Kårstalinjen på Roslagsbanan

Trafikförvaltningen bygger dubbla spår längs Kårstalinjen så att fler tåg kan åka samtidigt och trafiken kan gå tätare. I Vallentuna i höjd med Molnby byggs en depå för banans kommande tåg, och vi höjer säkerheten längs med banan genom att bygga järnvägsbroar.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi ska bygga sk dubbelspår, två spår, på sträckan Täby kyrkby–Kragstalund. En tågdepå, eller ett garage för tågen, byggs i Molnby, innan dess genomfördes arkeologiska undersökningar på den platsen. I Vallentuna planerar vi ombyggnader vid stationerna Ormsta och Lindholmen.

Syfte

Tvår spår på banan gör att trafiken kan flyta på bättre. När vi dessutom kompletterar med nya moderna tåg kan kapaciteten öka och merparten av resenärerna kan få tätare trafik. Depån är en viktig förutsättning för att klara en tätare, klimatsmart kollektivtrafik på roslagsbanan.

Vem påverkas och tidplan

För att genomföra utbyggnaderna måste vi ibland stänga av delar av banan. Resenärerna hänvisas då till ersättningsbussar. Bullrande arbeten kan periodvis störa närboende. De kommande arbetena genomförs under perioden 2016-2020.

Arbetet fortsätter för att fler ska kunna åka klimatsmart med Roslagsbanan

Roslagsbanan är en förutsättning för regionens utveckling och för att människor i norrort ska kunna ta sig till arbete, skola, fritid och vård på ett klimatsmart sätt.

När banan är utbyggd med två spår och de nya tågen kompletterar de befintliga kan trafiken utökas och gå tätatare. Därför behöver vi också säkra farliga järnvägsövergångar med antingen broar eller ljud och ljussignaler tillsammans med bommar. Dessutom behöver stationer göras mer tillgängliga för synskadade, rörelsenedsatta och barnvganr.

När vi blir fler i Stockholm får du som resenär fler och punktligare och bekväma tåg i din kollektivtrafik så att du kan fortsätta att bidra till en sammanhängade region där miljön står i fokus.

Vad händer längs med Kårstalinjen 2019-2021?

I höst jobbar vi vidare med att bygga ut Roslagsbanan med dubbelspår och förbereda den för för nya tåg och fler resanden. I september startar nämligen förberedande arbeten längs med Kårstalinjen på sträckan Täby kyrkby – Kragstalund. Dessa arbeten kommer dock inte att att påverka tågtrafiken förrän våren 2020.

Kårstalinjen kommer att vara avstängd norr om Täby Kyrkby från april till november 2020 och från juni till och med september 2021. Tågtrafiken kommer att ersättas med bussar. Mellan november 2020 och juni 2021 kommer tågtrafiken gå enligt tidtabell.

Vilka arbeten ska göras längs med Kårstalinjen?

Under 2020 kommer vi att bygga dubbelspår på sträckan Täby kyrkby ­ Kragstalund. Dubbelspår innebär två spår bredvid varandra som möjliggör att tågen kan passera varandra utan hinder vid möte. Detta är nödvändigt för att i framtiden kunna sätta in fler tåg på banan för tätare trafik.

På sträckan kommer vi även bygga om plankorsningar till planfria, vilket innebär bilbroar, järnvägsbroar eller gång- och cykelpassager över eller under järnvägen.

Mellan Vallentuna och Kårsta kommer vi att arbeta med trafiksäkerheten längs med järnvägen. Bland annat kommer vi att förbättra bomanläggningar och ljud- och ljussignaler där mindre vägar korsar järnvägen. I vissa fall bygger vi ersättningsvägar för att kunna stänga de plankorsningar som inte uppfyller säkerhetskraven.

I Ormsta och Lindholmen gör vi bullerskyddsåtgärder, liksom åtgärder på stationerna.

Vid Frösunda station och vid anslutningen till den nya depån i Vallentuna byggs mötesspår. Mötesspår används för att mötande tåg ska kunna passera varandra när det bara finns ett spår på en sträcka.

På några sträckor mellan Vallentuna och Kårsta kommer markförstärkningsåtgärder att utföras.

 

Planerade arbeten på sträckorna:

Sträckan Täby Kyrkby - Kragstalund:

2,1 km dubbelspår på sträckan Täby kyrkby–Kragstalund
Vi kommer även genomföra:

  • Ombyggnationer vid stationerna Ormsta och Lindholmen
  • Uppgradering av signalsystem och bullerskyddsåtgärder på sträckan Vallentuna–Kårsta
  • Ny depå i Molnby
  • Bulleråtgärder

Dokumentation Täby kyrkby–Kragstalund

Järnvägsplan och MKB/Miljökonsekvensbeskrivning

Länk till Barnkonsekvensanalys (öppnas i nyt fönster) barnkonsekvensanalysen redogör för hur utbyggnaden av Roslagsbanan påverkar barns miljö i närområdet.

Tillstånd för vattenverksamhet avseende sträckan Täby kyrkby – Kragstalund

Underlag för samråd 2017 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentation vid samråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende vattenverksamhet på sträckan Täby kyrkby–Kragstalund

Kungörelse samråd

"Järnvägsplan – utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby–Kragstalund".

Samrådsunderlag 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bilaga till Samrådsunderlag 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kragstalund–Vallentuna Dokumentation 

Ta del av järnvägsplan och MKB, Miljökonsekvensbeskrivning 
Länk till dokument för sträckan Kragstalund–Vallentuna (öppnas i nytt fönster)

Sträckan Vallentuna–Kårsta

Vallentuna 
Den befintliga plattformsövergången i södra ändan byggs om till en mer trafiksäker variant, en s.k. chickanövergång.

En ny växel läggs in i norra änden av plattformen för att höja driftsäkerheten.


Ormsta
Plattformen flyttas något söderut och i norra plattformsänden bygger vi en ny övergång för gående som förses med separata bommar för respektive spår. Det innebär två stora förbättringar. Dels stängs endast ett spår i taget av vid fällda bommar och under betydligt kortare tid än bommarna för bilvägen. Dels förbättras säkerheten genom att avstigande resenärer inte längre behöver gå ut mitt i bilvägen mellan de befintliga bommarna för att komma vidare.
Tre nya växlar med anslutning till trafikspåret gör att dessa kan utnyttjas för väntande tåg till och från den framtida fordonsdepån i Molnby.
Vid Ormsta bygger vi bullerskärmar norr och söder om plankorsningen Ormstavägen.


Molnby
För ökad säkerhet byts halvbommarna ut till helbommar vid plankorsningen intill stationen.
Byggandet av en ny tågdepå strax norr om Molnby station pågår. Ett nytt mötespår och infart till depån ska enligt planerna byggas vid den nya depåns norra ände, vid Veda, omedelbart söder om Lindholmsvägens viadukt över järnvägen. Norr om viadukten har vi även anlagt en ny väg in till depåområdet.

Läs mer om tågdepån i Molnby  

Lindholmen
Ny sidoplattform byggs söder om Gårdsvägen.
Gårdsvägens korsning med järnvägsspåren flyttas något söderut för att korsningen över spåren ska bli vinkelrät. För gång- och cykeltrafik byggs en separat korsning med bommar intill den södra plattformsänden.

De två korsningarna med gångfållor norr om plattformarna ersätts av en korsning med bommar. Cirka 100 m norr om plattformarna finns ytterligare en övergång där gångfållan byts ut mot bommar. En ny växel vid det befintliga stickspåret gör att detta kan utnyttjas mer effektivt för vändande och väntande tåg i framtiden.
Bullerskyddsskärmar byggs på västra sidan mot befintliga fastigheter söder om Gårdsvägen.

Sträckan Lindholmen–Kårsta

Bullerskyddåtgärder planeras på sträckan under 2018 och plankorsningarna på sträckan kommer att få utökat vägskydd (bommar, hinderdetektorer och signaler för enskilda vägar).
För att höja säkerheten kan vissa korsningar tas bort och ersättas med parallellvägar efter samråd med berörda. Arbetet kommer att bedrivas kontinuerligt under flera år framöver.

 

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!