Buller och miljö

Att åka kollektivt är klimatsmart, därför behöver Roslagsbanan byggas ut, så att fler invånare i norrort kan åka klimatsmart. Samtidigt kräver omgivningen också ett aktivt miljöarbete. I samband med utbyggnaden av Roslagsbanan satsar vi stora resurser för att skapa en bättre närmiljö för både boende, djur och natur läng med banan.

Roslagsbanan vid Frescati

Vi arbetar inom en rad olika områden för att förbättra miljön. Några exempel:

 • Produkt- och materialval sker utifrån Byggvarubedömningens kriterier - vi väljer produkter/material med en lägre miljö- och hälsopåverkan.
 • Bullerskyddsåtgärder - förbättrad bullersituation längs hela Roslagsbanana även på de sträckor där vi inte bygger nytt.
 • Vi väljer energieffektiva lösningar och vid våra depåer utreder vi produktion av egen förnybar energi  - lägre energiförbrukning samt förnybar energi.
 • Vi återanvänder material, produkter samt jord- och bergmassor i anläggningen - avfallsmängden, transporter och råvaruförbrukningen minskar.
 • Vi förser kabelbrunnar med evakueringsrör för grod- och kräldjur och vid vissa vattendrag som passerar järnvägen anlägger vi småviltspassager - anpassningar till djurlivet.
 • I skogsområden där det finns vilda djur och friluftsliv har vi på flera ställen skapat viltpassager under de nybyggda dubbelspåren. 

 

Miljökonsekvensbeskrivning

När vi planerar för att bygga ny järnväg och depå upprättar vi en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som beskriver den direkta och indirekta miljöpåverkan som uppstår till följd av utbyggnaden. MKB:n ger i ett tidigt skede en god bild över hur vi påverkar miljön samt vilka åtgärder som vi bör prioritera. 

Vi har även tagit fram en MKB för befintlig och framtida trafik på hela Roslagsbanan. Det innebär att alla får tillgång till en beskrivning av trafikens miljö- och hälsoeffekter. Läs mer om den frivilliga tillståndsprövningen nedan.

Miljöpåverkan under byggtiden

Vi arbetar målmedvetet med att minska störningar och miljöpåverkan i byggskedet:

 • Inför störande arbeten informerar vi alla berörda i god tid
 • Om möjligt väljer vi arbetsmetoder som bullrar mindre
 • Bullrande arbeten utför vi så långt som möjligt på dagtid
 • Vi utreder och bevakar grundvattennivåer
 • Vi utreder och förebygger vibrationsstörningar
 • Vi förebygger dammning
 • Vi väljer produkter, som kemikalier och material, utifrån Byggvarubedömningens kriterier
 • Avfallssorteringen är välordnad och vi gör detta på ett miljöriktigt sätt
 • Vi håller transportvägar rena
 • Vi skyddar vegetation som ska bevaras
 • Vi renar processvatten och använder grumlingsskydd

Resenärer vid Tibble station

Hur arbetar vi med buller under Roslagsbanans ombyggnad?

Miljöarbetet är ständigt i fokus under vårt arbete med att bygga ut Roslagsbanan till framtidens transportmedel. Det gäller även mijön i omgvningen och boendemiljön. Därför satsar vi stora resurser på att dämpa buller längs hela Roslagsbanan.

Vad är buller

Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud. Men upplevelsen av buller är personlig, ljud som den ena önskar kan bli oönskade ljud för någon annan eftersom människor upplever buller på olika sätt.

Vi bygger olika bullerskydd så att även när tågen blir fler och åker snabbare i framtiden ska buller upplevas lägre än idag.

Du ska kunna njuta i naturen, under din cykeltur eller i ditt eget hem.

Det här ska vi uppnå som högsta ljudnivå vid tågpassager

•45 dBA, bostadsrum

•70 dBA, vid uteplats invid fasad

 

 

I Sverige gäller följande riktvärden för järnvägstrafikbuller vid nybyggnad av bostäder eller vid järnväg:

5 dBA, bostadsrum.

70 dBA , vid uteplats

 

Trafikbuller redovisas i enheten decibel A, dBA, där A anger att man anpassat värdet efter människans sätt att uppfatta ljud.

 

minskar vi buller

En av våra viktigaste målsättningar i samband med upprustningen av Roslagsbanan är att minska bullerstörningar längs hela banan.

Vi arbetar med flera olika metoder och åtgärder som har till syfte att skärma av buller och minska uppkomsten av buller vid källan. Vi ställer krav på bullernivåer vid upphandling av nya tåg. För att dämpa buller från järnvägen genomför vi en rad olika åtgärder:

 • Bullerskyddsskärmar vid spår, traditionella höga skärmar och spårnära låga skärmar
 • Skärmar lokalt för uteplatser vid enskilda fastigheter
 • Fönster och friskluftsventiler
 • Inglasning av balkonger
 • Ljudabsorbenter på plattformskanter
 • Ljudabsorbenter under perrongtak
 • Ljudabsorbenter på bergväggar
 • Smörjning av spår
 • Bullerdämpning vid källan t.ex. med nya kompressorer och hjuldämpare på tågen

 

Bullerskyddsåtgärder 2017

Under årets trafikavstängningar på Kårstalinjen och Österskärslinjen genomförs följande arbeten:

• Djursholms Ösby – Bråvallavägen
Mellan Fafnerstigen och Bråvallavägen kommer en ny högre träskärm ersätta den befintliga samt en ny mittskärm monteras mellan spåren. Bullerabsorbenter kommer även monteras på plattform 3 & 4 vid Djursholms Ösby.

• Bråvallavägen – Djursholms Ekeby
Den transparenta skärmen på bron över Bråvallavägen kommer färdigställas. På båda sidor om plankorsningen vid Danderydsvägen kommer spårnära skärmar i betong uppföras.

• Djursholms Ekeby
Arbetet med montering av nya skärmar och renovering av befintliga träskärmar runt Djursholms Ekeby kommer färdigställas. Det inkluderar bland annat nya träskärmar och mittskärmar mellan spåren samt montering av så kallade rällivdämpare.

• Enebyberg station
Montage av spårnära skärmar i betong samt mittskärm mellan spåren. Den befintliga träskärmen kommer att förlängas ytterligare söderut.

• Enebyberg – Roslags Näsby
De befintliga träskärmarna kommer att ses över och kompletteras/renoveras.

• Ormsta
 Vi bygger spårnära bullerskärmar på den östra sidan om banan med start vid plankorsningen Snäpptunavägen/Ormstavägen och vidare cirka 400 meter norrut.

• Kårsta
Spårnära skärmar i betong monteras på båda sidor om spåret före och efter plankorsningen vid Kårstavägen.

• Viggbyholm – Hägernäs
Förberedande grundläggningsarbeten.

Tidigare genomförda bullerskyddsåtgärder

• Stockholms östra
Ljudabsorbenter i perrongtak och perrongkanter.

• Djursholms Ösby – Näsby Park
Montage av spårnära skärmar, träskärmar, transparenta skärmar och komplettering av befintliga träskärmar.

• Djursholms Ösby – Stocksund
Montage av träskärmar och transparenta skärmar.

• Rydbo – Åkers Runö
Montage av träskärmar.

• Åkersberga – Österskär
Montage av spårnära skärmar av betong.

• Visinge – Täby Kyrkby
Montage av träskärmar.

• Kragstalund – Vallentuna
Montage av träskärmar.

• Djursholms Ösby
Montage av träskärmar kring stationen.

• Djursholms Ösby – Bråvallavägen
Montage av spårnära skärmar av betong.

• Bråvallavägen – Djursholms Ekeby
Montage av spårnära skärmar.

Traditionella bullerskyddsskärmar

Bullerskyddsskärmar i trä och plexiglas vid Djursholms Ösby.

Traditionella bullerskyddsskärmar är ofta höga och placeras 4,5–5,0 meter från närmaste spår. De är konstruerade med ljudabsorbenter på spårsidan och är utformade för att dämpa bullret så effektivt som möjligt.

Spårnära skärmar

Spårnära bullerskyddsskärm i betong och mellan spåren en skärm i metall.

Ett alternativ till traditionella bullerskyddsskärmar är spårnära skärmar som är låga, cirka 70 cm, och som placeras i direkt anslutning till spåret. Tester visar att de kan vara ett effektivt och användbart alternativ till traditionella höga bullerskyddsskärmar. Spårnära skärmar påverkar landskapsbilden endast i mindre omfattning. 

Hjuldämpare, rällivdämpare och friktionsmodiferare 

Hjuldämpare

Vi arbetar även med riktade åtgärder för att minska själva uppkomsten av buller vid källan som är vagnarnas hjul. Hjuldämpare, rällivdämpare och friktionsmodiferare är olika varianter som vi testar och utvecklar.

Bullerskydd vid uteplatser

Skärmar vid uteplatsExempel på bullerskydd vid uteplats

Där så behövs erbjuder vi lokala bullerskyddsåtgärder i samråd med enskilda fastighetsägare. Lokala bullerskyddsskärmar kan anpassas efter befintliga förhållanden och monteras oftast i anslutning till fasad med uteplats. Ibland kan inglasning av balkong eller altan vara ett alternativ.

Bullerskydd inomhus

Ett effektivt sätt att komma tillrätta med högt buller inomhus kan vara att åtgärda fönster och friskluftsintag, eftersom de normalt avgör ljudnivån. I de fall då bullernivåerna i boningsrum överstiger riktvärdena kan vi erbjuda följande åtgärder:

 • Förstärkning av befintliga fönster med tilläggsrutor
 • Montering av bullerdämpande isolerrutor i befintliga fönster
 • Montering av bullerdämpande friskluftsventiler
 • Byte av glas i befintliga fönster
 • Nya tätlister
 • Under speciella förhållanden kan det även bli aktuellt att byta ut befintliga fönster mot nya

 

 

Roslagsbanan – precisering av riksintresse (pdf)När man arbetar med att dämpa buller använder man sig av riktvärden som är ett av myndigheterna accepterat störningsmått.