Krislägesavtalet föreslås aktiveras i Region Stockholm

Regionstyrelsen har vid ett extra sammanträde 23 december begärt att styrelserna i Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona-Kommunala företagens arbetsgivarorganisation ska fatta beslut om aktivering av krislägesavtalet inom IVA-verksamheter i Region Stockholm.

Både smittspridningen och sjukvårdsbehovet är fortsatt högt samtidigt som sjukfrånvaron hos akutsjukhusens medarbetare är högre än normalt. Med anledning av det ansträngda läget inom intensivvården vid länets sjukhus har regionstyrelsen begärt att krislägesavtalet ska aktiveras för intensivvårdsverksamheterna i Region Stockholm.

I Region Stockholm föreligger nu en händelse eller händelseförlopp som avviker från det normala, som innebär allvarliga samhällsstörningar, kräver omedelbara insatser i regionen och som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i regionens sjukvårdsverksamhet vad gäller personalförsörjning till regionens IVA-sjukvård.

Under de nu extraordinära omständigheter som råder, att det föreligger ett krisläge vad gäller personalförsörjningen i Region Stockholms IVA-verksamheter till följd av covid-19, anser regionstyrelsen att en aktivering av krislägesavtalet är nödvändigt för säkerställande av personalförsörjningen inom intensivvården.

- Om nu krislägesavtalet aktiveras ska det användas med stor restriktivitet och under så kort tid som möjligt eftersom det är mycket tufft för våra medarbetare att arbeta enligt Krislägesavtalet villkor, säger Ulrika Sundquist HR-direktör inom Region Stockholm.

- Vi kommer också att fortsätta med att erbjuda olika stödinsatser, exempelvis krisstöd, till våra medarbetare för att förebygga att ohälsa uppstår, säger Ulrika Sundquist.

Begäran om krislägesavtal omfattar medarbetare inom Region Stockholms intensivvårdsverksamhet vilket även inkluderar regionens helägda bolag, Södertälje sjukhus AB, Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB samt Capio S:t Görans sjukhus som arbetar på uppdrag från Region Stockholm.

Region Stockholms regionstyrelse begärde under våren 2020 att krislägesavtalet skulle aktiveras och varade under perioden 3 april till och med 31 augusti. Avaktiveringen av krislägesavtalet var möjligt när smittspridningen tillfälligt gick ner och därmed också behovet av att använda krislägesavtalets villkor. 

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Syftet med krislägesavtalet är att ge en större flexibilitet vad gäller arbetsskyldighet, arbetstid och villkor i övrigt. För att uppnå detta utges högre ersättningar till medarbetarna. Aktiveringen omfattar de medarbetare som blir anvisade att arbeta enligt krislägesavtalets villkor inom regionens IVA-verksamheter.

Krislägesavtalet i korthet

  1. Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme. 
  2. Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen. 
  3. Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om max fyra veckor. 
  4. Anpassade regler för dygns- och veckovila. 
  5. En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden. Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.

Läs mer på om krislägesavtalet på SKR:s webbplats

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård