Tvärbanan till Kista och Helenelund

Tvärbanan byggs ut åtta kilometer mellan Norra Ulvsunda till Helenelund.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi bygger ut Tvärbanans Kistagren från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.

Syfte

Med Kistagrenen knyts arbetsplatser i norr med bostadsområden i söder ihop. Resenärer i Stockholm ges en möjlighet till spårbunden kollektivtrafik till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Kistagrenen ger möjlighet till smarta byten till tunnelbana, pendeltåg och bussar.

Vem påverkas och tidplan

Alla som bor i närområdet kommer i någon mån att påverkas under byggtiden. Tvärbanan byggs ut i etapper. Vi planerar för trafikstart på sträckan Norra Ulvsunda till Bromma flygplats år 2020. Sträckorna Ursvik och Helenelund börjar trafikeras våren 2022 respektive 2023.

Klart för byggstart

Det är trafikförvaltningen inom Region Stockholm som ansvarar för utbyggnaden. Arbetet sker i nära samarbete med Stockholms stad, Sundbybergs stad och Sollentuna kommun. Vi började bygga under våren 2018. 

Kistagrenens linjesträckning

Kistagrenen är åtta kilometer lång och stannar på sin väg mellan Ulvsunda och Helenelund vid tio nya hållplatser och passerar genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. 

Resandet med Kistagrenen förväntas bli stort eftersom några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längs med sträckan.

En resa från Ulvsunda till Helenelund beräknas ta cirka 23 minuter.

Tusentals bostäder planeras längs Kistagrenen

Tillväxt sker där det finns infrastruktur. Längs Kistagrenen har det planerats in 16 700 nya bostäder i områdena kring Solvalla, Rissne, Ursvik, Kista och Ärvinge. 

Bromma Blocks och Bromma flygplats

Kistagrenen går efter hållplats Norra Ulvsunda över Ulvsundavägen på en egen bro och stannar vid en hållplats mellan galleriorna i Bromma Blocks. Efter nedfarten till handelsområdet fortsätter den på mark fram till Bromma Flygplats.

Bromma flygplats där Tvärbanan kommer att stanna.

Bromma flygplats där Tvärbanan kommer att stanna.

Tvärbanan går vidare mot Solvalla och Annedal där en tredje hållplats anläggs i nära anslutning till bostäderna i området. Spårvägen fortsätter därefter över Mälarbanan och Ulvsundavägen samt längs Kavallerivägen till Rissne centrum. I Rissne placeras den fjärde hållplatsen med möjlighet för byte till tunnelbanans blå linje mot Hjulsta och till buss.

Bro över Enköpingsvägen

Från Rissne till Ursvik går spårvägen på egen banvall samt på bro över Enköpingsvägen. Vid Stora Ursvik skapas en viktig bytespunkt mellan spårvägen och busstrafiken. Hållplatsen därefter blir Norra Ursvik.

Kistagrenen fortsätter sedan över Järvafältet, där dragningen ska göra så lite intrång som möjligt på miljön. En hållplats placeras i Ärvinge med närhet till bostäder och arbetsplatser.

Kista centrum

Därefter går spårvägen längs Danmarksgatan fram till Kista centrum där en bytespunkt skapas med tunnelbanans linje mot Akalla samt bussar.

Från Kista centrum går spårvagnen i blandtrafik mot Kistamässan och sedan vidare till Helenelund station där ändhållplatsen placeras i nära anslutning till pendeltågsstationen.

Ny spårvagnsdepå

För att kunna trafikera Kistagrenen behövs dels nya vagnar, dels en ny spårvagnsdepå för uppställning och underhåll av vagnarna. Det finns en överenskommelse med Sundbybergs kommun om att bygga depån i anslutning till den befintliga tunnelbanedepån i Rissne.

Vad är på gång just nu

Sommaravstängning

Vi stänger av Tvärbanan mellan Alvik och Solna station från fjärde juli och månaden ut. Under avstängningen kopplar vi ihop Kistagrenen med Solnagrenen.

Vi arbetar dygnet runt. Bullrande arbeten görs främst på dagen.

Den första augusti öppnar vi hållplatserna Norra Ulvsunda och Karlsbodavägen igen. Hållplatsen Norra Ulvsunda är nu ombyggd med nya plattformar, ett extra uppställningsspår och en mer tillgänglig spårövergång.  

Efter sommaravstängningen fortsätter vi att bygga ut Kistagrenen. Vi gör flera arbeten utanför spårområdet och viss begränsad framkomlighet kan förekomma i området runt Norra Ulvsunda. Under hösten kopplar vi på växlar och signalanläggning och spåren mellan Norra Ulvsunda och Karlsbodavägen byggs ihop med Tvärbanans Kistagren.

Arbetsområdet vid Bromma Blocks

I området närmare flygplatsen görs markarbeten så att vi kan bygga den nya hållplatsen Bromma flygplats.

Arbeten vid Bromma flygplats

Arbeten vid Bromma flygplats.

Arbetsområdet Bromma Blocks

Färdigbyggd bana och planteringar Bromma Blocks.Arbeten vid Bromma handelsområde.

Vi syns och hörs på fler platser

Under sommaren kommer vi att synas på flera platser när vi börjar med fler förberedande arbeten inför kommande utbyggnad av Tvärbanan.

Nytt arbetsområde vid Bromma flygplats

I mars börjar vi arbeta längs Ulvsundavägen vid flygplatsområdet. Även där gör vi förberedande arbeten inför kommande spårbyggnation. Arbetena görs för nästa etapp av utbyggnaden från Bromma flygplats till Ursvik. För att göra plats för spårområdet stänger vi av gång- och cykelvägen på västra sidan av Ulvsundavägen mellan Bromma Blocks och Bällstavägen. Avstängningen gäller resten av byggtiden, till 2023, då en ny gång- och cykelväg byggs klart längs spårvägen.

I sommar lägger vi om fjärrvärmeledningarna i området mellan Bromma flygplats och Ulvsundavägen. När vi är klara med ledningsarbetena fortsätter vi med återställningsarbeten under augusti månad. Vi arbetar främst vardagar på dagtid.

Arbetena är inte bullrande men däremot kan visst ljud höras från maskiner.

Solvalla

Vi fortsätter med de markförstärkningsarbeten vi påbörjade under hösten 2019 i området vid Solvalla där Kistagrenens hållplats Solvalla ska ligga. Vi gör markarbeten, vi ska bygga en ny bro över Bällstaån och vi lägger om ledningar så att allt är klart när den nya spårvägen ska byggas.

Alla förberedande arbeten planerar vi att vara klara med sommaren 2020. Gång- och cykelvägen vid Hästsportens hus är öppen under hela byggtiden.

Översikt arbetsområdet ny hållplats Solvalla, Tvärbanan Kistagrenen.

Förberedande arbeten inför byggandet av hållplats Solvalla.

Solvalla, jordförstärkning med KC-pelare 191023

Markförstärkning med kalkcementpelare.

Rissne

Under byggtiden arbetar vi på flera platser samtidigt i området runt norra Rissne. Vi gör markarbeten och ledningsomläggningar för att göra plats för de nya spåren vid Enköpingsvägen och Madenvägen. Vi breddar ytan längs Artillerivägen så att spår, gång- och cykelväg och väg får plats. I vår och sommar utför vi schakt- och sprängningsarbeten vid Rissneleden. Vi spränger vid tre tillfällen per dag på dagtid. Vi har flaggvakter på plats för att alla ska kunna ta sig fram tryggt och säkert.

Många av våra arbeten är trafikpåverkande och vi leder om trafiken flera gånger under tiden vi bygger. Vi planerar för att våra arbeten pågår till och med hösten 2022.

Samtidigt gör Sundbybergs stad förberedande markarbeten runtom i Rissne. Under byggtiden kan det vara stökigt ibland men trafikanter, gående och cyklister har framkomlighet under hela byggtiden.

I maj rev vi gång- och cykelbron över Enköpingsvägen. Under tiden gäller en tillfällig omledningsväg via Gamla Enköpingsvägen och över Enköpingsvägen i en plankorsning vid Oxenstiernas gata. Detta planeras  gälla till 2023.

Sundbybergs stad ska bygga en ny permanent gång- och cykelbro väster om Kvarngatan.

Visionsbild av Tvärbanan på bro över enköpingsvägen.

Visionsbild av Tvärbanan på bro över Enköpingsvägen.

Visionsbild av hållplats Rissne på Rissne torg, Tvärbanan Kistagrenen.

Visionsbild hållplats Rissne torg.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?