Ombyggnad Enebyberg/ Portvägen

Vi ska bygga om den trafikfarliga korsningen vid Enebybergs station och Portvägen i Danderyd och också skapa bättre förutsättningar för den framtida ökade tågtrafiken.

äldre skissbild Enebyberg station Portvägen

Varför vi bygger om

Syftet med utbyggnaden av Roslagsbanan är att skapa möjligheter att utöka trafikering så att fler kan välja att åka kollektivtrafik och miljövänligt i framtiden. I samband med den utbyggnaden passar vi på att bygga bort farliga korsningar.

Den existerande så kallade plankorsningen, som finns idag vid Portvägen, innebär en stor säkerhetsrisk för människor och trafik. Den har föregåtts av ett flertal dödsolyckor då gångtrafikanter gått under bommar samt bil fastnat emellan bommarna.

Idag är bommarna utrustade med hinderdektektorer som ger den spårbundna trafiken möjlighet att bromsa in i de fall en bil fastnar. Men, i anslutning till korsningen finns en hållplats där folk kliver av, och i vissa fall går under bommarna. Därför är det angeläget att bygga om korsningen.

Därutöver innebär en utökad tidtabell en ökad trafikering av järnvägen, och med andra ord att bommarna vid korsningen Enebybergs station och Portvägen skulle vara nedfällda i ca 40 min per timme med stora trafikköer som följd.

Vad ska vi göra?

Aktuellt förslag innebär att man bygger en passage under järnvägen med en bilfil samt gång och cykelvägbana.. Man kompletterar även med bullerskydd på den nya bron.

Reviderade planer efter samråd

Det aktuella förslaget presenterades på ett informationsmöte i april 2018. Sedan dess har utformningen studerats vidare och justerats bland annat utifrån synpunkter från de boende.

Det reviderade förslaget:

  • Västra Banvägens sträckning i söder kommer att sluta i en vändplan, dvs man kan inte längre nå Portvägen söderifrån från Västra banvägen. På så sätt uppnås en säkrare vägkorsning vid Portvägens västra sida.
  • De närmaste fastigheterna på Västra Banvägen norrut kommer att nås via en separat infart från Västra banvägen.  Detta leder till en mindre omfattande anläggning som inte tar lika mycket mark i anspråk.
  • Korsningen Västra Banvägen/Ringvägen/Portvägen blir en sk T-korsning vilket gör att en säkrare trafiklösning erhålls samtidigt som det vattentäta tråget har kunnat minskas. 
  • Igenom Portvägens nya tunnel under järnvägen blir det endast en gång och cykelväg som går parallellt med den enfiliga bilvägen. Detta leder till en enklare och säkrare trafiklösning för cyklister i korsningen.
  • Även andra gång och cykelvägar har justerats något utifrån inkomna synpunkter och vidare studier av trafiklösningar.

skissbild över området portvägen roslagsbanan med anslutande vägar

Vad händer härnäst?

Markundersökningar pågår för att säkerställa var bergnivåerna ligger och för att undersöka om  jordmassorna är lämpliga att återanvändas någon annanstans.

Ritningar som kommer att utgöra underlag till de som sedan ska bygga anläggningen håller på att tas fram och beräknas vara klara under hösten 2019

När börjar vi bygga?

Mark och miljödomstolen förväntas fatta beslutom tillstånd att leda bort grundvatten i början av 2020. Om beslutet inte överklagas kan vi därefter börja bygga. Byggtiden planeras till 1,5 år.

 

 

Dokument från samråd vattenverksamhet 17:e april 2018:

Samrådsunderlag

Samrådsredogörelse

Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan