Vård vid särskilda boenden för äldre

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en granskning av vården vid särskilda boenden för äldre under perioden 1 februari-1 juni. Granskningen har genomförts vid 15 SÄBO där IVO fått information om att det funnits anledning att ifrågasätta om rätt behandling utförts. Totalt finns det 313 SÄBO och 70 korttidsboenden inom Region Stockholm.

- Jag tar den kritik som IVO framför för Region Stockholm på stort allvar och vi kommer nu ta del av underlaget för IVO:s rapport för att inkludera det i vår egen granskning som inletts sedan tidigare. Men jag tycker det är viktigt att framhålla att det utförts god vård vid många särskilda boenden för äldre under pandemin, säger Johan Bratt, chefläkare Region Stockholm.

Pågående förbättringsarbete

Sedan i våras har ett förbättringsarbete pågått där Region Stockholm har ett nära samarbete med länets kommuner för att införa ytterligare åtgärder för att skydda de äldre vid särskilda boenden. Smittskydd Stockholm och avdelningen för Vårdhygien gör flera insatser för att förstärka smittspårning, utbildningar, hygienrutiner med mera.

Personer som bor på SÄBO får stöd av kommunen som driver boendena och har omsorgspersonal och sjuksköterskor där. Verksamheterna får stöd av Smittskydd Stockholm och via Region Stockholm av de läkarorganisationer som ansvarar för läkarinsatserna.

Just nu genomförs en rad åtgärder för att stärka vården vid särskilda boenden för äldre:

  • Jourläkarbilar är avtalade att snabbt kunna göra akuta besök om läkarorganisationerna behöver förstärkning.
  • Förlängt avtal med avancerad sjukvård i hemmet som kan stärka upp vården på SÄBO
  • Provtagningskapaciteten prioriteras för boende och medarbetare vid SÄBO och inom vården.
  • Smittspårningsteamen förstärks 
  • Förstärkt logistik för provtagning för snabbare provsvar för boende och medarbetare vid SÄBO
  • Organisationen för läkarinsatser i SÄBO ska utvärderas för att möjliggöra en bättre och mer jämlik vård för patienten och ett förbättrat och mer kvalificerat medicinskt omhändertagande, enligt uppdrag i budget 2021.

 

- Vi har ett mycket gott samarbete med alla kommunledningar för att komma fram till ytterligare åtgärder. Nu är det viktigt att göra allt för att värna de som bor på SÄBO, säger Johan Bratt. 

IVO har gjort en granskning av SÄBO i samtliga regioner i landet. Hur Socialstyrelsens nationella riktlinjer har inverkat på regionernas agerande har inte berörts i IVO:s rapport.

Även den statliga corona-kommissionen kommer att granska vården vid särskilda boenden för äldre. Den första delredovisningen från kommissionen ska avse smittspridning inom vård och omsorg om äldre.

Sammanfattning

Den kritik som IVO framför berör främst en granskning av hur gällande regelverk följts vad gäller individuella bedömningar, patienters och närståendes delaktighet, ställningstagande om genomförande av vård i livets slutskede samt dokumentationen.

- Kritiken är viktig och allvarlig. Varje avvikelse måste tas på stort allvar och följas upp. Regelverken är en viktig del av patientsäkerhetsarbetet. I vårdgivaransvaret ingår nu att göra en genomgång av de granskningar som avser deras verksamheter. Där det är fel begångna ska dessa dokumenteras och följas upp med IVO. Det är en viktig del i ett ständigt förbättringsarbete, säger Johan Bratt.

Region Stockholm kommer nu med stöd från IVO:s granskning se om det finns behov av att utöka den egna utvärderingen. Den utvärderingen ska leda fram till tydliga åtgärder för hur Regionen på lång och kort sikt ska kunna förbättra vården vid särskilda boenden såväl för regionens eget ansvarsområde men också i samverkan med kommunerna.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård