Samråd för Tvärbanan till Kista och Helenelund

Syftet med samråd är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet är också ett sätt att skapa förankring hos berörda parter och fånga upp information som eventuellt har missats.

Så länge pågår ett samråd

Ett samråd varar under en längre tidsperiod. Under samrådstiden hålls ett så kallat samrådsmötet. Vid mötet presenteras mer information och då kan man också  ställa frågor och framföra synpunkter till representanter på plats.  

Samråd sker i samband med kommunernas detaljplaner

Enligt plan- och bygglagen(PBL) har kommunerna ansvar för planläggningen och ska samråda när detaljplaner tas fram. Synpunkter på utbyggnaden av Kistagrenen lämnas via kommunernas detaljplaner.

På respektive kommuns webbplats finns information om pågående detaljplaner längs Kistagrenen och information om var, när och hur man kan lämna synpunkter på planerna.

  • I Stockholm delas planarbetet för Kistagrenen upp i flera delar. Sträckan går genom stadsdelarna Ulvsunda industriområde, Riksby, Bällsta, Bromsten och Kista. Pågående planarbete kan du läsa mer om på stockholm.se
  • I Sundbyberg delas planarbetet för Kistagrenen upp i två delar. Sträckan går genom stadsdelarna Rissne och Ursvik. Pågående planarbete kan du läsa om på sundbyberg.se.
  • I Sollentuna planläggs Kistagrenen tillsammans med detaljplanen för kvarteret Hoppet. Samrådet kan du läsa om på sollentuna.se.

Underlag till samråd

Flera olika analyser, kartläggningar och utredningar beskriver den planerade spårvägen och de konsekvenser som projektet innebär för människor och miljön. Läs de fullständiga underlagen till samråd. 

Underlag till samråd