Österskärslinjen på Roslagsbanan

Det pågår mycket arbeten längs med Roslagsbanan för att fler ska kunna åka klimatsmart i framtiden. På Österskärslinjen har vi byggt  dubbla spår för att tågtrafiken ska flyta på bättre och tätare. Samtidigt har vi byggt bort farliga korsningar och gjort stationer mer tillgängliga för alla. Nu kvarstår arbeten i Åkersberga.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Under 2018-2019 byggs dubbla spår på sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg, en helt ny station kommer upp vid Arninge och vi bygger bort farliga korsningar norr om Hägernäs med broar. Därutöver byggs också Åkersberga station om.

Syfte

Dubbelspår skapar förutsättningar för en tågtrafik som flyter utan störningar och för att i framtiden kunna ha fler tåg på banan med ökad turtäthet. När trafiken kan flyta på bättre kan fler åka miljövänligt med Roslagsbanan.

Vem påverkas och tidplan

När utbyggnaderna genomförs måste delar av banan stängas av i perioder. Du som resenär hänvisas till ersättningsbussar. Bullrande arbeten kan ibland även störa dig som är närboende.

Åkersberga

En ombyggnad av Åkersberga station behövs för att klara en ökad trafik i framtiden.

Åkersberga är slutstation för många tåg. Stationen byggs ut med ett tredje spår för att det ska vara möjligt för de tåg som har den som slutstation, att vända snabbare än idag. Arbetet beräknas pågå fram till en bit in på våren 2021.

Nya Åkersberga station med gångbro

Arbeten i Åkersberga 2019 - 2021

I Åkersberga återstår en del arbeten, men dessa gör vi utan att behöva en längre avstängning. Tågen går enligt tidtabell.

Snart återupptas byggnationen runt plattformarna. Under 2019 - 2021 kommer vi att bygga en gångbro med hissar och trappor ner till perrongerna. Vi förlänger en perrong, uppför ett nytt perrongtak, bygger ett tredje spår och säkrar en av de korsningar som kvarstår med ljud-, ljus- och bomsignaler.

Vi stänger en plankorsning vid Båthamnvägen och ersätter den med en järnvägsbro vid Rallarvägen för att höja trafiksäkerheten. Under påskhelgen 2020 planerar vi att öppna för biltrafik under den nya bron.

Båthamnsvägens ersättning planeras bli helt klart under sommaren 2020.

Övriga  byggnationer Österskärslinjen

Täbyanstalten

Här har vi byggt vi bort en farlig korsning och ersatt den med en järnvägsbro för att höja trafiksäkerheten.

Viggbyholm

Viggbyholms station har försetts med ljus- och ljudsignaler och bommar. En övergång i sick-sackform har anlagts vid den södra övergången för att höja säkerheten, och öster/söder om spåret byggs en ny gång- och cykelväg. Väster/norr om spåret byggs också en ny gång- och cykelväg.

Sträckan Hägernäs-Ullna kvarnväg

På denna sträcka har vi byggt två parallella tågspår, så kallade dubbelspår, så att tågen kan passera varandra obehindrat vid möte.

Hägernäs station

Hägernäs station har fått en gång- och cykelbro över järnvägen med hiss och trappor ner till plattformen. Bron är också en förbindelse till koloniområdet som ligger intill stationen. Samtidigt byggs dubbla spår.

Grindarna vid den östra övergången vid Hägernäs station har ersatts med bommar. Bommarna kommer att göra övergången säkrare då de kommer att vara utrustade med lampor och låta högt när bommarna fälls ner och tåg passerar.

Arninge 

Vid Arninge planerar vi i samarbete med Täby kommun och Trafikverket att bygga en ny station och en bussterminal. Arninge blir därmed en ny knutpunkt för kollektivtrafiken. Den nya järnvägsstationen kommer att tas i bruk först när hela anläggningen beräknas vara klar år 2021.

Nya Arninge Station

Illustrationen är en vision av den nya stationen vid Arninge. lllustration: Ahlqvist & Almqvist arkitekter

Arninge blir ett nytt nav för kollektivtrafiken i nordostkommunerna och en knutpunkt där byten mellan olika kollektiva färdmedel kan ske snabbt och enkelt. I projektet ingår en ny järnvägsstation vid Roslagsbanan, en ny trafikplats med en ny bussterminal för regional busstrafik, en möjlig infart­sparkering och en anslutning för lokal busstrafik. Från plattformen kan resenärerna ta sig planskilt (via trappor/hiss) på en gång­bro över E18 för att nå busshållplatserna och Arninge handelscentrum.

En väderskyddad gångbro över E18 knyter ihop stationen med Arninge handelscentrum. Via trapphus med rulltrappor och hiss tar man sig från gångbron och vidare till plattformen respektive busshållplatserna. I trapphusen kommer det att finnas väderskyddade väntutrymmen. För dig som cyklar kommer det att finnas gott om cykelparkeringar. 

Den nya anläggningan vid Arninge beräknas i sin helhet stå klart 2021. Se även länkar till Trafikverkets och Täby kommuns hemsidor längst ner på denna sida.

Ullna kvarnväg/Rydbokrossen

Här är det ofta tät trafik med långtradare och lastbilar som passerar över järnvägsövergången till och från Rydbokrossen. För att höja trafiksäkerheten har vi byggt en järnvägsbro så att all trafik passerar under järnvägen. 

Sträckan norr om Arninge fram till Rydbo station

Även norr om Arninge, fram till Rydbo station har banan byggts ut med cirka en halv kilometer dubbla spår. Syftet är att tågrafiken ska kunna passera varandra vid möte vilket gör att det blir färre stopp och trafiken kan flyta på bättre.

 

Enkelspår blir dubbelspårDubbelspår

Två parallella spår, sk dubbelspår, innebär att tågen kan mötas på fler ställen utan störningar. Utbyggnad till dubbelspår möjliggör tätare tågtrafik och punktligare trafik i framtiden.

Länk till dokument i järnvägsplanen(öppnas i nytt fönster)

 Miljökonsekvensbeskrivningen godkänd

Se dokumentet med Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, 2015-09-30

 

Buller och vibrationer

Vår målsättning är att riktvärden för buller och vibrationer inte ska inte överskridas. Vi har gjort beräkningar för att anpassa bullernivån för både dagens situation och för hur bullervärdena kommer att bli när de dubbla spåren är klara.

Läs mer om vårt arbete med bullerskyddsåtgärder

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?