Österskärslinjen på Roslagsbanan

Det pågår mycket arbeten längs med Roslagsbanan för att fler ska kunna åka klimatsmart i framtiden. På Österskärslinjen bygger vi dubbla spår för att tågtrafiken ska flyta på bättre och tätare. Samtidigt gör vi stationer mer tillgängliga för alla och ökar säkerheten över järnvägen genom att bygga bort farliga korsningar.

Detta gör vi

Under 2018-2019 byggs dubbla spår på sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg, en helt ny station kommer upp vid Arninge och vi bygger bort farliga korsningar norr om Hägernäs med broar. Därutöver byggs också Åkersberga station om.

Syfte

Dubbelspår skapar förutsättningar för en tågtrafik som flyter utan störningar och för att i framtiden kunna ha fler tåg på banan med ökad turtäthet. När trafiken kan flyta på bättre kan fler åka miljövänligt med Roslagsbanan.

Vem påverkas och tidplan

När utbyggnaderna genomförs måste delar av banan stängas av i perioder. Du som resenär hänvisas till ersättningsbussar. Bullrande arbeten kan ibland även störa dig som är närboende.

Österskärslinjen i bruk från den 9e december

Se sl.se för mer information om ersättningstrafik.

Under avstängningen till och med den 8 december har vi fortsatt arbetet med att bygga två parallella spår så att tågen ska kunna åka utan störningar. Vi har byggt säkrare korsningar, byggt om några av våra stationer för att förbättra säkerheten på dem och för att tillgänglighetsanpassa dem och vi har påbörjat arbetet med en helt ny station i Arninge.

Vilka arbeten har gjorts under avstängningen?

Åkersberga Station

Under våren 2018 startade arbetena i Åkersberga. Först och främst var det förstärkningsarbeten som gjordes och som syntes under avstängningen. nedan kan du läsa mer om vad vi gjort på sträckan. Under 2019 ska vi bygga en gångbro med hissar och trappor ner till perrongerna, vi förlänger perrongen, och nytt perrongtak ska även på plats, vi bygger ett tredje spår och säkrar en av de korsningar som kvarstår.

Vid Rallarvägen bygger vi bort en farlig korsning och ersätter den med en järnvägsbro för att höja trafiksäkerheten.

Hägernäs–Ullna kvarnväg

På denna sträcka har vi byggt två parallella tågspår, så kallade dubbelspår, så att tågen kan passera varandra obehindrat vid möte.

Arninge

I Arninge startade bygget av en helt ny station som förbinds via en bro med lokal- och motorvägsbussar samt handelscentrum. Bygget är ett samarbetsprojekt mellan Täby kommun, Trafikverket och SL. Det beräknas stå klart någon gång mellan 2020 och 2021.

Hägernäs station 

Grindarna vid den östra övergången vid Hägernäs station har ersatts med bommar. Bommarna kommer att göra övergången säkrare då de kommer att vara utrustade med lampor och låta högt när  bommarna fälls ner och tåg passerar.

Täbyanstalten

Här har vi byggt vi bort en farlig korsning och ersatt den med en järnvägsbro för att höja trafiksäkerheten.

Rydbokrossen

Även här har vi byggt bort en farlig korsning och ersatt den med en järnvägsbro för att höja trafiksäkerheten.


 Enkelspår blir dubbelspår

Dubbelspår

Två parallella spår, sk dubbelspår, innebär att tågen kan mötas på fler ställen utan störningar. Utbyggnad till dubbelspår möjliggör tätare tågtrafik och punktligare trafik i framtiden.

Säkerhetshöjande åtgärder i Viggbyholm

Viggbyholms station har försetts med ljus- och ljudsignaler och bommar. En övergång i sick-sackform har anlagts vid den södra övergången för att höja säkerheten, och öster/söder om spåret byggs en ny gång- och cykelväg. Väster/norr om spåret byggs också en ny gång- och cykelväg.

Se ritning över förändringarna i området.

Sträckan Hägernäs-Ullna kvarnväg

Våren 2017 startade arbetena inför byggandet av 2,8 kilometer dubbelspår. Detta arbete färdigställdes under 2018.

Hägernäs station

Hägernäs station har fått en gång- och cykelbro över järnvägen med hiss och trappor ner till plattformen. Bron är också en förbindelse till koloniområdet som ligger intill stationen. Samtidigt byggs dubbla spår.

För att ytterligare höja säkerheten vid järnvägen kommer korsningenvid Flygstigen att stängas under 2018. Biltrafik till koloniområdet då att hänvisas till den norra infarten.

Arninge 

Vid Arninge planerar vi i samarbete med Täby kommun och Trafikverket att bygga en ny station och en bussterminal. Arninge blir därmed en ny knutpunkt för kollektivtrafiken. Den nya järnvägsstationen kommer att tas i bruk först när hela anläggningen beräknas vara klar år 2021.

Illustration Arninge resecentrum

Illustrationen är en vision av den nya stationen vid Arninge. 

Arninge blir ett nytt nav för kollektivtrafiken i nordostkommunerna och en knutpunkt där byten mellan olika kollektiva färdmedel kan ske snabbt och enkelt. I projektet ingår en ny järnvägsstation vid Roslagsbanan, en ny trafikplats med en ny bussterminal för regional busstrafik, en möjlig infart­sparkering och en anslutning för lokal busstrafik. Från plattformen kan resenärerna ta sig planskilt (via trappor/hiss) på en gång­bro över E18 för att nå busshållplatserna och Arninge handelscentrum.

En väderskyddad gångbro över E18 knyter ihop stationen med Arninge handelscentrum. Via trapphus med rulltrappor och hiss tar man sig från gångbron och vidare till plattformen respektive busshållplatserna. I trapphusen kommer det att finnas väderskyddade väntutrymmen. För dig som cyklar kommer det att finnas gott om cykelparkeringar. 

Den nya anläggningan vid Arninge beräknas i sin helhet stå klart 2021. Se även länkar till Trafikverkets och Täby kommuns hemsidor längst ner på denna sida.

Ullna kvarnväg/Rydbokrossen

Här är det ofta tät trafik med långtradare och lastbilar som passerar över järnvägsövergången till och från Rydbokrossen. För att höja säkerheten ska vi bygga en järnvägsbro så att all trafik i framtiden kommer att passera under järnvägen.

Sträckan norr om Arninge fram till Rydbo station

Även norr om Arninge, fram till Rydbo station kommer banan byggas ut med cirka en halv kilometer dubbla spår. Syftet är att tågrafiken ska kunna passera varandra vid möte vilket gör att det blir färre stopp och trafiken kan flyta på bättre.

.

Åkersberga station

En ombyggnad av Åkersberga station behövs för att klara en ökad trafik i framtiden.

Åkersberga station är  slutstation för många tåg. Stationen byggs ut med ett tredje spår för att det ska vara möjligt för de tåg som har den som slutstation, att vända snabbare än i dag. Arbetet beräknas pågå under perioden våren 2018 till och med 2019.Illustration ombyggnad av Åkersberga station

Bilden är en illustration av den framtida stationsutformningen.

Länk till dokument i järnvägsplanen(öppnas i nytt fönster)

 

Miljökonsekvensbeskrivningen godkänd

Se dokumentet med Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, 2015-09-30

Båthamnsvägen och Rallarvägen

I samverkan med Österåkers kommun har vi planerat hur korsningarna för Båthamnsvägen och Rallarvägen ska ersättas med en ny järnvägsbro som placeras i närheten av Mc Donald's. Arbetet beräknas pågå under perioden 2018-2019.

Buller och vibrationer

Vår målsättning är att riktvärden för buller och vibrationer inte ska inte överskridas. Vi har gjort beräkningar för att anpassa bullernivån för både dagens situation och för hur bullervärdena kommer att bli när de dubbla spåren är klara.

Läs mer om vårt arbete med bullerskyddsåtgärder

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!