Det här har vi gjort hittills

Vi har hunnit med mycket under de åren vi byggt ut Roslagsbanan. Här samlar vi en del av det arbetet. Filmen visar ett års arbete med Roslags Näsby station, på tre minuter - ibland går det fort!

I samband med Roslagsbanans utbyggnad har säkerhet och tillgänglighet högsta prioritet. Vi satsar stora resurser för att förbättra säkerheten och tillgängligheten längs hela Roslagsbanan.

Stationer, tillgänglighet

För att förbättra tillgängligheten längs Roslagsbanan har vi genomfört en rad åtgärder vid de flesta av banans stationer. Huvuddelen av arbetena avslutades redan under 2012. Därefter har förbättringar skett på de sträckor där vi byggt dubbelspår samt på Stockholms östra i samband med ombyggnaden hösten 2015.

Det återstår nu två stationer (Frösunda och Kårsta) som vi ska rusta upp.

Beroende på hur de enskilda stationerna på Roslagsbanan är utformade har vi genomfört följande åtgärder för att förbättra tillgängligheten:
• Ramper har fått konttrastmarkeringar, handledare, räcken och avåkningsskydd.
• I vissa fall har nya ramper byggts.
• Perronger har kompletterats med kupolplattor och taktila stråk (orienteringsplattor för synskadade) och perrongkanter har kompletterats med sinusplattor och kontrastmarkeringar.
• I änden på perrongen har vi satt upp skydd för att motverka fall.
• I vägen fram till perrongen har vi lagt taktila stråk och övergångar har markerats med kupolplattor.
• Soffor och bänkar har fått resningshandtag, blivit anpassade i höjd och marken under kontrastmarkeras. I vissa fall har nya bänkar monterats.
• Trappor har kompletterats med kontrastmarkering.
Vi arbetar för att kollektivtrafiken ska upplevas som ett bra och tryggt alternativ när det gäller resor för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Plankorsningar, säkerhet

Längs Roslagsbanan finns över 100 övergångar för bil, gång och cykel, så kallade plankorsningar. Vi behövde göra om många av dessa för att vi ska kunna säkerställa säkerheten längs med banan. Några övergångar kvarstår att åtgärda.  

 De viktigaste långsiktiga åtgärderna för att öka säkerheten är att:
• Ersätta plankorsningar med broar eller tunnlar.
• Sätta upp helbommar i plankorsningar med allmän trafik (bilar, cyklister och gående).
• Bygga om övergångar för gående och cyklister så att enbart
ett spår i taget korsas. Det minskar väntetiden vid bommarna och tar bort risken för att personer kryper under bommar och blir påkörda av ett andra passerande tåg.
• Sätta upp bommar vid återstående plattformsövergångar.

Det här har vi redan gjort:

• Sedan 2012 har ett antal plankorsningar med allmänna bilvägar försvunnit.
• Som ett led i att förbättra säkerheten har vi installerat hinderdetektorer (slingor i marken) vid samtliga plankorsningar med biltrafik. Det handlar om ett 30-tal plankorsningar längs hela Roslagsbanan.
• Halvbommar har vi ersätt med helbommar.
• Kvarvarande övergångar till plattformar har vi försett med bommar.
• Vi har monterat fler och bättre stängsel vid stationerna.
• Vi har byggt fler så kallade chikaner, sicksack-övergångar, med bommar mellan spåren.
• Fler övergångar för gång- och cykeltrafikanter där inte spåren behöver passeras.
• På bommarna har vi satt upp budskap och varningsskyltar för gående.

Vi har idag två planerade planskilda korsningar att bygga, vid Frescati och Enebybergs station

Hinderdetektorer

Svåra olyckor kan nu undvikas genom att fordon som finns på och intill plankorsningarna nu upptäcks i ett skede innan bommarna har gått ner. Det finns slingor installerade i marken som känner av detta och som gör att tåget bromsas automatiskt. Redan har ett tillbud bevisat att systemet fungerar.

Dubbelspår

Av de totalt 22 kilometer dubbelspår vi ska bygga har vi hittills klarat av 20. De sista två kilometrarna är de som färdigställs under 2021 mellan Täby kyrkby och Kragstalund.

Bullerskydd

För att minska på störningarna från Roslagsbanan har vi arbetat intensivt med bullerskydd längs hela banan. I filmen berättar Eva vilka insatser vi gjort längs banan (filmen är inspelad 2015).  

Vi har arbetet med flera olika metoder och åtgärder som har till syfte att skärma av buller och minska uppkomsten av buller vid källan. Vid upphandlingen av de nya tågen ställdes även krav på bullernivåer.

För att dämpa buller från järnvägen har vi genomfört en rad olika åtgärder:

 • Bullerskyddsskärmar vid spår, traditionella höga skärmar och spårnära låga skärmar
 • Skärmar lokalt för uteplatser vid enskilda fastigheter
 • Fönster och friskluftsventiler
 • Inglasning av balkonger
 • Ljudabsorbenter på plattformskanter
 • Ljudabsorbenter under perrongtak
 • Ljudabsorbenter på bergväggar
 • Smörjning av spår
 • Bullerdämpning vid källan till exempel med nya kompressorer och hjuldämpare på tågen

Stockholms östra

För att klara en utökad kapacitet i framtiden har vi anpassat spårområde och perronger vid Stockholms östra. Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och minskad störningskänslighet så att fler tåg kan köra in och ut samtidigt. Vi har oxå genomfört en ombyggnation av signalsystem, el- och telesystem samt kontaktledning.

Ombyggnaden innebar förlängt spår, fler växlar och att spår 6 och 7 flyttade upp så att de hamnade i samma nivå som övriga spår. Vid spåren finns en ny mittplattform med nytt tak.

Vid perrongerna ner mot Drottning Kristinas väg finns nu en ny bred trappa. Vi har installerat en ny högtalaranläggning och ny ledbelysning för ökad trygghet och trevnad.

Följande åtgärder har genomförts för att reducera buller:

 • Ljudabsorbenter vid plattformskanter och i plattformstak.
 • Nytt högtalarsystem som riktar ljudet över plattformarna, men begränsar det utanför dessa.
 • Fönster och friskluftsventiler, inglasning av balkonger på närliggande fastigheter.
 • Ljudabsorbenter vid plattformarna.
 • Ljudabsorbenter under perrongtaken.
 • Smörjning av spår.


Roslagbanans nyhetsbrev

Vill du ha vårt nuhetsbrev direkt på mejlen? Anmäl dig här!

Läs vårt senaste nyhetsbrev här.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?