Välja vårdgivare

Region Stockholm strävar ständigt efter att utveckla vården så att den överensstämmer med invånarnas behov. Med vårdval har invånare möjlighet att välja mellan olika vårdgivare. Det innebär också att vårdgivare, som uppfyller vårdvalets villkor kan etablera sig fritt.

Vårdval Stockholm

Vårdval Stockholm ska öka mångfalden i vårdutbudet och göra det lättare för invånare att välja vårdgivare. Vårdvalet bygger på Lag om valfrihetssystem, LOV

Det innebär dels att invånare har möjlighet att välja mellan olika vårdgivare, dels fri etablering för vårdgivare som uppfyller kraven som Region Stockholm ställer i vårdvalets förfrågningsunderlag. Kraven i förfrågningsunderlagen omfattar bland annat krav på medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, kompetens, lokaler och stabil ekonomi.

Fri etablering

Fri etablering betyder att alla vårdgivare som uppfyller kraven och blir godkhända kommer att kunna teckna ett avtal med Region Stockholm och starta verksamhet inom vårdvalet. Om vårdgivaren inte lever upp till kraven i vårdvalets förfrågningsunderlag kan avtalet sägas upp.

Region Stockholm utvecklar och följer kontinuerligt upp vården i regionen. Det innebär att kraven i förfrågningsunderlagen kan förändras för att bättre överensstämma med invånarnas behov av vård.

Vårdval Norrtälje

Vårdval Norrtälje ska öka mångfalden i vårdutbudet och göra det lättare för invånare att välja vårdgivare. Vårdvalet bygger på Lag om valfrihetssystem, LOV

Såväl etablerade som nystartade vårdgivare kan när som helst ansöka om att bli godkända för att starta en verksamhet inom ett vårdval. Ansökan görs per mottagning och beslut fattas av direktionen för kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Stabil ekonomi

Godkända vårdgivare ska uppfylla en rad olika villkor. Vårdgivaren ska till exempel ha en stabil ekonomi och lämpliga lokaler. Efter godkännandet skriver sjukvårds- och omsorgsnämnden ett avtal med mottagningen.

Om en leverantör inte lever upp till kraven kan avtalet sägas upp. Företag som driver flera mottagningar måste ansöka om godkännande för var och en av sina mottagningar.