Förlängda regionala rekommendationer i Stockholms län

Regionens smittskyddsläkare bedömer det som fortsatt nödvändigt att som tillägg till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd förlänga de särskilda rekommendationer Region Stockholm utfärdade den 23 februari. Dessa rekommendationer uppdaterades i beslut 30 april och började gälla den 3 maj och förlängs nu till den 13 juni 2021. Denna bedömning grundar sig liksom tidigare på det stora antalet covid-19 fall i regionen och att behovet av sjukhusvård såväl som intensivvård fortfarande är mycket högt.

Smittspridningen i Region Stockholm har under en mycket lång tid varit på en hög nivå. Trots en tendens till nedgång är den nuvarande nivån på antalet smittade fortfarande mycket högt. Därför krävs att alla fortsätter att ta hänsyn till och följer givna rekommendationer och fortsätter hålla avstånd, fortsätter arbeta hemma om man kan, stannar hemma vid minsta symtom och undviker att träffa andra utanför sitt normala nära umgänge.

Samråd kring rekommendationer har skett med Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län. Dessa rekommendationer gäller till och med den 13 juni 2021 eller tills något annat beslutas.

Nya bedömningar av de regionala rekommendationernas relevans utifrån läget kring smittspridningen görs löpande under perioden. Den 31 maj görs en särskild utvärdering om smittläget då har förändrats på ett sätt så att det motiverar förändrade rekommendationer.

Läs mer om vad de regionala rekommendationerna innebär:

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård