Region Stockholm lämnar stabsläge

Tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt som också leder den Regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) har den 11 juni beslutat att avsluta det regionala stabsläget och återgå till normalläge från och med kl 15.00.

Nu är andelen nya smittade avsevärt mycket lägre än för några veckor sedan och nu återstår färre än hundra patienter med covid-19 som vårdas vid något av våra sjukhus. Sjukvårdsbehovet bedöms kunna klaras inom ordinarie organisation. Det finns beredskap för att snabbt återigen kunna gå upp i stabsläge om behov uppstår. 

- Jag vill först och främst återigen tacka medarbetarna i vården som har gjort en fantastisk insats under mycket lång tid. Nu vill jag även tacka alla som arbetat hårt i RSSL tillsammans med våra vårdgivare. Nu ser jag fram emot en fortsatt minskning av antalet som smittas och behöver sjukhusvård på grund av covid-19. Fortsatt gäller att fortsätta hålla avstånd, stanna hemma vid symtom och att arbeta hemma för den som kan. Det tillsammans med att så många som möjligt vaccinerar sig bör göra att vi kan undvika en fjärde våg till hösten, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Region Stockholm fortsätter att följa smittläget och sjukvårdsbehovet dagligen. Smittskydd Stockholm arbetar fortsatt mycket aktivt med covid-19, smittspårning och är redo att vidta åtgärder om det behövs för att minska risken för smittspridning.

Fakta: Bedömning av beredskapsläget 2021-06-11

RSSL har gjort en bedömning av pågående åtgärder och kommande behov. Bedömningen har gjorts i respektive funktion i staben samt utifrån Socialstyrelsens krav på katastrofmedicinsk förmåga enligt SOSFS 2013:22 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap.

Den samlade bedömningen är att med de åtgärder som vidtagits kan RSSL avvecklas och verksamheten överföras till ordinarie verksamheter.    

Fakta: Socialstyrelsens definitioner av beredskapslägen

Stabsläge
Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge
Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

Katastrofläge
Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård