till Bergianska trädgården och Plantagen är omfattande, speciellt under sommartid.

Idag är korsningen reglerad med signaler, bommar och även hinderdetektor, som installerades under hösten 2014. Det innebär att om en bil fastnat mellan bommarna stannar tåget automatiskt. För att öka säkerheten ytterligare planerar vi att bygga en planskild korsning så att bilar, gång- och cykeltrafikanter på ett tryggt och säkert sätt ska kunna passera under järnvägen. Samtidigt är målet att förbättra trafiksäkerheten utan att göra intrång i området, som tillhör nationalstadsparken där det historiska landskapets natur- och kulturvärden inte får komma till skada.

Byggnationen av den nya planskilda korsningen kommer att ske under sommaren 2022 vilket kommer innebära att trafikavstängningar på Roslagsbanan. 

Roslagbanans nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev direkt på mejlen? Anmäl dig här!

Läs vårt senaste nyhetsbrev här.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?