Kårstalinjen på Roslagsbanan

Trafikförvaltningen bygger dubbla spår längs Kårstalinjen så att fler tåg kan åka samtidigt och trafiken kan gå tätare. Längs hela Roslagsbanan byggs det även för att sänka dagens bullernivåer. För att klara fler tåg, står snart ett nytt garage för tågen klart i Molnby.

Detta gör vi

Vi ska bygga sk dubbelspår, två spår, på sträckan Täby kyrkby–Kragstalund. En tågdepå, eller ett garage för tågen, byggs i Molnby, innan dess genomfördes arkeologiska undersökningar på den platsen. I Vallentuna planerar vi ombyggnader vid stationerna Ormsta och Lindholmen.

Syfte

Tvår spår på banan gör att trafiken kan flyta på bättre. När vi dessutom kompletterar med nya moderna tåg kan kapaciteten öka och merparten av resenärerna kan få tätare trafik. Depån är en viktig förutsättning för att klara en tätare, klimatsmart kollektivtrafik på roslagsbanan.

Vem påverkas och tidplan

För att genomföra utbyggnaderna måste vi ibland stänga av delar av banan. Resenärerna hänvisas då till ersättningsbussar. Bullrande arbeten kan periodvis störa närboende. De kommande arbetena genomförs under perioden 2016-2020.

Arbetet fortsätter för att fler ska kunna åka klimatsmart med Roslagsbanan

Roslagsbanan är en förutsättning för regionens utveckling och för att människor i norrort ska kunna ta sig till arbete, skola, fritid och vård på ett klimatsmart sätt.

När banan är utbyggd med två spår och de nya tågen kompletterar de befintliga kan trafiken utökas och gå tätatare. Därför behöver vi också säkra farliga järnvägsövergångar med antingen broar eller ljud och ljussignaler tillsammans med bommar. Dessutom behöver stationer göras mer tillgängliga för synskadade, rörelsenedsatta och barnvganr.

När vi blir fler i Stockholm får du som resenär fler och punktligare och bekväma tåg i din kollektivtrafik så att du kan fortsätta att bidra till en sammanhängade region där miljön står i fokus.

 

.

Enkelspår blir dubbelspår

Dubbelspår

Dubbla spår minskar risken för störningar, punktligheten blir bättre och när vi i framtiden även kompletterar med nya tåg kan vi öka turtätheten.

Roslagsbanans sammanlagda sträcka är 65 km. Från början bestod hela banan av enkelspår där tågen var tvugna att vänta in varandra på speciella mötesspår. Om ett tåg är försenat i en riktning blir det mötande tåget också försenat och störningen sprider sig snabbt till resten av tågen på linjen.

Dubbelspår, dvs 2 parallella spår, innebär att tågen kan passera varandra. Trafiken blir mindre störningskänslig, den blir punktligare, och med fler tåg kan trafiken också gå tätare så att du som resenär får en bekvämligare resa med mindre trängsel.

Samtidigt genomför vi längs hela Roslagsbanan åtgärder för ökad tillgänglighet, säkerhet och förbättrade bullernivåer. På så sätt blir även boendemiljön bättre när Roslagsbanan byggs ut.

Byggnationer Roslags Näsby–Kårsta 2019 - 2022:

Den överklagade Järnvägsplanen för planerad byggnation 2019 sträckan Täby Kyrkby - Kragstalund har vunnit laga kraft per 25 oktober 2018. Pga den fördröjningen så kommer Trafikförvaltningen (SL) inte att kunna genomföra arbeten som planerat under 2019 vilket påverkar avstängning av Kårstalinjen. När arbetena startar och när avstänging av Kårstalinjen beräknas ske ligger för närvarande under utredning.

Vi arbetar för att kunna genomföra byggnation med så lite påverkan som möjligt på kringboende och resenärer.

Järnvägsplan och MKB/Miljökonsekvensbeskrivning

Täby Kyrkby - Kragstalund

Kragstalund - Vallentuna

Vallentuna - Kårsta

Lindholmen Kårsta

 

Täby Kyrkby - Kragstalund:

 • 2,1 km dubbelspår på sträckan Täby kyrkby–Kragstalund 

Vi kommer även genomföra:

 • Ombyggnationer vid stationerna Ormsta och Lindholmen
 • Uppgradering av signalsystem och bullerskyddsåtgärder på sträckan Vallentuna–Kårsta
 • Ny depå i Molnby
 • Bulleråtgärder

 

Kommunen bygger bostadsområde på västra sidan 

I området omedelbart väster om stationen planerar Täby kommun att bygga ett nytt bostadsområde, Västra Roslags-Näsby, med cirka 1400 nya bostäder, studentbostäder förskola, kontor, vård- och omsorgsboende, lokaler för handel och andra verksamheter samt infartsparkering. Detaljplanen väntas bli antagen andra halvåret 2017.

Läs mer om visionerna för det nya bostadsområdet

Läs mer om planläggningen  

Nya infartsparkeringar

Byggnadsarbetena vid Roslags Näsby station innebär att en stor del av infartsparkeringarna har stängts och ersatts av nya parkeringsplatser i området. En ny cykelparkering har tillkommit. Mer information och en detajerad karta finns på Täby kommuns hemsida 

 

Bullerskyddsåtgärder

För att minimera störningar i omgivningen och för att gällande riktlinjer för buller och vibrationer inte överskrids har SL utfört bullermätningar på sträckan. Vi kontaktar berörda fastigheter för att erbjuda eventuella bullerdämpande åtgärder, som till exempel fönsteråtgärder och avskärmningar. Utöver lokala åtgärder byggs även bullerskydd längs spåren.

 

 

Dokumentation Roslags Näsby–Tibble

Ta del av järnvägsplan och MKB, Miljökonsekvensbeskrivning
Länk till dokument för sträckan Roslags Näsby–Tibble (öppnas i nytt fönster)

 

I september/oktober 2013 ställde vi ut "Järnvägsplan - utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan, sträckan Tibble–Visinge" med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den godkändes av Länsstyrelsen i februari 2013.

Länk till dokumentet med Länsstyrelsens godkännande (pdf, öppnas i nytt fönster)

Ta del av järnvägsplan och MKB, Miljökonsekvensbeskrivning
Länk till dokument för sträckan Tibble-Visinge (öppnas i nytt fönster)

Dokumentation Visinge–Täby kyrkby

Ta del av järnvägsplan och MKB, Miljökonsekvensbeskrivning. 

Länk till dokument för sträckan Visinge–Täby kyrkby (öppnas i nytt fönster)

Täby kyrkby–Kragstalund

På sträckan Täby kyrkby-Kragstalund planeras en utbyggnad med 2,1 km dubbelspår. 

 • Genomförandeavtal med kommunerna klart
 • Samråd har utförts
 • MKB godkänd av länstyrelsen
 • Systemhandlingen är klar med ännu ej fastställd 
 • Detaljprojektering påbörjades under andra kvartalet 2017

 

Förberedande arbeten

Med start i april 2017 genomfördes fältarbeten på sträckan Täby kyrkby –Kragstalund. 

 • Kompletterande undersökningar avseende hydrogeologi, markmiljö, vibrationer och geoteknik.
 • Säkerhetshöjande åtgärder - Övergången vid norra plattformsänden vid Täby kyrkby station byggs om för att skapa en säkrare passage över järnvägsspåren. Här blir det en s.k. sicksack-passage och bommar för respektive spår. Det innebär att man måste stanna till mellan spåren och det går bara att passera ett spår i taget.

 

Tillstånd för vattenverksamhet avseende sträckan Täby kyrkby – Kragstalund

Dubbelspårsutbyggnaden ersätter fyra korsningar i plan med tre planskilda korsningar. Utbyggnaden innebär ny dränering utmed delar av sträckan. Delar av planerade arbeten kan påverka grundvattensituationen i området, vilket är tillståndspliktigt enligt 11 kapitlet miljöbalken.

Samråd ska ske med de personer och organisationer som berörs av vattenverksamheten. Efter att samråd hållits kommer ansökan om tillstånd för vattenverksamhet lämnas in till Mark- och miljödomstolen.

Underlag för samråd 2017 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentation vid samråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende vattenverksamhet på sträckan Täby kyrkby–Kragstalund

Kungörelse samråd

"Järnvägsplan – utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby–Kragstalund".

Samrådsunderlag 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bilaga till Samrådsunderlag 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)

  

Dokumentation Täby kyrkby–Kragstalund

Järnvägsplan och MKB/Miljökonsekvensbeskrivning 
Länk till dokument för sträckan Täby kyrkby–Kragstalund (öppnas i nytt fönster)
Järnvägsplanen har vunnit laga kraft per den 25 oktober 2018.

Länk till Barnkonsekvensanalys (öppnas i nyt fönster) barnkonsekvensanalysen redogör för hur utbyggnaden av Roslagsbanan påverkar barns miljö i närområdet.

 

Kragstalund–Vallentuna Dokumentation 

Ta del av järnvägsplan och MKB, Miljökonsekvensbeskrivning 
Länk till dokument för sträckan Kragstalund–Vallentuna (öppnas i nytt fönster)

Sträckan Vallentuna–Kårsta

Molnby

Vallentuna
Den befintliga plattformsövergången i södra ändan byggs om till en mer trafiksäker variant, en s.k. chickanövergång.
En ny växel läggs in i norra änden av plattformen för att höja driftsäkerheten.


Ormsta
Plattformen flyttas något söderut och i norra plattformsänden bygger vi en ny övergång för gående som förses med separata bommar för respektive spår. Det innebär två stora förbättringar. Dels stängs endast ett spår i taget av vid fällda bommar och under betydligt kortare tid än bommarna för bilvägen. Dels förbättras säkerheten genom att avstigande resenärer inte längre behöver gå ut mitt i bilvägen mellan de befintliga bommarna för att komma vidare.
Tre nya växlar med anslutning till trafikspåret gör att dessa kan utnyttjas för väntande tåg till och från den framtida fordonsdepån i Molnby.
Vid Ormsta bygger vi bullerskärmar norr och söder om plankorsningen Ormstavägen.


Molnby
För ökad säkerhet byts halvbommarna ut till helbommar vid plankorsningen intill stationen.
Byggandet av en ny tågdepå strax norr om Molnby station pågår. Ett nytt mötespår och infart till depån ska enligt planerna byggas vid den nya depåns norra ände, vid Veda, omedelbart söder om Lindholmsvägens viadukt över järnvägen. Norr om viadukten har vi även anlagt en ny väg in till depåområdet.

Läs mer om tågdepån i Molnby  

Lindholmen
Ny sidoplattform byggs söder om Gårdsvägen.
Gårdsvägens korsning med järnvägsspåren flyttas något söderut för att korsningen över spåren ska bli vinkelrät. För gång- och cykeltrafik byggs en separat korsning med bommar intill den södra plattformsänden.

De två korsningarna med gångfållor norr om plattformarna ersätts av en korsning med bommar. Cirka 100 m norr om plattformarna finns ytterligare en övergång där gångfållan byts ut mot bommar. En ny växel vid det befintliga stickspåret gör att detta kan utnyttjas mer effektivt för vändande och väntande tåg i framtiden.
Bullerskyddsskärmar byggs på västra sidan mot befintliga fastigheter söder om Gårdsvägen.

Sträckan Lindholmen–Kårsta

Sträckan Lindholmen–Kårsta
Bullerskyddåtgärder planeras på sträckan under 2018 och plankorsningarna på sträckan kommer att få utökat vägskydd (bommar, hinderdetektorer och signaler för enskilda vägar).
För att höja säkerheten kan vissa korsningar tas bort och ersättas med parallellvägar efter samråd med berörda. Arbetet kommer att bedrivas kontinuerligt under flera år framöver.


Under 2020 planerar vi en uppgradering och modernisering av signalsystemet på sträckan.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!