Miljö- och klimatarbete i kollektivtrafiken

Vårt viktigaste bidrag till en hållbar miljö och låg klimatpåverkan handlar om att så många som möjligt ska välja kollektivtrafiken före bilen så ofta som möjligt. Men vi arbetar aktivt för miljön och en hållbar framtid på många andra sätt utöver det.

Alla som reser kollektivt tar ett stort klimatansvar.

Stockholms kollektivtrafik är världsledande när det gäller omställning till förnybar energi. All kollektivtrafik på land drivs med biobränslen eller el som kommer från sol, vind och vatten.

Region Stockholm samarbetar med näringsliv och forskning för att hitta nya effektiva lösningar och bidrar aktivt till att driva utvecklingen framåt.

Men vi är inte nöjda med det. Vi arbetar mot mycket högt ställda miljömål och inspirerar andra att följa efter.

Kollektivtrafikens miljömål

Miljömålen definieras i landstingets (nuvarande Region Stockholms) miljöprogram 2017- 2021 och i Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram. Men vi lyssnar också till andra krav och är lyhörda för utvecklingen i omvärlden.

Våra viktigaste miljömål är att:

  • Öka antalet resenärer i kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka. Vi ska ständigt underlätta för fler att åka kollektivt istället för att ta egen bil.
  • Driva all buss och spårtrafik med förnybra drivmedel. År 2030 ska inga fossila drivmedel vara kvar i kollektivtrafiken på land. Tack vare ett målinriktat arbete nåddes detta mål, med undantag av en mindre buss, i förtid vid ingången av 2017.
  • Öka andelen förnybara drivmedel i skärgårdstrafiken. År 2021 ska 90 procent av alla båtar, både pendelbåtarna och Waxholmsbolagets båtar, drivas med förnybar energi. År 2030 ska all vår sjötrafik vara fossilfri.
  • Minska bullernivån. År 2030 ska buller som orsakas av tåg inte upplevas som störande.
  • Minska utsläppen av partiklar och kväveoxider. År 2020 ska utsläppen av kväveoxider och partiklar från kollektivtrafiken ha minskat till hälften jämfört med 2009. År 2030 ska utsläppen vara 75 procent lägre än 2009.
  • Fortsätta att arbeta för effektivare energianvändning. År 2030 ska kollektivtrafiken använda 15 procent mindre energi per personkilometer jämfört med 2011.
  • Fasa ut mängden miljö- och hälsofarliga kemikalier. Miljö- och hälsofarliga kemikalier som används i drift och underhåll av kollektivtrafiken ska ha minskat med 30 procent 2021, jämfört med 2017.
  • Minska energiförbrukningen och öka andelen förnybar energi i fastigheter och anläggningar. Energiförbrukningen i fastigheter ska ha minskat med 10 procent år 2021 och med 30 procent år 2030, jämfört med 2011. År 2030 ska dessutom all energi komma från förnybara källor.
  • Ta hänsyn till miljöaspekter i bygg- och anläggningsprojekt och begränsa klimatpåverkan i byggprocessen. Det gör vi genom att prioritera miljögodkända materialval, öka materialåtervinningen och arbeta aktivt för att förebygga avfall.

Viktigt mål om förnybart bränsle

All spårtrafik drivs av el från förnybara källor sedan länge. Vid årsskiftet 2016/2017 fasades även det sista fossila bränslet ut från busstrafiken, med undantag för en mindre buss på Tynningö och en på Ornö. Dessa två sista bussar byttes ut sommaren 2018.

Vid slutet av 2011 körde 58 procent av bussarna i SL-trafiken på förnybara drivmedel.

Vi har arbetat systematiskt med utfasning av fossila drivmedel i snart 30 år och hela tiden haft högt ställda miljömål. Det har givit resultat.

Nu går arbetet vidare med fokus på en snabb ökning av andelen förnybart drivmedel även när det gäller sjötrafiken med pendelbåtar och Waxholmsbolagets skärgårdsbåtar.

Så arbetar vi för att nå miljömålen

Utgångspunkten för miljöarbetet är att förebygga och minska negativ påverkan på människors hälsa och miljö. Det är lika viktigt i alla delar av vår verksamhet.

Vi arbetar med tydliga mål för vårt miljöarbete, vi är noga med att följa pp resultat mot målen och vi strävar hela tiden mot nya sätt att tänka. Utöver det samarbetar vi med våra leverantörer och samarbetspartners och vi ställer tydliga krav i upphandling och inköp. Det är ett av våra mest kraftfulla verktyg i arbetet med att ta ansvar för miljön. Genom att ställa krav på andra påverkar vi utvecklingen också långt utöver vår egen verksamhet.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och följer FN-initiativet Global compacts regler kring bland annat miljö.

Strategi och styrande dokument

Vårt miljöarbete styrs av miljöprogrammet 2017- 2021 samt av Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram. Miljöarbetet hålls ihop av trafiknämndens strategi för hållbar utveckling och åtta övergripande principer som visar vägen i de val som behöver göras för att utveckla en attraktiv och hållbar kollektivtrafik.

Läs mer om trafikförsörjningsprogrammet här på sll.se

Läs mer om miljöprogrammet här på sll.se

Läs mer om hållbar utveckling inom kollektivtrafiken här på sll.se