Stockholms östra - En knutpunkt

T-banestationen Tekniska Högskolan ligger vid stationen Stockholms östra. Tekniska Högskolan är även en knutpunkt i busslinjenätet, vilket gör Stockholms östra och Tekniska Högskolan till en viktig nod för resande till och från länets nordostsektor. För att öka kapaciteten på Roslagsbanan i framtiden har vi genomfört en omfattande ombyggnad av perronger och spårområde vid Stockholms östra.

Detta gör vi

Under 2015 genomförde vi en ombyggnad av spårområde och perronger på sträckan Stockholms östra–Täby kyrkby. Just nu pågår planering för sk. planskilda korsningar vid Frescati och Enebyberg. Under 2015 genomförde vi olika arbeten för att dämpa bullernivåer på sträckan Mörby–Näsby Park.

Syfte

Ombyggnaden av Stockholms östra är en förberedelse för att kunna öka trafiken i framtiden. Bullerskydd sätter vi upp för att förbättra miljön för närboende och klara uppställda gränsvärden. Planskilda korsningar i Frescati och Enebyberg kommer att innebära väsentligt ökad trafiksäkerhet.

Vem påverkas och tidplan

I november 2015 var ombyggnaden av Stockholms östra avslutad och trafiken åter igång. Inför de planerade ombyggnaderna av Frescatiområdet och Enebybergs station har samråd genomförts. Avtal för ombyggnad av Enebybergs är undertecknat med planerad byggstart 2020.

Avstängning på österskärslinjen 22/6 tom 8/12 2018

Delar av Österskärslinjen är avstängd under perioden
Under avstängningen kommer tågen att gå mellan Stockholms östra och Viggbyholm.

Vi fortsätter arbetet med utbyggnaden till dubbelspår på sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg, bygger två nya planskilda korsningar norr om Hägernäs och förbereder för en ny station vid Arninge. Arninge resecentrum innefattar en ny tågstation och en knutpunkt med bussanslutningar. Bygget är ett samarbetsprojekt mellan Täby kommun, Trafikverket och SL beräknas stå klart 2020-2021. I Åkersberga anlägger vi två nya järnvägsbroar för en planskild korsning vid Båthamnsvägen och Rallarvägen. Dessutom bygger vi om Åkersberga station. 

Tågtrafiken ersätts med bussar. Vi hoppas på överseende med att det innebär ändrade resvanor under tiden.
Närmare information om ersättningstrafiken hittar du på Sl:s hemsida:

Om ersättningstrafiken och tidtabeller samt i SL:s app. Den tryckta tidtabellen finns att hämta på SL Center. Det går också bra att ringa SL:s kundtjänst och få tidtabellen hemskickad, telefon 08-600 10 00.
 

Stockholms östra

För att klara en utökad kapacitet i framtiden har vi nu anpassat spårområde och perronger vid Stockholms östra. Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och minskad störningskänslighet så att fler tåg ska kunna köra in och ut samtidigt. Samtidigt har vi genomfört en ombyggnation av signalsystem, el- och telesystem samt kontaktledning.

Ombyggnaden innebär att vi har förlängt spår, byggt fler växlar och vi har flyttat upp spår 6 och 7 så att de hamnar i samma nivå som övriga spår. Vid spåren finns en ny mittplattform med nytt tak.

Vid perrongerna ner mot Drottning Kristinas väg finns en ny bred trappa. Vi  har installerat en ny högtalaranläggning och ny ledbelysning för ökad trygghet och trevnad.

Följande åtgärder har genomförts för att reducera buller:

 • Ljudabsorbenter vid plattformskanter och i plattformstak
 • Nytt högtalarsystem som riktar ljudet över plattformarna, men begränsar det utanför dessa
 • Fönster och friskluftsventiler, inglasning av balkonger på närliggande fastigheter
 • Ljudabsorbenter vid plattformarna
 • Ljudabsorbenter under perrongtaken
 • Smörjning av spår
 • Nya kompressorer på tågen och hjuldämpare på tågens hjul installeras successivt

Se våra informationsfilmer

 

Planskild korsning i Frescati

Frescati

Detta har hittills varit en av de mest olycksdrabbade platserna på Roslagsbanan. All trafik på Roslagsbanans tre grenar passerar denna korsning med cirka 400 tåg per dygn i bägge riktningarna. Som mest passerar 30 tåg i timmen och i framtiden blir det en ökning till 40 tåg i timmen. Under högtrafik innebär detta att bommarna fälls väldigt ofta. Trafiken in i området till Bergianska trädgården och Plantagen är omfattande, speciellt under sommartid.

Idag är korsningen reglerad med signaler, bommar och även hinderdetektor, som är en ny funktion som installerats under hösten 2014. Det innebär att om en bil fastnat mellan bommarna stannar tåget automatiskt. För att öka säkerheten ytterligare planerar vi att bygga en planskild korsning så att all trafik i stället kan passera under järnvägen.

Läs mer om vårt säkerhetsarbete och om installationen av hinderdetektorer

Syfte

Syftet är att bilar, gång- och cykeltrafikanter på ett och tryggt säkert sätt ska kunna passera under järnvägen. Samtidigt är målet att förbättra trafiksäkerheten utan att göra intrång i området, som tillhör nationalstadsparken där det historiska landskapets natur- och kulturvärden inte får komma till skada.

Förslag under arbete

För att öka framkomligheten och bygga en planskild korsning samarbetar SL bland annat med Statens Fastighetsverk, Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Stockholms stad och Bergianska Trädgården. 

Bakgrund

 • 2008 Idéstudie där 12 olika alternativ togs fram med intressenter, markägare, konsult och SL.
 • 2009 Förstudie där fyra alternativ utreddes vidare.
 • 2010-2011 Tre alternativa lösningar bearbetades vidare. 
 • Våren 2011 En miljöbedömning av de tre lösningarna genomfördes liksom en trädinventering och -värdering.
 • Hösten 2011 Statens fastighetsverk (SFV) tar initiativ till att i ett mindre forum bestående av SFV, Kungliga vetenskapsakademin (KVA) och Bergianska ta fram en lösning. Trafikverket yttrar sig negativt om detta förslag, men ger ett positivt yttrande efter att förslaget har modifierats.
 • April 2012 SL ansöker, i samförstånd med SFV och Trafikkontoret, om planläggning av området. 
 • Fortsatt utredning med våra samarbetspartners pågår.
 • Beräknad tid för denna byggnation är under 2020.

Tågdepån i Mörby

För att sköta det fortsatta underhållet av de befintliga vagnarna sker en investering för att rusta upp denna anläggning.

En ny depå för underhåll av de nya fordonen byggs i Molnby som ligger i Vallentuna kommun. Första spadtaget togs i maj 2017.

Mer information om den nya depån i Molnby

Planskild korsning i Enebyberg

 Illustration Enebybergs station Portvägen

Syftet med en ombyggnation är främst att öka säkerheten vid stationen. Enligt nuvarande planering omfattar ombyggnadsplanerna en planskild korsning för biltrafik samt en planskild gång- och cykelförbindelse under spåren.

Ett informationsmöte om ombyggantionen hölls den 17 april  i Brageskolan, Enebyberg.

Presentation från informationsmötet

Under kvällen hölls även samråd som riktade sig främst till de fastigheter som berörs av vattenverksamheten. Syftet med samrådet var att informera om den planerade verksamheten och få in synpunkter och kompletterande information från berörda. Separat information har gått ut till dessa fastigheter.

Samrådsunderlag (pdf)

 

Beräknad tidpunkt för denna byggnation är 2020.

Så påverkar bygget dig

Avstängd bana

Avstängningar på Roslagsbanan

För att kunna genomföra byggnationerna stänger vi periodvis av delar av banan och tågtrafiken ersätts med bussar. 

Vi strävar alltid efter att störa så litet så möjligt och tackar för på omgivningens tålamod och förståelse.

För bästa resväg sök din resa på sl.se eller ring SL:s kundtjänst, 08-600 10 00. Tidtabell för Roslagsbanan finns på SL Center.

SL:s kundservice svarar gärna på dina frågor och tar emot synpunkter om kollektivtrafiken dygnet runt, tel. 08-600 10 00. Det går även bra att skicka ett skriftligt meddelande via denna länk till SL kundservice.

Lokala störningar under byggtiden

Vår ambition är självklart alltid att störa så litet som möjligt. Vi informerar regelbundet de boende i området om vårt arbete och när detta kan innebära störningar. Under byggtiden kommer störningar att förekomma i järnvägsområdet till exempel i form av buller från maskiner och, transporter. Vägar samt gång- och cykelstråk kan tillfälligt behöva läggas om. Det kommer också att bli nödvändigt att använda ytor intill spårområdet, för transportvägar, bodar, materialupplag, parkeringsplatser med mera. Vi kan komma att behöva använda mark på intilliggande fastigheter med tillfällig nyttjanderätt under byggtiden.

Buller och vibrationer

Vår målsättning är att riktvärden för buller och vibrationer inte ska inte överskridas. Bullerberäkningar har utförts för både dagens situation och för de förhållanden som råder när en dubbelspårsutbyggnad har genomförts. I arbetet med järnvägsplanen ingår att SL vid behov genomför bullerdämpande åtgärder, exempelvis olika typer av bullerskydd längs banan. Vid enskilda fastigheter erbjuder vi där så behövs exempelvis avskärmning vid uteplatser och fönsteråtgärder.

Läs mer om vårt arbete med bullerskyddsåtgärder

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!