Region Stockholms miljöpris till Roslagsbanans utbyggnad

För ett par månader sen utmärktes Roslagsbanan med ett prestigefullt arbetsmiljöpris för sitt arbete med människors säkerhet. Nu är det dags igen, denna gång uppmärksammas miljöarbetet i och runt Roslagsbanans utbyggnad.

Bodil Johansson och medarbetare

Bodil Johansson, miljösamordnare på trafikförvaltningen, mottog priset som Årets Eldsjäl för sitt engagerade miljöarbete med Program Roslagsbanans Utbyggnad.

– Vi är fyra personer i Team Miljö som arbetar med nya fordon, spår, stationer, ny depå, bullerskydd, ja allt som har med utbyggnaden att göra. Aspekter som naturvärden, kulturvärden, produktval, energiåtgång, avfallshantering, återvinning och återanvändning ska vägas in. Allt utifrån ett livscykelperspektiv, säger Bodil Johansson.

– När vi beställer nya fordon till exempel, ska de inte bara fungera här och nu. De måste också vara hållbart producerade och gå att återvinna den dag de ska skrotas.

Tusentals produkter och material som används i järnvägsutbyggnaden och i fordonstillverkningen ska granskas på substansnivå.

– Det gäller att vara en slags kemikaliedetektiv och försöka finna miljö- och hälsomässigt bättre alternativ, säger Bodil Johansson.

Olika miljöåtgärder har genomförts inom ramen för utbyggnaden, allt från nya byggmaterial och solceller på teknikhus till salamanderhotell, insektshotell och faunapassager för grod- och kräldjur.

– Vi har satt upp hundratals fågelholkar, fladdermusholkar och insektshotell vid den nya depån i Vallentuna. Personer i sysselsättningsåtgärder har varit involverade i tillverkningen av holkarna så det har också blivit ett socialt hållbarhetsarbete. Det känns extra viktigt, säger Bodil Johansson.

Miljö och hållbarhetsarbetet längs med banan utgör ett föredöme inom Region Stockholm då det har resulterat i stor nytta för människors hälsa och naturmiljö. Hittills har programmet granskat ca 800 produkter och material i Byggvarubedömningen vilket utifrån nuvarande statistik är rekord för Trafikförvaltningen/SL. Ett omfattande arbete har vidare bedrivits inom RBU för att möjliggöra återanvändning av material som slipers och fyllnadsmassor.

Enligt färska beräkningar är klimatnyttan med Roslagsbanans utbyggnad 15 000 ton per år.

Exempel på miljöarbetet med biologisk mångfald:

  • Vänthallar i Roslags Näsby med organowood (miljöklassat träskyddssystem) och gröna tak med sedum
  • Återanvändning av fornlämningsstenar till naturvårdsåtgärder
  • Byggande av faunapassager
  • Insekts- och salamanderhotell
  • Bevarande och skydd av nyckelbiotop

Dessutom har Roslagsbanan som första objekt för SL/ TF fått bidrag beviljat från Klimatklivet för en gång- och cykelväg mellan Molnbydepån och Molnby station. Klimatklivet stöttar åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och beslut om bidrag fattas av Naturvårdsverket.

Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan