Stockholms östra - En knutpunkt

Tunnelbanans station Tekniska Högskolan och Roslagsbanans slutstation Stockholms östra ansluter till busslinjenätet, och är därför en viktig knutpunkt för resande till och från länets nordostsektor. Som ett led i att öka Roslagsbanans kapacitet har stationen Stockholms Östra genomgått en stor ombyggnad av perronger och spårområde. På så sätt kan fler tåg komma in och åka och fler nordostbor kan åka miljövänligt när befolkningen i ökar i framtiden.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Under 2015 genomförde vi en stor ombyggnad av perronger och spår runt stationen Stockholms östra och upp mot Täby kyrkby. Under 2015 genomförde vi olika arbeten för att dämpa bullernivåer på sträckan Mörby–Näsby Park. Just nu pågår planeringsarbete för järnvägsbroar vid Frescati och Enebyberg.

Syfte

Ombyggnaden av Stockholms östra är en förberedelse för att kunna öka trafiken i framtiden. Bullerskydd sätter vi upp för att förbättra miljön för närboende och klara uppställda gränsvärden. Planskilda korsningar i Frescati och Enebyberg kommer att innebära väsentligt ökad trafiksäkerhet.

Vem påverkas och tidplan

I november 2015 var ombyggnaden av Stockholms östra avslutad och trafiken åter igång. Inför de planerade ombyggnaderna av Frescatiområdet och Enebybergs station har samråd genomförts. Avtal för ombyggnad av Enebybergs är undertecknat med planerad byggstart 2020.

Ombyggnad Enebyberg station och Portvägen

Syftet med ombyggnationen är främst att öka säkerheten vid stationen. Enligt nuvarande planering omfattar ombyggnadsplanerna en så kallad planskild korsning, det vill säga en järnvägsbro, med passage för biltrafik samt gång- och cykel under banan.

 

Den 17:e april 2018 hölls ett samråd som riktade sig främst till de fastigheter som berörs av vattenverksamheten. Syftet med samrådet var att informera om den planerade byggnationen och hur den påverkar närområdet samt få in synpunkter och kompletterande information från berörda.

I nedan dokument redogörs det genomförda samrådet:
Samrådsredogörelse

Inför samrådet har berörda fått möjlighet att ta del av ett underlag med information om planerade arbeten:
Samrådsunderlag (pdf)

Beslut:

Länsstyrelsen har  bedömt att att den planerade byggnationen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. Eftersom arbetena gäller en befintlig anläggning kommer ingen ny mark behöva tas i anspråk. Inte heller kommer det att behövas någon betydande användning av mark, vatten eller andra naturresurser. Eventuella negativa effekter på omgivningen kan begränsas med skyddsåtgärder.

Nästa steg

Tillståndsansökan för vattenverksamheten planeras att lämnas in under våren 2019. Under tiden pågår fortsatt projektering av systemhandlingen för ombyggnationen.

Beräknad starttid för denna byggnation är 2020.

 

Planskild korsning i Frescati

Frescati

Detta har hittills varit en av de mest olycksdrabbade platserna på Roslagsbanan. All trafik på Roslagsbanans tre grenar passerar denna korsning med cirka 400 tåg per dygn i bägge riktningarna. Som mest passerar 30 tåg i timmen och i framtiden blir det en ökning till 40 tåg i timmen. Under högtrafik innebär detta att bommarna fälls väldigt ofta. Trafiken in i området till Bergianska trädgården och Plantagen är omfattande, speciellt under sommartid.

Idag är korsningen reglerad med signaler, bommar och även hinderdetektor, som är en ny funktion som installerats under hösten 2014. Det innebär att om en bil fastnat mellan bommarna stannar tåget automatiskt. För att öka säkerheten ytterligare planerar vi att bygga en planskild korsning så att all trafik i stället kan passera under järnvägen.

Läs mer om vårt säkerhetsarbete och om installationen av hinderdetektorer

Syfte

Syftet är att bilar, gång- och cykeltrafikanter på ett och tryggt säkert sätt ska kunna passera under järnvägen. Samtidigt är målet att förbättra trafiksäkerheten utan att göra intrång i området, som tillhör nationalstadsparken där det historiska landskapets natur- och kulturvärden inte får komma till skada.

Förslag under arbete

För att öka framkomligheten och bygga en planskild korsning samarbetar SL bland annat med Statens Fastighetsverk, Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Stockholms stad och Bergianska Trädgården. 

 

Bakgrund

  • 2008 Idéstudie där 12 olika alternativ togs fram med intressenter, markägare, konsult och SL.
  • 2009 Förstudie där fyra alternativ utreddes vidare.
  • 2010-2011 Tre alternativa lösningar bearbetades vidare. 
  • Våren 2011 En miljöbedömning av de tre lösningarna genomfördes liksom en trädinventering och -värdering.
  • Hösten 2011 Statens fastighetsverk (SFV) tar initiativ till att i ett mindre forum bestående av SFV, Kungliga vetenskapsakademin (KVA) och Bergianska ta fram en lösning. Trafikverket yttrar sig negativt om detta förslag, men ger ett positivt yttrande efter att förslaget har modifierats.
  • April 2012 SL ansöker, i samförstånd med SFV och Trafikkontoret, om planläggning av området. 
  • Fortsatt utredning med våra samarbetspartners pågår.
  • Beräknad tid för denna byggnation är under 2020.

 

Så påverkar bygget dig

Avstängd bana

Avstängningar på Roslagsbanan

För att kunna genomföra byggnationerna stänger vi periodvis av delar av banan och tågtrafiken ersätts med bussar. 

För bästa resväg sök din resa på sl.se eller ring SL:s kundtjänst, 08-600 10 00. Tidtabell för Roslagsbanan finns på SL Center.

SL:s kundservice svarar gärna på dina frågor och tar emot synpunkter om kollektivtrafiken dygnet runt, tel. 08-600 10 00. Det går även bra att skicka ett skriftligt meddelande via denna länk till SL kundservice.

Lokala störningar under byggtiden

Vår ambition är självklart alltid att störa så litet som möjligt. Vi informerar regelbundet de boende i området om vårt arbete och när detta kan innebära störningar. Under byggtiden kommer störningar att förekomma i järnvägsområdet till exempel i form av buller från maskiner och, transporter. Vägar samt gång- och cykelstråk kan tillfälligt behöva läggas om. Det kommer också att bli nödvändigt att använda ytor intill spårområdet, för transportvägar, bodar, materialupplag, parkeringsplatser med mera. Vi kan komma att behöva använda mark på intilliggande fastigheter med tillfällig nyttjanderätt under byggtiden.

Buller och vibrationer

Vår målsättning är att riktvärden för buller och vibrationer inte ska inte överskridas. Bullerberäkningar har utförts för både dagens situation och för de förhållanden som råder när en dubbelspårsutbyggnad har genomförts. I arbetet med järnvägsplanen ingår att SL vid behov genomför bullerdämpande åtgärder, exempelvis olika typer av bullerskydd längs banan. Vid enskilda fastigheter erbjuder vi där så behövs exempelvis avskärmning vid uteplatser och fönsteråtgärder.

Läs mer om vårt arbete med bullerskyddsåtgärder

Genomfört på sträckan:

Stockholms östra

För att klara en utökad kapacitet i framtiden har vi nu anpassat spårområde och perronger vid Stockholm östra. Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och minskad störningskänslighet så att fler tåg ska kunna köra in och ut samtidigt. Samtidigt har vi genomfört en ombyggnation av signalsystem, el- och telesystem samt kontaktledning.

Ombyggnaden innebär att vi har förlängt spår, byggt fler växlar och vi har flyttat upp spår 6 och 7 så att de hamnar i samma nivå som övriga spår. Vid spåren finns en ny mittplattform med nytt tak.

Vid perrongerna ner mot Drottning Kristinas väg finns en ny bred trappa. Vi har installerat en ny högtalaranläggning och ny ledbelysning för ökad trygghet och trevnad.

Följande åtgärder har genomförts för att reducera buller:

Ljudabsorbenter vid plattformskanter och i plattformstakNytt högtalarsystem som riktar ljudet över plattformarna, men begränsar det utanför dessaFönster och friskluftsventiler, inglasning av balkonger på närliggande fastigheterLjudabsorbenter vid plattformarnaLjudabsorbenter under perrongtakenSmörjning av spårNya kompressorer på tågen och hjuldämpare på tågens hjul installeras successivt

Se våra informationsfilmer

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?