Kårstalinjen på Roslagsbanan

Vi vill kunna erbjuda resenärer i nordost en tätare och tryggare trafik så att fler kan resa bekvämt och klimatsmart med Roslagsbanan. Därför köper vi in nya tåg och bygger ut banan samtidigt som vi rustar upp den och gör den mer trafiksäker. Vi tillgänglighetsanpassar stationer, sätter upp bullerskydd och bygger en depå för de nya tågen längs med Kårstalinjen. Ibland kan dessa arbeten innebära längre avstängningar.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi ska bygga 2 km dubbelspår mellan Täby kyrkby och Kragstalund. En depå, eller ett garage, för Roslagsbanans nya tåg, byggs i Molnby. I Vallentuna ska vi bygga om stationerna Ormsta och Lindholmen. Och vi kommer att bygga 3 järnvägsbroar för att höja trafiksäkerheten.

Syfte

Tvår spår på banan gör att trafiken kan flyta på bättre. När vi dessutom kompletterar med nya moderna tåg kan kapaciteten öka och merparten av resenärerna kan få tätare trafik. Depån är en viktig förutsättning för att klara en tätare, klimatsmart kollektivtrafik på roslagsbanan.

Vem påverkas och tidplan

För att genomföra utbyggnaderna måste vi ibland stänga av delar av banan. Resenärerna hänvisas då till ersättningsbussar. Bullrande arbeten kan periodvis störa närboende. De kommande arbetena genomförs under perioden 2016-2020.

Arbetet fortsätter för att fler ska kunna åka klimatsmart med Roslagsbanan

Roslagsbanan är en förutsättning för regionens utveckling och för att människor i norrort ska kunna ta sig till arbete, skola, fritid och vård på ett klimatsmart sätt.

När banan är utbyggd med parallella spår och nya tåg finns för att komplettera de befintliga, kan trafiken utökas och gå tätare. Därför behöver vi också säkra farliga järnvägsövergångar med antingen broar eller ljud och ljussignaler tillsammans med bommar. Dessutom behöver stationer göras mer tillgängliga för synskadade, rörelsenedsatta och barnfamiljer.

När vi blir fler i Stockholm får du som resenär fler och punktligare och bekväma tåg i din kollektivtrafik så att du kan fortsätta att bidra till en sammanhängade region där miljön står i fokus.

Vad händer längs med Kårstalinjen 2019-2021?

I höst jobbar vi vidare med att bygga ut Roslagsbanan med dubbelspår och förbereda den för för nya tåg och fler resanden. I september startar nämligen förberedande arbeten längs med Kårstalinjen på sträckan Täby kyrkby – Kragstalund med NCC som entreprenör. Dessa arbeten kommer dock inte att att påverka tågtrafiken under 2019.

Under 2020 kommer Kårstalinjen att vara avstängd i 7 månader från Täby Kyrkby upp till Kårsta.  5 april stängs linjen av för att vi ska kunna göra arbetena på själva spårområdet. Linjen öppnar åter för trafik söndag 8 november 2020.

Även under 2021 kommer vi att behöva stänga av trafiken under sommaren från juni till och med september för att fortsätta arbetena. Tågtrafiken från Taby Kyrkby och norrut kommer att ersättas med bussar. 

Vilka arbeten ska göras längs med Kårstalinjen?

Under 2020 kommer vi att bygga 2 kilometer dubbelspår mellan Täby kyrkby ­och Kragstalund. Dubbelspår innebär två parallella spår som möjliggör att tågen kan passera varandra utan hinder vid möte. Detta är nödvändigt för att i framtiden kunna sätta in fler tåg på banan och få en tätare trafik.

På sträckan kommer vi även bygga om plankorsningar till planfria, vilket innebär bilbroar, järnvägsbroar eller gång- och cykelpassager över eller under järnvägen.

Mellan Vallentuna och Kårsta kommer vi att arbeta med trafiksäkerheten längs med järnvägen. Till exempel förbättra bomanläggningar där mindre vägar korsar järnvägen. 

 

Här kan du läsa mer om våra arbeten:

Arbeten på sträckan Täby Kyrkby - Kragstalund 2019-2021

Under september 2019 – april 2020 gör vi de förberedande arbetena som behöver göras innan vi kan börja arbeta med själva dubbelspåren på spårområdet. Tågtrafiken går som vanligt. 

I april börjar arbetet med att bygga 2 kilometer enkelspår till dubbelspår, det vill säga två parallella spår, så att tågen kan passera varandra vid möte. Däerför behöver vi stänga av trafiken på sträckan.

För att för att öka trafiksäkerheten på sträckan gör vi följande

  • Korsningen Jarlabankes väg får en järnvägsbro.
  • Adolf Lemóns väg/Snöbärsgränd får en ny passage under järnvägen för gång- och cykeltrafik.
  • Vid Korsningen Lokevägen bygger vi en tunnel för gång- och cykeltrafik. Här bygger vi även en hiss för att öka tillgängligehten. 

Två korsningar för gång- och cykeltrafik vid Bylevägen respektive Hembergavägen behöver vi stänga av för allas säkerhets skull.

Vi kommer även att bygga om gång- och cykelvägen från Täby kyrkby station upp till Hembergavägen i samråd med kommunen.

Vi kommer även att arbeta med bullerdämpande åtgärder på hela sträckan.

 

Arbeten på sträckan Vallentuna–Kårsta 2019-2021

Vissa förberedande markarbeten startar under hösten 2019. 

Signalsäkerhetssystem ska uppdateras längs hela sträckan för att få en mer stabil anläggning. Längs hela sträckan förstärker vi banan där det behövs. Några broar över vattendrag kommer att vi att byta ut.

Vallentuna 
Den befintliga plattformsövergången i södra ändan byggs om till en mer trafiksäker variant, en s.k. chikanövergång eller zick-zackpassage.

En ny växel läggs in i norra änden av plattformen för att höja driftsäkerheten.


Ormsta
Plattformen flyttas något söderut. I norra plattformsänden bygger vi en ny säkrare övergång för gående, som förses med separata bommar för respektive spår. Det innebär kortare väntetid vid bommarna och frmaförallt att avstigande resenärer inte längre behöver gå ut mitt i bilvägen mellan de befintliga bommarna för att komma vidare.

Vi bygger även bullerskärmar norr och söder om korsningen Ormstavägen.


Molnby 
En mindre ombyggnad av plattformen på stationen ska göras.
Byggandet av en ny tågdepå strax norr om Molnby station fortsätter.

Läs mer om tågdepån i Molnby  

Lindholmen 
Ny sidoplattform byggs söder om Gårdsvägen för avstigande.
Gårdsvägens korsning med järnvägsspåren flytar vi något söderut för att korsningen över spåren ska bli vinkelrät, detta gör korsningen säkrare. En annan säkerhetsåtgärd vid Gårdsvägen är att vi separerar gång- och cykeltrafik från övrig trafik.

De två korsningarna med gångfållor norr om plattformarna på Lindholmens station stängs, istället bygger vi en ny säkrare passage, med bommar och ljud och ljusanlägging. 

Bullerskyddsskärmar byggs på västra sidan mot befintliga fastigheter söder om Gårdsvägen.

Kårsta

På sträckan mellan Lindholmen och Kårsta utför vi säkerhetshöjande åtgärder vid plankorsningar. Bland annat kommer vi att förbättra bomanläggningar och ljud- och ljussignaler där mindre vägar korsar järnvägen. I vissa fall bygger vi ersättningsvägar för att kunna stänga de plankorsningar som inte uppfyller säkerhetskraven.

Vid Frösunda station och vid anslutningen till den nya depån i Vallentuna bygger vi så kallade mötesspår. Mötesspår används för att mötande tåg ska kunna passera varandra när det bara finns ett spår på en sträcka. Frösunda station får även en ny plattform.

Även Kårsta station behöver vi bygga om lite grand.

 

Dokumentation Täby kyrkby–Kragstalund

Järnvägsplan och MKB/Miljökonsekvensbeskrivning

Länk till Barnkonsekvensanalys (öppnas i nyt fönster) barnkonsekvensanalysen redogör för hur utbyggnaden av Roslagsbanan påverkar barns miljö i närområdet.

Länk till Järnvägsplan

Tillstånd för vattenverksamhet avseende sträckan Täby kyrkby – Kragstalund

Underlag för samråd 2017 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentation vid samråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende vattenverksamhet på sträckan Täby kyrkby–Kragstalund

Kungörelse samråd

Samrådsunderlag 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bilaga till Samrådsunderlag 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Kragstalund–Vallentuna Dokumentation 

Ta del av järnvägsplan och MKB, Miljökonsekvensbeskrivning 
Länk till dokument för sträckan Kragstalund–Vallentuna (öppnas i nytt fönster)

 

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?