Nya tunnelbanetåg på Röda linjen

Under närmaste åren kommer de äldsta tågen på tunnelbanans röda linje att ersättas av nya. Med de nya moderna tågen får resenärerna en bekvämare resa. Tågen är utformade för att optimera resenärsflödet och för att vara tillgängliga för alla resenärer oavsett förutsättningar. Just nu pågår ett intensivt arbete med att testa de nya tågen.

Projektets tidslinje

2018-06-09 00:00:00
Leverans
2018-06-09 00:00:00

Första C30-vagnen når Stockholm

Leveransen påbörjas av de första vagnarna. Totalt ska 96 vagnar levereras.

2018-10-01 00:00:00
Typtester påbörjas
2018-10-01 00:00:00

Typtester påbörjas

Typtester påbörjas. Här testas olika delsystem som bromssystem och dörrar.

2019-06-01 00:00:00
Klart för tester i blandad trafik
2019-06-01 00:00:00

Klart för tester i blandad trafik

Fordonsgodkännande från Transportstyrelsen. Möjliggör fortsatta tester i blandad trafik.

2019-10-01 00:00:00
Tester för driftsäkerhet
2019-10-01 00:00:00

Tester för driftsäkerhet

Driftsäkerhetstester inleds. Syftet är att verifiera att vagnarnas driftsäkerhet motsvarar våra högt ställda förväntningar. Testerna görs med korta och långa tåg.

2019-11-01 00:00:00
Erfarenhetsdrift
2019-11-01 00:00:00

Erfarenhetsdrift

C30 börjar synas på spåren. Syftet är att verifiera hur tåget beter sig som helhet i vanlig trafikering. Detta innebär att tågen testas mellan ordinarie avgångar.

Detta gör vi

Trafikförvaltningen har köpt in 96 vagnar som bildar 48 fullängdståg. Tillsammans med nya och upprustade depåer och gemensamma IT-lösningar framtidssäkrar vi trafiken på tunnelbanans röda linje.

Syfte

Syftet med moderniseringen är att fler resenärer ska få plats på röda linjen. De ska dessutom kunna åka bekvämare, snabbare och säkrare än i dagsläget och tågen är mer tillgänglighetsanpassade än dagens tåg. För att kunna underhålla de nya tågen har depåer byggt och upprustats.

Vem påverkas och tidplan

Sommaren 2018 kom de första vagnarna till Stockholm för tester. Under 2019 kommer C30 att börja synas på tunnelbanans spår. 2022 ska alla 96 vagnar vara levererade.

C30 - de nya tunnelbanetågen

Det nya tunnelbanetåget C30 står parkerat på järnvägsspår. Fönstret till förarhytten är stort med en upplyst kant runt om. Tåget är grått med blåa dörrar.

En bild av det nya tunnelbanetåget C30. Utsida och insida skiljer sig från dagens tunnelbanetåg C20 och CX.

Trafikförvaltningen har beställt 48 nya tåg (96 vagnar) av typen C30 till Röda linjen till ett värde av drygt fem miljarder kronor. De nya tågen som beställts ska öka attraktiviteten i tunnelbanan, bland annat med genomtänkt design, hög driftsäkerhet, ny teknik, ökad kapacitet, ny utformning som minskar den upplevda trängseln och ger bättre tillgänglighet för alla resenärer.

Idag finns två fordonstyper på Röda linjen. C20 har trafikerat Stockholms tunnelbana i cirka 20 år. De äldsta så kallade CX-tågen levererades på 70-talet. De flesta av dem har gått över 200 000 mil och behöver ersättas. Fler tåg behövs dessutom för att möjliggöra en utökad trafik på Röda linjen.

Noggranna tester

Den första vagnen av modell C30 levererades i juni 2018. Sedan dess har ett omfattande arbete med att testa vagnarna pågått. Till exempel har vagnarnas olika system och delar testats, som till exempel bromsar och dörrar. Nästa steg är att testa driftsäkerheten och att testa att vagnarna fortsätter fungera som kravställt, även efter att det rullat ett visst antal kilometer. Dessa tester sker dels på speciella testspår och dels på tunnelbanans vanliga spår. Dessutom ska det säkerställas att underhållsarbete kan utföras på ett bra och säkert sätt samt att arbetsmiljön för alla som arbetar med de nya vagnarna uppfyller de krav som ställts.

C30 kommer stegvis börja synas på spåren för tunnelbanans resenärer.

C30 kommer stegvis börja synas på spåren för tunnelbanans resenärer. Detta för att vissa tester kommer att ske mellan ordinarie avgångar, utan att ta upp passagerare. Då testas att de nya vagnarna beter sig som förväntat i ett trafikerat tunnelbanenät. I nästa steg fortsätter testerna, med passagerare.

Förberedda för framtiden

C30 kommer, som första svenska tunnelbanetåg, att vara utrustade med luftkonditionering. Det innebär en komfortökning, inte minst på den södra delen av röda linjen där tågen till stor del går ovan jord.

Som första svenska tunnelbanetåg kommer C30 att vara utrustade med luftkonditionering.

Tågen är från leverans förberedda för att i framtiden kunna köras i helautomatisk drift om ett sådant beslut fattas.

Utformning med tillgänglighet i fokus

Upphandlingens övergripande krav när de nya tågen, C30, handlades upp var robusta vagnar med hög kapacitet, god kvalitet och en modern utformning.

De nya C30-tågen består av två vagnar som vardera är 70 meter långa, till skillnad från dagens tåg som består av tre vagnar.

Bredare gångar och egna ytor för till exempel barnvagnar och rullstolar ökar tillgängligheten för alla resenärer och bidrar samtidigt till ett bättre resenärsflöde

De nya tågen har även en annan möblering med fler dörrar och säten längs sidorna. Möbleringen ger bredare gångar med utrymmen speciellt avsedda för barnvagnar och rullstolar samt plats för fler stående resenärer. Samtidigt medför utformningen snabbare av- och påstigning, vilket är en förutsättning för tätare och mer punktlig trafik.

Det finns fortfarande sittplatser om fyra, med större benutrymme jämfört med dagens tåg. De sittplatser som är speciellt avsedda för resenärer med funktionshinder, sk prioplatser, är tydligt markerade med gult tyg. På så sätt är det enkelt att se vilka platser som är avsedda för resenärer med stort behov att sitta.

Insidan på den nya tunnelbanevagnen. vagnen är ljus och har mer öppna ytor för rullstolar och barnvagnar. Vagnen har fler ledstänger än vagnarna som kör idag.

En bild av insidan på de nya tunnelbanevagnarna. Dagens möblering med grupper om fyra säten blandas med längsgående sittning, vilket möjliggör speciella utrymmen avsedda för rullstolar och barnvagnar samtidigt som den nya möbleringen bidrar till ett bättre resenärsflöde och snabbare på- och avstigningar.

 Två tomma säten bredvid varandra med ryggarna mot tunnelbanevagnens vägg. Sittdelen på det ena sätet är klädd i mörkgrått tyg och ryggstödet är klätt i ett tyg med trekantsmönster i ljusgrått och mörkgrått. Sätet bredvid har sittdel i skarpt gul färg och motsvarande trekanstmönster i ljusgult och mörkgult.

I de nya tågen kommer det att vara enkelt att se vilka platser som är sk prioriterade sittplatser. De sittplatserna har tyg i en egen gul färg. Det betyder att den som har särskilt behov av sittplats har företräde att sitta på de gulklädda sätena. Sitter du på en sådan plats men klarar av att stå eller att sitta någon annanstans ska du resa på dig om en passagerare med behov av prioriterad sittplats kliver på.

Andra exempel på tillgänglighetsanpassningar:

  • Blindskrift
  • Dörrknappar med ljudkontraster exteriört & interiört
  • Hållstänger som går längre ner för barn/korta personer, fler platser att hålla sig i och återinförande av mittstolpen
  • Tydligare varningssignal vid dörrstängning – hel ljuslist över dörrarna
  • Exteriöra displayer placerade längre ner för bättre visibilitet
  • Golvmatta med högre friktion för att minimera halkrisk

Nya och anpassade depåer

Norsborgsdepån

Trafikförvaltningen har byggt en ny tunnelbanedepå, ett garage för tunnelbanetåg, i Norsborg. Depån har till största delen byggts inne i berget under Eriksbergsåsen med en verkstadsbyggnad i slänten mellan Hallundavägen och Skarpbrunnavägen.

Norsborgsdepån framsida

Depån togs i bruk 2018 i samband med att de nya tunnelbanetågen kom till Stockholm.

Nyboda och Hammarby

Upprustningen av depåerna i Hammarby och Nyboda syftar till att möjliggöra underhållet av de nya C30-tågen. Anpassningarna behövs bland annat för att de nya vagnarna är 70 meter långa jämfört med dagens 46,5 meter.

Dagens och framtidens röda linje

Röda linjen, som invigdes 1964, är 41 kilometer lång och går från Ropsten och Mörby i norr till Fruängen och Norsborg i söder. Längs sträckan finns 36 stationer, varav 20 stycken är utomhus. Tågen som rullar längs linjen är 140 meter långa och cirka 500 000 resenärer åker med linjen varje dag.

Ett arbete med att modernisera hela tunnelbanans röda linje har pågått under en längre period. En del av det arbetet var att byta ut dagens signalsystem mot ett nytt trafikstyrningssystem. Under november 2017 hävde SL kontraktet med leverantören av det nya trafikstyrningssystemet, vilket betyder att inget nytt signalsystem installeras. De nya tågen kommer att köra på det befintliga signalsystemet. Ett projekt har startats för att säkerställa att nödvändiga åtgärder utförs för att det befintliga signalsystemet ska hålla och fortsätta vara säkert.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?