Samråd Räddnings- och servicetunnel, Norsborg

Samråd genomförs nu kring tunneln som går från Sankt Botvids väg in i Eriksbergsåsen. Här samlar vi in synpunkter från berörda parter och kan på så sätt förbättra beslutsunderlaget och fånga upp information som vi eventuellt missat.

Illustration av mynningen till Räddnings- och servicetunneln

För att bygga depån har tillstånd för vattenverksamhet sökts och projektet fick under 2012 en miljödom. I den miljödom som projektet har står det att arbetstunneln ska förslutas och att återställning av naturmarken vid Sankt Botvids väg ska ske. Det står även att arbetstunneln inte ingår i det område där permanent avledning av grundvatten får ske. Istället medger tillståndet grundvattenbortledning ur arbetstunneln till den 31 december 2017. Projektet behöver därför nu en ny miljödom när tunneln ska vara kvar.

Tunneln användes under byggtiden för att kunna tömma berget på alla sprängmassor. Här åkte lastbilar varje natt med bortsprängt berg så länge sprängningarna pågick. Fortfarande används arbetstunneln för transporter in och ut ur berget, med mindre omfattning.

Projektet ser nu ett flertal fördelar med att behålla arbetstunneln och nyttja denna som en extra tillfartsväg för räddnings- och servicetransporter till uppställningstunnlarna. Den stora nyttan är att är att räddnings- och servicetunneln utgör en extra angreppsväg för räddningstjänsten i det fall behov för insatser skulle uppstå. Därutöver är en stor nytta för drift och underhåll av röda linjen att tunneln kan användas som en utgångspunkt för service och underhållsarbete, vilket medför snabbare åtgärdstider med mindre påverkan och inskränkningar på tunnelbanetrafiken. För depån är tunneln också tänkt att kunna användas för särskilda transporter, så som till exempel leverans av större reservdelar, slamsugning av brunnar och pumpgropar, leveranser av material vid en eventuell framtida ombyggnation i depåtunnlarna. Samtliga dessa transporter är sällan förekommande och sammantaget bedöms antalet fordonspassager till någon eller några per månad.

I samrådsunderlaget finns analys, kartläggning och utredning som beskriver tunneln och dess konsekvenser. Läs gärna underlaget och kom med dina synpunkter. 

Välkommen med dina synpunkter

Just nu pågår arbetet kring tunneln för fullt och vi vill veta vad du tycker. Välkommen med dina synpunkter antingen via e-post eller skriftligen med vanlig post

Period för att lämna synpunkter:15 mars – 15 april 2016

Kontaktuppgifter för svar på eventuella frågor och lämnande av synpunkter:

E-post: norsborgsdepan@sl.se

Brev: Norsborgsdepån, Kärsbyvägen 3, 145 71 Norsborg

Märk brev och e-post med "Samrådssynpunkter, Räddnings- och servicetunnel"

Den 5/4-2016 klockan 18:00 har vi ett informationsmöte kring räddnings- och servicetunneln på projektkontoret, Kärsbyvägen 3 i Norsborg. Anmäl dig till mötet genom att skicka ett mejl till norsborgsdepan@sl.se. Välkommen! 

Tillbaka till nyhetslistan nya tunnelbanetåg på röda linjen