29 december: Lägesrapport om covid-19

7621 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 22 december till och med 28 december. Totalt vårdas 763 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 45 färre än i senaste lägesrapporten den 22 december. 43 ytterligare avlidna har rapporterats sedan 22 december.

Idag är det en vecka sedan senaste lägesrapporten den 22 december. Därför skiljer sig siffrorna i dagens rapport jämfört med ordinarie rapporter. Det kan förekomma en ökad grad av eftersläpning i rapporteringen i samband med helgerna.

Samlad bedömning

Sedan den 14 december är beredskapsläget för den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) höjt till förstärkningsläge. Samtliga länets akutsjukhus arbetar i förhöjt beredskapsläge och har en mycket ansträngd situation.

Det är en fortsatt hög smittspridning i länet och sjukvårdsbehovet ligger kvar på en mycket hög nivå - runt 800 patienter med covid-19. Sjukvårdsbehovet har varierat runt 800 patienter sedan slutet av november och än så länge syns inga tecken på en nedgång.

- Vi har fått fira en annorlunda jul i år. För många har det inneburit att de inte kunnat träffa släkt och vänner som de brukar. Traditioner har brutits. Nu kommer nyårshelgen där vi behöver tänka nytt igen. Fira gärna - men gör det med de som bor i det egna hushållet. Gå gärna utomhus vid tolvslaget men håll avståndet. Tvåmetersregeln gäller även utomhus, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Planerad vård som kan vänta utan större medicinska risker och som frigör resurser för den akuta och nödvändiga vården är pausad. Förstärkningar har också skett inom bland annat den geriatriska vården.  Allt med målet att ge medarbetare inom akutsjukvården rimlig tid för återhämtning samtidigt som den som behöver akut och nödvändig sjukvård ska få bra vård.

- Den som har akuta symtom bör kontakta 1177 för att få råd om när, var och hur hon eller han ska söka vård. Det är inte bra att vänta med att söka vård till efter helgerna, då ökar risken för mer allvarlig sjukdom som sedan kräver mer sjukhusvård, säger Björn Eriksson.

Patienter som behöver akut vård ska ta hjälp av 1177 för vägledning eller kontakta 112 om det är livshotande. Patienter med bokad planerad vård ska komma dit om inte vårdgivare meddelat något annat.

Under nyårs- och trettonhelgen pausas rapporteringen och nästa ordinarie lägesrapport publiceras torsdagen 7 januari. Dagslägesrapporter kommer innan dess den 30 januari samt den 4 januari.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

7621 nya fall av covid-19, varav 96 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 22 december till och med 28 december.

Sedan pandemins början har 116 574 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 52 konstaterades 7 467 nya fall. Under vecka 51 tillkom 10 453 nya fall. Det lägre antalet konstaterade fall beror på att julhelgen bidrog till att avsevärt färre prover genomfördes under vecka 52. Andelen positiva är dock jämförbara med föregående vecka (se mer nedan under rubriken provtagning).

Särskilda boenden för äldre (uppdateras tisdagar)

Under vecka 52 var det 47 särskilda boenden för äldre som hade ett eller flera fall av covid-19, det var 22 färre än vecka 51.*   
Totalt finns 313 särskilda boenden för äldre och 70 korttidsboenden i regionen.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 763 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 45 färre än i den senaste lägesrapporten 22 december. Antalet patienter med 
covid-19 har varierat omkring 800 de senaste veckorna.

Av dessa vårdas:

 • 84 i intensivvård (+2)
 • 473 på akutsjukhus (-37)
 • 206 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (-10)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 21 december har 9907 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 460 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapport

43 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 22 december.

Sedan pandemins början har 3156 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1380 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är ytterligare 32 personer sedan den 22 december.

För hela vecka 51 finns nu inrapporterat att 77 personer avlidit med covid-19. För vecka 52 finns hittills inrapporterat att 8 personer avlidit med covid-19. Det finns en större eftersläpning i inrapporteringen.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 52 har det analyserats 44 979 tester för pågående covid-19 vilket är en stor men förväntad minskning som bedöms bero på julhelgen. Av dessa var 7 632** provsvar eller 17,4 procent positiva. Andelen positiva provsvar är jämförbara med veckan före.

Under vecka 52 genomfördes 17 624 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 37,8 procent visade på ett positivt provsvar. Det är jämförbart med veckan före.

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning minskade förra veckan vilket kan förklaras av julhelgen. Detsamma gäller antikroppsprovtagningen där efterfrågan också minskat jämfört med förra veckan. Kapaciteten för PCR-provtagning har utökats kraftigt de senaste veckorna och i dagsläget bedöms bokningsmöjligheterna som goda då kapaciteten är större än efterfrågan. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs inte om köer skulle uppstå. Detsamma gäller provtagning av personer med samhällsviktig funktion som också har ett eget provtagningsspår. Tillgången på antikroppstester är fortsatt god.

Nationella föreskrifter gäller från 14 december

Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats om Nationella allmänna råd och rekommendationer under helger och högtider

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

*Sedan 24 november används uppgifter direkt från Smittskydd Stockholm istället för manuellt inrapporterade uppgifter från vårdgivare. Siffrorna bedöms trots detta vara jämförbara.

**Uppgifterna om antal fall av covid-19 och antal positiva provsvar är inte identiska. Det beror bland annat på att personer boende på Gotland ingår i uppgifterna om provtagna men också på att samma person i vissa fall kan ha tagit flera prover. Detta påverkar inte trenden

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård